Η αποτομή της κεφαλής του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (29 Αυγούστου)- για παιδιά

εικόνα της πορείας της κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου.(από εδώ).

Στις 29 Αυγούστου τιμούμε την αποτομή της κεφαλής του Προδρόμου, δηλαδή την αποκεφάλιση του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού κατά διαταγή του βασιλιά Ηρώδη.Είναι μέρα πένθιμη και τηρούμε αυστηρή νηστεία (αλάδωτο, δεν τρώμε λάδι)σε ένδειξη πένθους για την άδικη θανάτωση του αγιοτέρου ανθρώπoυ της παγκόσμιας Ιστορίας (Aνώτερη από τον Πρόδρομο είναι μόνο η Παναγία).Σε περίπτωση που η εορτή τύχει ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, καταλύουμε λάδι.

Διήγηση:Μετά την βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τελείωσε η αποστολή του Προδρόμου. Ο Χριστός άρχισε πλέον να κηρύσσει σε όλη τη Γαλιλαία.
Ἔτσι σέ ὅσους πήγαιναν πλέον νά βαπτισθοῦν σ’ ἐκεῖνον πάντα τούς θύμιζε ὅτι τό δικό του βάπτισμα ἦταν μέ νερό, ἐνῶ τοῦ Ἰησοῦ μέ Πνεῦμα Ἅγιο. Καί δένπεριοριζόταν στό νά διδάσκει μόνο καί νά νουθετεῖ, ἀλλά καυτηρίαζε καί τά
στραβά πού ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι, προπαντόςοἱ ἄρχοντες, γιατί ἔδιναν τό κακό παράδειγμα.

Ὅταν ἔμαθε, λοιπόν, γιά τήν ἄτακτη καί ἁμαρτωλή ζωή πού ἔκανε ὁ βασιλιάς Ἡρώδης θεώρησε χρέος του νά τόν ἐλέγξει καί νά προσπαθήσει νά τόν φέρει στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἡρώδης, παιδιά, ζοῦσε παράνομα. Εἶχε πάρει γιά γυναίκα του τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἡ κακιά καί ἀνήθικη Ἡρωδιάδα κοντά στόν Ἡρώδη ἔκανε πολλά ἄσχημα
πράγματα. Ἔτσι ὁ Ἰωάννης πού ἦταν κήρυκας μέ θάρρος καί δέν μποροῦσε νά σιωπήσει ἔλεγχε συνέχεια τό βασιλιά, λέγοντάς του πώς ἡ ζωή πού ἔκανε δέν ἦταν σωστή καί πώς δέν ἐπιτρεπόταν νά ἔχει γιά γυναίκα του τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του. Ποιό ἦταν ὅμως τό ἀποτέλεσμα; Ἀντί νά μετανοήσει ὁ βασιλιάς ἔστειλε στρατιῶτες νά τόν συλλάβουν καί νά τόν πετάξουν στή φυλακή.

Καί ξέρετε, παιδιά, ποιό ἦταν τό τέλος τοῦ ἁγίου Ἰωάννη;

Ἡ κακιά Ἡρωδιάδα θέλησε νά τόν ἐκδικηθεῖ καί βρῆκε τήν εὐκαιρία. Ὁ Ἡρώδης γιόρταζε τά γενέθλιά του καί εἶχε στό τραπέζι καλεσμένους ἄρχοντες καί μεγάλους ἀξιωματικούς καί προύχοντες τῆς Γαλιλαίας. Τότε μπῆκε στή μεγάλη ἐπίσημη αἴθουσα ἡ κόρη τῆς Ἡρωδιάδας , η Σαλώμη,καί χόρεψε ἕνα χορό αἰσχρό καί προκλητικό. Ὁ χορός της ἄρεσε τόσο πολύ στόν Ἡρώδη καί τούς καλεσμένους του καί τῆς εἶπε: «Ζήτησέ μου ὅ,τι θέλεις κι ἐγώ θά σοῦ τό δώσω». Καί μάλιστα ὁρκίστηκε λέγοντάς της: «Θά σοῦ δώσω ὅ,τι θέλεις ….μέχρι καί τό μισό μου βασίλειο»!

Τότε ἡ Σαλώμη ρώτησε τή μητέρα της κι ἐκείνη τῆς εἶπε νά ζητήσει τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου σ’ ἕνα πιάτο. Ἔτσι κι ἔκανε ἡ Σαλώμη, πού ἦταν κακιά καί πονηρή σάν τή μητέρα της. Ὅταν τό ἄκουσε ὁ βασιλιάς λυπήθηκε πολύ, γιατί εἶχε ὁρκιστεῖ καί μάλιστα μπροστά σέ ὅλους τούς καλεσμένους του. Καί ἐπειδή δέν ἤθελε νά φανεῖ πώς δέν κρατᾶ τόν ὅρκο του, διέταξε ἀμέσως ἕνα στρατιώτη νά πάει νά φέρει τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννη. Αὐτός πῆγε στή φυλακή ἀποκεφάλισε τόν Ἰωάννη καί τοῦ ἔφερε τό κεφάλι μέσα σ’ ἕνα πιάτο. Ἔπειτα τό ἔδωσε στή Σαλώμη καί αὐτή στή μητέρα της.

