Λόγοι Σοφίας Περί Γάμου και Οικογενείας – του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

 

‘Ο γάμος δεν αποτελεί έμπόδιο για τήν αρετή

«Καί όταν ο Νώε ήταν πεντακοσίων ετών έγεννησε τρεις υιούς»(Γέν. 5,32). Βλέπε πάλι άλλο δίκαιο μέ τή γυναίκα καί τά παιδιά του. Κατόρθωσε καί αύτός πολύ νά εύαρεστήσει τον Θεό καί προτίμησε τον δρόμο τής άρετής, άντίθετα σέ όλους τους άλλους καί δέν στάθηκε σάν εμπόδιο ούτε ό γάμος, ούτε ή άνατροφή τών παιδιών.

 

«Ζήτησε ευλαβή καί φιλόσοφη κόρη»

Σάς παρακαλώ λοιπόν καί σάς, νά μή ζητάτε χρήματα καί περιουσία, άλλά χαρακτήρα καί καλοσύνη. Ζήτησε εύλαβή καί εύσεβή κόρη, καί αύτά θά σου είναι πιο ωφέλιμα άπό άμέτρη- τους θησαυρούς. ‘Άν ζητάς αύτά πού άρέσουν στον Θεό, θά άκολουθήσουν καί τά άλλα, αν όμως παραβλέψεις εκείνα καί τρέχεις σ’ αύτά, ούτε αύτά θά σέ άκολουθήσουν.

 

Αυτό είναι τό αληθές συνοικέσιο

Αύτό είναι πραγματικό συνοικέσιο, τό νά μήν είναι δηλαδή ό ένας προσκολλημένος στον άλλο μόνον κατά τις εύχάριστες στιγμές, άλλα καί στους κινδύνους. Αύτό είναι σημείο γνήσιας άγάπης, αύτό είναι γνώρισμα πολυτι­μότατης φιλίας.

 

‘Ό αληθινός πλούτος

Αύτη είναι ή πραγματική οικογενειακή ζωή, αύτός είναι πραγματικός σύζυ­γος, αύτός πού δέν έξετάζει μέ λεπτο­μέρεια τά λόγια τής γυναίκας του, άλλα υποχωρώντας πολύ έξ αιτίας τής άδυναμίας τής γυναικείας φύσεως, ένα μόνο προσπαθεί νά έπιτύχει, νά διώξει άπό το σπίτι τού τήν ταραχή καί νά σφίγγει τον δεσμό τής ειρήνης καί τής ομόνοιας. Διότι αύτός είναι ό πραγματικός πλούτος, αύτη είναι ή με­γαλύτερη περιουσία, όταν ό άνδρας δέν βρίσκεται σέ διχόνοια μέ τή γυ­ναίκα τού άλλά είναι πρόσκολλημέ- νοι ό ένας στον άλλο, σάν ένα σώμα άκριβώς. Διότι λέγει: «Θά γίνονται οι δύο ένα σώμα» (Γέν. 2, 24). Αύτοί οι άνθρωποι είτε φτωχοί είναι, είτε άση­μοι, είναι οι πιο εύτυχισμένοι άπό όλους διότι περνούν τή ζωή τους μέ γαλήνη συνέχεια

 

Λιμάνι είναι ή γυναίκα

Σκέψου ότι έξ αιτίας τής έγινες πατέ­ρας καί έχεις παιδιά καί άπό αύτό νά γίνεσαι πιο ήρεμος μαζί της. Δέν βλέ­πεις τούς γεωργούς πώς περιποιούνται τή γή πού έσπειραν κάτι μέ όποιονδή- ποτε τρόπο, κι άν άκόμη έχει άπειρα έλαττώματα, όπως έάν είναι άγονη, έάν έχει ζιζάνια, άν έπηρεάζεται άπό πλημμύρες λόγω τής θέσεώς της: Αύτό νά κάνεις καί σύ· διότι έτσι πρώτος καί συ θά άπολαύσεις τούς καρπούς καί τή γαλήνη. Διότι ή γυναίκα είναι λιμάνι καί πάρα πολύ μεγάλο φάρ­μακο γιά τή δημιουργία χαρούμενης διαθέσεως. Άν, λοιπόν, άπαλλάξεις τό λιμάνι άπό τά κύματα καί τούς άνέμους, όταν θά έπιστ ρέψεις άπό τήν άγορά, θά άπολαύσεις πολύ άνεση καί γαλήνη1 άν όμως τό γεμίσεις μέ θο­ρύβους καί ταραχές, κάνεις δυσκολό­τερο τό ναυάγιο γιά τον εαυτό σου.

