Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙ—ΝΤΕΝ ΤΗΝ 2ΟΗΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 1903

ΙΛΙΝΤΕΝ.

Μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς βαρχοβιστικῆς ἐπαναστατικῆς κινήσεως τοῦ φθινοπώρου τοῦ 1902 εἰς τὴν Ἀνατολικήν Μακεδονίαν, αἱ βαρχοβιστικαὶ συμμορίαι, αἱ ὁποίαι δὲν ἐπέστρεψαν εἰς τὸ Βουλγαρικὸν ἔδαφος, διεσπάσθησαν εἰς τὰς ὀρεινὰς περιοχὰς. (…)

(…) Περὶ τὰς ἀρχάς τοῦ ἔτους 1903 αἱ Τουρκικαὶ Ἀρχαί, ἀποφασισμέναι νὰ ἐφαρμόσουν κατ’ ἀρχήν τὰς μεταρρυθμίσεις καὶ νὰ χορηγήσουν γενικὴν ἀμνηστείαν, ἤρχισαν νὰ χαλαρώνουν τὰ μέτρα ἀσφαλείας των καὶ νὰ μειώνουν τὰς ἔρευνας καὶ τὰς περιπολίας των.

Ἡ ἀνακοπή αὐτή εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις καταδιώξεως τῶν ἐπαναστατικῶν ὀργανώσεων, ἔδωσε τὴν εὐκαιρίαν εἰς αὐτάς νὰ ἀνασυνταχθοῦν, νὰ διευρύνουν τοὺς σχηματισμοὺς των καὶ νὰ αὐξήσουν τὴν δράσιν των.

Κατόπιν τούτου τὰ Βουλγαρικὰ κομιτάτα ἐπανέλαβαν καὶ πάλιν τὰς ἐγκληματικάς ἐνεργείας κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ ἐπιθέσεις κατὰ τῶν πιστῶν χωρίων εἰς τὸ Πατριαρχεῖον, μὲ δολοφονίας καὶ ξυλοδαρμούς τῶν ἐμμενόντων σταθερῶς εἰς τὸν Ἑλληνισμόν προκρίτων, ἱερέων καὶ ἑλληνοδιδασκάλων. Πολλὰ χωρία τότε, ὑπό τὴν πίεσιν τῶν Βουλγαρικῶν κομιτάτων, ἠσπάσθησαν τὸ σχίσμα.(…)

(…)Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ἀνοίξεως τοῦ 1903, ὁ ἀριθμός τῶν συμμοριῶν ἠυξήθη εἰς ὁλόκληρον τὴν Μακεδονίαν, ἡ έντονος δὲ δράσις τούτων προοιώνιζεν, ὅτι τὰ ὑπό ἐφαρμογήν μεταρρυθμιστικὰ μέτρα θὰ ἀπετύχγανον.

Τὰ Βουλγαρικὰ κομιτάτα ἐφοβοῦντο τὰς μεταρρυθμίσεις καὶ ὅταν ἐγνώσθη ὅτι οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐχορήγουν ἀμνηστείαν εἰς 2000 καὶ πλέον πολιτικοὺς κρατουμένους, ἤρχισαν νὰ συσκέπτωνται κατὰ ποιὸν τρόπον θὰ ματαιώσουν τὴν εἰρήνευσιν τῆς Χώρας.

Ἤδη ἀπό τὰς ἀρχάς Ἰανουαρίου 1903,  ὁ Ἰβάν Γκαρβάνωφ, Πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΜΕΟ, στενὰ συνδεδεμένος καὶ μὲ τοὺς βαρχοβιστικοὺς κύκλους τῆς Σόφιας, συνεκάλεσεν ἡγετικήν σύσκεψιν μὲ σκοπὸν τὴν λήψιν ἀποφάσεως ἐπὶ τοῦ ἐρωτήματος, ἐάν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκδηλωθῇ εὑρεῖα ἐπαναστατική κίνησις τῆς ΕΜΕΟ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπερχομένης ἀνοίξεως.