Ὅταν οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννη πληροφορήθηκαν τό γεγονός, πῆγαν στή φυλακή,πῆραν τό σῶμα του καί τό ἔθαψαν.

 

Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
http://www.optiko.net/

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Τί παρατηρεῖτε, παιδιά, καθώς βλέπετε μιά εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦΠροδρόμου;

Μάλιστα…ἔχει φτερά! Καί ξέρετε γιατί; Ἐπειδή ἔζησε ἀγγελική ζωή ἐδῶ στή γῆ.

2)Ποιό ἦταν τό κήρυγμά του;

Κήρυττε τή μετάνοια καί ἔλεγε: «Μετανοεῖτε.Ἔφτασε ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» καί στόν καθένα ἔδινε τίς κατάλληλες συμβουλές γιά νά τούς προετοιμάσει νά δεχθοῦν στή ζωή τους τό Χριστό.

3)Καί ὅσοι μετανοοῦσανπῶς ἔδειχναν τήν μετάνοιά τους;

Ἐξομολογοῦνταν στόν Ἰωάννη, ἔδιναν ὑπόσχεση νά διορθωθοῦν καί βαπτίζονταν στόν Ἰορδάνη ποταμό.

4)Θυμᾶστε τί εἶπε ὅταν εἶδε τό Χριστό;

«Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου»!

5)Ὁ ἅγιος Ιώάννηςὁ Πρόδρομος, παιδιά, ἔχει ὀνομαστεῖ καί κήρυκας τῆς ἀληθείας καί ξέρετε γιατί;

Δένφοβόταν νά λέει σέ ὅλους τήν ἀλήθεια, προκειμένου νά ὑπερασπιστεῖ τήν πίστη του στό Χριστό. Ἀκόμη καί στό βασιλιά Ἡρώδη καί ἄς ἤξερε τό μαρτυρικό του τέλος!Αποκεφαλίστηκε.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἀνεπηρέαστος ἀπό τό φθόνο καί τό μίσος, πού προκαλοῦν οἱ ἔλεγχοί του, συνέχιζε τό ἔργο του. Δέν τόν λύγισαν οἱ ἀπειλές τῶν ἐπισήμων. Ἔμεινε ἀλύγιστος στό καθῆκον. Ἀφοσιωμένος στήν ἀποστολή του. «Πιστός μέχρι θανάτου» στόν Κύριό του.

Ποιό λοιπόν καθῆκον μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ στάση αὐτή τοῦ Ἁγίου;
Ὅτι δέν πρέπει νά διστάζουμε! Νά ὑψώνουμε κι ἐμεῖς τή φωνή μας! Στό Σχολεῖο, στό Φροντιστήριο, στήν Κοινωνία. Φωνή μέ λόγο, ἀλλά καί μέ χριστιανική ζωή. Ἄν οἱ ἄνθρωποι στή φωνή μας καί στή ζωή μας διαπιστώσουν εἰλικρίνεια, ζῆλο, πίστηφλογερή, ταπείνωση καί καλοσύνη, θά τρέξουν καί θά ἀνταποκριθοῦν.

 

ΡΗΤΟ: «Ποιήσατε καρπόν ἄξιον τῆς μετανοίας». (Ματθ. Γ’ 8)
Ἑρμηνεία: Κάνετε καλά ἔργα τά ὁποῖα εἶναι ἄξιος καρπός τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας. Καίδείξτε στό ἑξῆς μέ τίς ἐνάρετες πράξεις σας ὅτι μετανοήσατε εἰλικρινά.

 

το κείμενο από την ιστοσελίδα της Ι.Μητροπόλεως Μεσσηνίας για το κατηχητικό έργο: http://www.ekivotos.gr/sxedia/kk

ΕΔΩ ολόκληρο το μάθημα σε PDF

επιμέλεια ανάρτησης: “Αντέχουμε…”

 

απολυτίκιο:

 

δείτε επίσης:

Έθιμα για την αποτομή του Προδρόμου (29 Αυγούστου)-αναμνήσεις από το χωριό…

 Ζωγραφιά για εκτύπωση

Πρόδρομος

 

One thought on “Η αποτομή της κεφαλής του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (29 Αυγούστου)- για παιδιά

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...