“Ακόμα και η απιστία με τις σκέψεις είναι αρκετή, ώστε ένα παιδί να μην θέλει να μείνει με τους γονείς του…”

.

Πάτερ Θαδδαίος: Σήμερα πολύ πιό συχνά παρουσιάζονται προβλήματα στό γάμο. Παλιά οί γάμοι ήταν πολύ πιό σταθεροί. Σήμερα, σε πολλούς γάμους υπάρχει άνάμεσα στούς συζύγους ασυμφωνία χαρακτήρων. Πολύ συχνό είναι οί νέοι άνθρωποι νά παντρεύονται άπό αγάπη, στή συνέχεια όμως, ό ένας άπ΄ τούς δύο νά έρωτεύεται μέ ευκολία κάποιον άλλον* . Οι σύζυγοι συχνά βλέπουν λίγο άπό εδώ καί λίγο άπό κει καί μετά άπό τέτοια συμπεριφορά, χάνουν τήν εσωτερική τους γαλήνη.

Θά σάς πω μία ιστορία γιά ένα ζευγάρι που ήρθε νά μέ έπισκεφτεί πέρυσι, επειδή ό γάμος τους αντιμετώπιζε πρόβλημα.

 

Μου είπαν: «Πάτερ, εμείς παντρεύτηκαμε από άγάπη. Αγαπήσαμε ό ένας τόν άλλον πολύ ! Τα είχαμε όλα, άκόμη καί τήν ευλογία των γονέων μας. Και τώρα γιά κάθε ψιλοπράγμα, γιά κάθε άσήμαντη αιτία μαλώνουμε. Δέν ξέρουμε γιά ποιό λόγο συμβαίνει αυτό. Δέν ξέρουμε, γιατί τώρα δέν μπορούμε να συμφωνήσουμε σέ τίποτα.

Πιό πολύ άπό όλα μάς πονά πως τώρα έχουμε ένα παιδί έξι χρονών, τό όποίο ζεί μακριά από εμάς.Πάει πότε στη μία γιαγιά καί πότε στην άλλη και δεν θέλει να ζει μαζί με εμάς που είμαστε γονείς του.

Του  αγοράζουμε ώραία πράγματα που ενώ στην αρχή του αρέσουν πολύ, αλλά στο τέλος τα σκίζει και τα πετάει.

Δέν ξέρουμε τί νά κάνουμε. Τί συμβαίνει μέ το παιδί μας; Γιατί δέν θέλει νά ζει μαζί μας;»

Μετά άπό όσα είπαν, τούς κοίταξα προσεκτικά καί είδα ότι ανήκαν σέ κείνη την κατηγορία των ανθρώπων, πού έρωτεύονται εύκολα. Ανήκαν σέ εκείνη την κατηγορία ανθρώπων, πού εύκολα ρίχνουν τό βλέμμα τους σέ άλλους άνδρες καί σέ άλλες γυναίκες.

Νά, ορίστε! Γι’ αυτό τό λόγο τό παιδί δέν θέλει νά ζήσει μαζί σας. Δέν θέλει νά ζήσει μαζί σας, γιατί δέν θέλει τέτοιο πατέρα καί τέτοια μάνα. Τό παιδί δέν θέλει νά ζήσει μαζί σας, τούς είπα, επειδή αύτή τή στιγμή άνάμεσά σας, υπάρχει μόνο σωματικό δέσιμο. Έσείς οι δύο, αύτή τή στιγμή είστε μόνο σωματικά ένωμένοι. Δέν είστε άλλο πιά ένωμένοι πνευματικά ούτε μεταξύ σας,  ούτε καί μέ τό παιδί σας. Έσείς οί δύο άκόμα και όταν βρίσκεστε ώς φυσική παρουσία στό σπίτι σας , δέν είστε στό σπίτι σας μέ τή σκέψη σας.Φαίνεται  πώς είστε στό σπίτι αλλά στήν πραγματικότητα βρίσκεστε κάπου άλλου.

Και γι΄αυτό τό λόγο τό παιδί δέν θέλει νά μείνει μαζί σας και προτιμά νά μείνει είτε μέ τήν μιά γιαγιά είτε στην  άλλη, επειδή οί γιαγιάδες δέν κάνουν τέτοιες σκέψεις. Πέρασε ό καιρός τους.

Καταλαβαίνετε  λοιπόν τί συμβαίνει; Έσύ, πατέρα,όταν κοιτάζεις μίαν  άλλη γυναίκα, πού δέν είναι ή δική σου, αλλά μία γυναίκα πού σου αρέσει έμφανισιακά, αμέσως,  χωρίς καλά καλά ό ίδιος νά τό καταλάβεις, δωρίζεις σ΄αύτήν τήν γυναίκα τήν καρδιά σου. Η καρδιά σου αμέσως φεύγει πρός αύτή τήν γυναίκα. Πηγαίνει προς αυτή, τήν άλλη   γυναίκα.

Καί συ , μητέρα, όταν κοιτάξεις . κάποιον άλλον άνδρα, πού δεν είναι δικός σου άνδρας, άμέσως ή καρδιά σου φεύγει σ΄αυτόν τον άνδρα.Αμέσως, άμέσως, είσαι μόνο με τό σώμα σου ενωμένη μέ τόν άνδρα σου ενώ  ψυχικά είσαι με  άλλον άνδρα.

Έτσι,λοιπόν, εσείς είστε μόνο σαρκικά μαζί. Στην πραγματικότητα ό ένας πάει άπό τήν μία πλευρά άλλος άπό τήν άλλη. Τό παιδί βλέπει καί αίσθάνεται όλα αύτά. Δέν μπορεί καί δέν θέλει νά τά άντέξει και γι’ αυτό τό λόγο δέν θέλει νά μείνει μαζί σας!