Ὁ Γκαρβάνωφ ἐπέμενεν ἐπί τῆς ἐκδηλώσεως τῆς ἐξεγέρσεως καὶ διὰ νὰ πείσῃ τοὺς ἀντιτιθεμένους εἰς αὐτήν, εἶπε κατὰ τὴν σύσκεψιν ὅτι ἡ ΕΜΕΟ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπολογίζῃ καὶ εἰς τὴν ἀπεριόριστον βοήθειαν ἐκ τῆς Βουλγαρίας (…)

(…) Ὁ Γκότσε Ντέλτσεφ ἀνῆκεν εἰς τοὺς ὁλίγους ἐκείνους ἡγέτας τῆς ΕΜΕΟ, οἱ ὁποῖοι εἶχον τάσεις διαφορετικῆς πολιτικῆς καὶ ἀντετίθεντο εἰς τὴν ἀπόλυτον ὑπαγωγήν εἰς τὴν Βουλγαρικὴν Κυβέρνησιν…. Τὸ ὅτι δὲ αὐτός ἐξωντώθη μετ’ ὁλίγον ἀπό τὸν Τουρκικὸν στρατὸν κατὰ τρόπον προκαλοῦντα ὑποψίας προδοσίας, ἐμβάλλει εἰς σκέψεις…

.

…Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ δράσις καὶ τὸ πλῆθος τῶν συμμοριῶν ἠυξάνετο.

Εἰς ὁλόκληρον τὴν Μακεδονίαν, κατὰ πληροφορίας τοῦ Χιλμὴ Πασᾶ, ἔδρων 90 συμμορίαι μὲ δύναμιν 2.700 κομιτατζήδων.

Ὁ Βρεττανὸς πρόξενος Μοναστηρίου ἐτηλεγράφει εἰς τὴν κυβέρνησίν του ὅτι εἶχον διανεμηθῆ εἰς τὰ χωρία περὶ τὰς 40.000 ὅπλα καὶ ὅτι εἰς τὴν Βουλγαρικὴν συνοικίαν τοῦ Μοναστηρίου ἐλειτοῦργει ἐργαστήριον ἀναγομώσεως φυσιγγίων.

Πολλὰ Πατριαρχικὰ χωρία ἐτρομοκρατοῦντο καἰ οἱ τσέται προετοίμων νὰ στρατωνίζωνται ἐντός αὐτῶν…

…Ὅλαι γενικῶς αἱ ἐνέργειαι τῶν Βουλγάρων ἔδιδον τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ὑπῆρχε προμελετημένον σχέδιον ἐξεγέρσεως.

Ὁ Ρῶσος πρόξενος τοῦ Μοναστηρίου ἔλεγεν ὅτι ἡ ἐπαναστατική κίνησις θὰ ἐξεδηλοῦτο ἀρχικῶς δι’ ἐπιθέσεων κατὰ γεφυρῶν, σιδηροδρομικῶν γραμμῶν καὶ δημοσίων κτηρίων…

…Τὴν 17ην Ἀπριλίου, ἀνετινάχθη εἰς τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης τὸ γαλλικὸν ἀτμόπλοιον «Γκουανταλκιβὶρ» καὶ τὴν ἐπομένην εἶχε τὴν ἰδίαν τύχην τὸ ὑποκατάστημα τῆς Ὀθωμανικῆς Τραπέζης.

Βόμβαι ἐξερράγησαν εἰς τὸν Ἑλληνικόν Μητροπολιτικὸν ναὸν, εἰς τὸ Ταχυδρομεῖον, εἰς δύο Ἑλληνικά ζυθοπωλεῖα, εἰς τὴν Γερμανικὴ λέσχην καὶ εἰς πολλὰς ἑλληνικάς οἰκίας…

.

…Ἄξιον ἰδιαιτέρας προσοχῆς εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Βούλγαροι, κατὰ τὴν ψευδεξέγερσιν τοῦ 1903, σκοπίμως προέβησαν εἰς ἐπαναστατικάς ἐνεργείας εἰς καθαρῶς ἑλληνικά χωρία τῶν περιοχῶν Κρουσόβου καὶ Φλωρίνης —Καστοριᾶς.

Τοῦτο δὲ, ἀφ’ ἑνός μὲν διὰ νὰ προκαλέσουν τὴν καταστροφὴν τῶν χωρίων τούτων ἐκ μέρους τῶν Τούρκων, ὡς ἤδη ἐπηκολούθησεν εἰς μεγάλην ἔκτασιν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ διὰ νὰ ἐμφανίσουν τὴν ψευδεπανάστασίν των ὡς τοιαύτην τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μακεδονίας, ἀνεξαρτήτως ἐθνότητος….

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

.

Σὲ περίπτωση ἀναδημοσιεύσεως νὰ ἀναφέρεται μὲ ἐνεργό σύνδεσμο www.e-istoria.com ἡ πηγὴ.

.

Συντομευμένος σύνδεσμος :  http://wp.me/p12k4g-3bz

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...