 

Τεκνογονία καί καλή άνατροφή

Καί γιά νά μάθεις ότι τή μητέρα δέν τήν κάνει μόνο ή γέννηση τών παι­διών, ούτε σέ αύτό άποκείται ή άμοιβή … Γι’ αύτό καί εδώ άφού είπε «σωθήσεται διά τής τεκνογονίας», δέν στα­μάτησε έδώ, άλλα θέλοντας νά δείξει ότι όχι τό νά γεννήσουμε παιδιά, άλλα το νά άναθρέψουμε παιδιά σωστά, αύτό μας παρέχει μισθό, πρόσθεσε: «έάν παραμείνουν στήν πίστη, στήν Αγάπη καί στον άγιασμό» ( ’Χ’ Τιμ. 2, 15). Αύτό πού λέει σημαίνει τό έξης: Τότε θά λάβεις μεγάλη άμοιβή, άν τά παιδιά πού γεννήθηκαν παραμείνουν στήν πίστη καί στήν άγάπη καί στον άγιασμό. Εάν, λοιπόν, τά οδηγείς σέ αύτά, άν τά παρακινείς, άν τά διδάξεις, αν τά συμβουλέψεις, για τη φρον­τίδα σου αΰτη σέ περιμένει μεγάλη ά,μοιβή άπό τον Θεό.

 

Αγώνας για τη σωφροσύνη

Προπαντός να τούς κρατάμε [τούς νέους, τά παιδιά μας] σέ σωφροσύνη1 διότι αύτό περισσότερο από όλα κατα­στρέφει τη νεότητα. Καί κοντά σέ αύτά χρειάζονται πολλοί κόποι έκ μέ­ρους μας, πολλή προσοχή. Γρήγορα νά τούς οδηγούμε σέ γάμο, ώστε νά, δέ­χονται τη νύφη μέ καθαρά καί άγνά τα σώματά τους, αύτοί οι έρωτες είναι θερμότεροι. Αυτός πού είναι φρόνιμος πριν τον γάμο, πολύ περισσότερο θά είναι μετά τον γάμο, ένώ έκείνος πού έμαθε νά πορνεύει πριν τον γάμο, θά τό κάνει αύτό καί μετά τον γάμο. Διότι λέγει: «Στον πόρνο άνθρωπο κάθε τί πού θά τού παρουσιαστεί σάν άρτος, προς κορεσμό τής άχόρταστης έπιθυμίας του, είναι εύχάριστος» (Σόφ. Σείρ. 23, 17). Γι’ αύτό βάζουν στεφά­νια στο κεφάλι, σύμβολο τής νίκης, διότι παραμένοντας ανίκητοι, έτσι προσέρχονται στον γάμο, διότι δέν νι­κήθηκαν από την ηδονή. “Άν όμως κυ­ριευμένος άπό την ήδονη παραδίνει τον έαυτό του σέ πόρνες, γιά ποιο λόγο λοιπόν φέρει στεφάνι στο κεφάλι του, ένώ είναι νικημένος;Αύτά ας τά συμβουλεύουμε, μέ αύτά ας τά νουθετούμε, ας τά φοβερίζουμε, άς τά άπειλούμε, άλλοτε κάνοντας αύτό, καί άλλοτε έκείνο.

 

Θέλημα τού Θεού η τιμή των γονέων άπό τά παιδιά

Διότι ό Θεός θέλει πάρα πολύ νά τιμώνται οι γονείς άπό τά τέκνα τους καί έκείνους πού κάνουν αύτό τούς αμείβει μέ μεγάλα άγαθά καί δωρεές, ένώ έκείνους πού παραβαίνουν τον νόμο αύτό, τούς τιμωρεί μέ μεγάλες συμφορές καί κακά. Λέγει “Οποιος κα­κολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, νά τιμωρείται μέ θάνατο» (Έξ. 20, 15). Γιά έκείνους πάλι πού τιμούν τούς γονείς λέγει τά έξης: «Τίμα τον πατέρα σου καί τη μητέρα σου ϊνα … μακρο­χρόνιος γένη έπί τής γής» (Έξ. 20, 12).

από το βιβλίο Παιδαγωγική Ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου , Βασιλείου Χαρώνη, Ουρανίας Λανάρα

 

επιμέλεια ανάρτησης :ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Φωτογραφία: Vintage Fairytale 

 

One thought on “Λόγοι Σοφίας Περί Γάμου και Οικογενείας – του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: “Την μητέρα δεν την κάνει μόνο η γέννηση των παι­διών… “ | Οικογένεια: μια γωνιά του Παραδείσου

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...