Αυτή ή κατάσταση μοιάζει σάν νά μήν είστε εσείς οι  γονείς του παιδιού σας!

.

διαζύγιο χωρισμός παιδιά γονείς οικογένεια απιστία μοιχεία
Μαθητής δημοτικού εκφράζει σε μια ζωγραφιά πως βιώνει τον χωρισμό – διαζύγιο των γονιών στην οικογένειά του. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις.
«Και θα νοιώθω – σας αρέσει;-πως με κόβουν μεσ’ τη μέση!»

φωτο από:περιοδικό ΠΕΦΙΠ, τεύχος 110, 2006

.

Στη ή συνέχεια ό πάτερ Θαδδαίος άνέφερε καί ένα άλλο παράδειγμα σχετικό μέ τήν απιστία τών συζύγων τό όποίο είχε συμβεί πρίν άπό τρία χρόνια. Κάποια στιγμή ό πάτερ Θαδδαίος είχε έπισκεφθεί έναν συγγενή του. Κατά τήν διάρκεια τής επίσκεψής σέ αυτόν τόν συγγενή του, μαζεύτηκαν καί άλλοι συγγενείς, έπειδή αύτός έλειπε στό εξωτερικό για χρόνια καί ήρθαν νά τόν δουν.

Πάτερ Θαδδαίος; Κατά τής διάρκεια τής έπίσκεψής μου, εγώ έμεινα σέ μία γωνιά, βλέποντας τί έλεγε και τί έκανε ό καθένας.  Δεν πέρασε πολύ ώρα, καί μπήκε μία γυναίκα,πολύ νέα. Κάθισε σέ ένα καναπέ. Δέν ήταν πάνω από είκοσι χρονών. Μαζί της είχε τήν κόρη της. Δέν πέρασε πολυ ώρα καί αυτή είπε: «’Άχ, πολύ βαριέμαι με αυτό τό παιδί! Μέ ενοχλεί συνέχεια!»

Στή συνέχεια, βλέπω τό κοριτσάκι νά στρέφει το κεφάλι τής μαμάς της πρός τήν κατεύθυνση πού ήθελε αυτό. Κάποια στιγμή μάλιστα είπε: «’Έξω, έξω”.Στην αρχή,  νόμιζα πώς τό παιδί ήθελε νά βγει έξω, επειδή υπήρχαν πολλά άγνωστα πρόσωπα στό μεγάλο σαλόνι πού καθόμασταν.

Μετά άπό λίγη ώρα αυτή ή νέα γυναίκα πάλι είπε:

«Τί θά κάνω μέ αυτό τό παιδί; Δέν μέ αφήνει ήσυχη. Δέν έχω ήρεμία οΰτε στιγμή μαζί του!»

Όμως τό παιδί συνέχιζε νά στρέφει τό κεφάλι τής μαμάς του πρός τήν πλευρά, πού εκείνο ήθελε. Έγώ άναρωτήθηκα, γιά ποιό λόγο ένα παιδί τόσο μικρό, δύο χρόνων, νά στρέφει συνεχώς τό κεφάλι τής μαμάς του; Τότε πρόσεξα πού κοίταζε ή μαμά του! Είδα πώς ή μητέρα του έπίμονα κοίταζε έναν άνδρα…

Ή καρδιά της είχε φύγει πρός τόν άνδρα αύτόν, πού δέν ήταν ό άνδρας της. Τό παιδί της, παρόλο πού ήταν μόλις δύο ετών, τό αισθανόταν καί παρ’ όλο πού καλά – καλά δέν ήξερε νά μιλάει, διαισθανόταν πώς ή μάνα μέ τίς σκέψεις της δέν ήταν ούτε μαζί του ούτε μαζί καί μέ τόν πατέρα του.

’Έφευγε ή μάνα του παιδιού μέ τις σκέψεις της κοιτάζοντας έναν άλλο άνδρα. Τό παιδί βέβαια δέν τής έπέτρεπε νά κοιτάζει αύτόν τόν άνδρα…

Τότε ξαφνικά, ήρθε μία ήλικιωμένη μου συγγενής καί είπε στό μικρό κοριτσάκι: «’Έλα, έλα σέ μένα χρυσό μου παιδάκι, έλα στή γιαγιά!» Τό παιδάκι αύτό, τότε χωρίς νά έχει ξαναδεΐ ποτέ τήν γιαγιά αύτή, έτρεξε αμέσως στήν αγκαλιά της.

 

Αυτήν τήν ιστορία τήν είπα καί σέ αυτό τό παντρεμένο ζευγάρι, πού ήρθε σέ μένα νά παραπονεθεί,επειδή είχαν προβλήματα στό γάμο. Δέν βλέπετε λοιπόν τι συμβαίνει; τούς είπα. Τό παιδί σας είναι έξι χρονών, σάν αυτό τό παιδάκι, πού περιέγραψα, πού ήταν δύο  χρονών….

Το μικρό κοριτσάκι δεν μπορούσε να αντέξει να κοιτάζει ή μάνα της άλλο άνδρα. Και αντιδρούσε , γιατί  αυτός ό άλλος άνδρας, πού κοίταζε ή μητέρα της, δεν ήταν ό πατέρας της….

 

από το βιβλίο: Πνευματικές Συζητήσεις, Γέροντος Θαδδαίου Βιτόβνιτσας, εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”, σ.58-61

για την αντιγραφή: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

 

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...