Για τις αιρέσεις και παραθρησκείες- υπό την επήρεια των πονηρών πνευμάτων…

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (5)

Ερώτηση: Τά τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές αιρέσεις στον κόσμο. Θά ήθελα νά σας παρακαλέσω νά μας πείτε γιά τίς αιρέσεις τής Ανατολής πού πολύ συχνά όδηγούν τους ανθρώπους στον μηδενισμό.

Ποια είναι ή διαφορά ανάμεσα στίς αιρέσεις αυτές καί τήν Ορθοδοξία;

Απάντηση πατρός Θαδδαίου: Όπως όλοι ξέρουμε ό Δυτικός κόσμος έχει «κρυώσει» πνευματικά και έχα­σε τήν πίστη του στον Κύριο. Όταν όμως ό άνθρωπος χάσει τήν πίστη του στην αιωνιότητα, ψάχνει άλλες λύσεις, γιά νά βγει από τό αδιέξοδο πού του δημιουρ­γεί ή δύσκολη ζωή στή γή. Ψάχνει κάτι, γιά νά στηρί­ξει τήν ζωή του. Καί όλα αυτά τά κάνει ό σύγχρονος άνθρωπος στην Δύση γιά νά άποδευσμευτεί από τίς δύσκολες σκέψεις μέ τίς όποιες φορτώνει τόν εαυτό του.

Πολλές φορές καί οι νέοι καί οί μεγάλοι άνθρω­ποι αναρωτιούνται: «Τί είναι όλα αυτά γύρω μας;». Έ-πιθυμούν νά βρουν απαντήσεις στίς αιώνιες ερωτή­σεις: “Γιατί υπάρχω; Γιατί ζω; Πώς βρέθηκα στή γή; Πώς νά ολοκληρώσω τόν στόχο τής ζωής μου;”

Ό σύγχρονος άνθρωπος τής Δύσης επειδή δεν μπορεί νά βρει πουθενά απάντηση στρέφεται προς τους φιλοσόφους καί προς τά φιλοσοφικά ρεύματα, γιά νά βρει απαντήσεις στά μυστήρια τής ζωής. Όπως είναι φυσικό, άφού αρνήθηκαν τόν Κύριο ψάχνουν τήν αλήθεια στην Ανατολική φιλοσοφία. Αυτή τή στιγμή ή Δύση πλημμυρίζεται από φιλοσοφικές ιδέες τής Ανατολής.

 

Ειδικά τώρα στό τέλος του 20ου αιώνα πάρα πολύ ενεργούν τά πνεύματα πού βρίσκονται κάτω από τόν ουρανό, γιά νά κυβερνήσουν. Προσπαθούν νά έχουν στά χέρια τους ολόκληρο τόν κόσμο, καί ειδικά τους μορφωμένους ανθρώπους. Πράγμα πού σημαίνει προε­τοιμασία του κόσμου γιά τόν ερχομό του αντίχριστου. Δέν ξέρουμε βέβαια πότε θά γίνει αυτό.

Ό απλός λαός πού ξέρει λίγα γράμματα, εύκολα μπορεί νά ξεγελαστεί μέ διάφορες ιδέες καί μέ διάφο­ρες υποσχέσεις. Ό απλός άνθρωπος εύκολα εμπιστεύ­εται τίς αρχές καί τους πολιτικούς. Οί μορφωμένοι ό­μως άνθρωποι ζητούν περισσότερα στοιχεία, γιά νά εμπιστευτούν.

Τά πνεύματα κάτω από τόν ουρανό, γιά νά προε­τοιμάσουν τόν ερχομό του αντίχριστου, προσπαθούν νά επηρεάσουν τους μορφωμένους ανθρώπους μέ διά­φορους τρόπους έτσι, ώστε οί μορφωμένοι άνθρωποι νά δεχτούν αμέσως τόν ερχομό του αντίχριστου….

Εμείς οί άνθρωποι, είναι ολοφάνερο πώς δέν είμα­στε ενωμένοι. Ό ένας κάνει τό ένα, ό άλλος κάνει τό δεύτερο καί ούτω καθεξής. Σ’ αύτη τήν κατάσταση που βρίσκεται τό ανθρώπινο γένος, διχασμένο καί σκορπι­σμένο, εύκολα μπορεί κανείς νά τό χειραγωγήσει.

Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι σε κάθε λαό στον κό­σμο υπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι διαθέτουν μιά υγιή λογική. Οί άνθρωποι αυτοί ψάχνουν διέξοδο, από αυ­τή τήν δύσκολη ζωή στή γή. Καί φυσικά, επειδή οί άνθρωποι είναι υπερφορτωμένοι μ’ αυτά τά προβλήμα­τα ζωής, λόγω του γρήγορου ρυθμού ζωής καί του άγ­χους, είναι υπερφορτωμένο τό νευρικό τους σύστημα,τό όποιο έχει τό δικό του βαθμό αντοχής. Είναι σήμε­ρα υπερφορτωμένοι καί ψάχνουν τόν τρόπο νά απε­λευθερωθούν από τίς στεναχώριες, γιατί καί ό ρυθμός ζωής στον 20ό αιώνα είναι υπερβολικά γρήγορος καί ό άνθρωπος δυσκολεύεται νά τόν αντέξει.

Οί Δυτικοί όμως αρνήθηκαν τόν Κύριο καί ξέχα­σαν τόν λόγο Του: «Ελάτε σε Μένα, όλοι οί φορτω­μένοι μέ βάρος, στεναχώριες καί προβλήματα. Ας μά­θετε από εμένα, ότι είμαι πράος καί ήσυχος καί θά βρείτε τήν παρηγοριά στίς καρδιές σας».

Αυτά τά λόγια τά αρνήθηκαν καί ψάχνουν μιά άλ­λη λύση, δηλαδή έναν άλλο τρόπο, γιά νά χαλαρώ­σουν καί νά επιτύχουν κάποια εσωτερική ηρεμία.

Στόν κόσμο όμως αυτό υπάρχουν πολλές σκέψεις πού είναι αντίθετες μεταξύ τους, καί γι’ αυτό δύσκολα ό σύγχρονος άνθρωπος βρίσκει τήν άκρη μέ όλες αυ­τές τίς σκέψεις. Δυσκολεύεται καί δεν βρίσκει μέσα του ησυχία.

Καί έτσι ή Ανατολή πλημμύρισε τήν Δύση μέ τις ιδέες της, μέ τά φιλοσοφικά της συστήματα. Οί Ιδέες αυτές καί τά φιλοσοφικά αυτά συστήματα θεωρούνται ως ό μοναδικός τρόπος χαλάρωσης καί εσωτερικής η­ρεμίας.

Ή Δύση λοιπόν έστρεψε τήν προσοχή της προς τήν Ανατολή. Πολλοί άνθρωποι ασχολούνται μέ τόν διαλογισμό τών Ανατολικών φιλοσόφων μέ στόχο νά «ξεφορτώσουν» τίς στεναχώριες τους. Τά πονηρά πνεύματα πού κρύβονται πίσω από όλα αυτά, μέ αυτές τίς «διεξόδους», δένουν τους ανθρώπους μέ τή γη.

Στήν ουσία όλα αυτά τά κάνουν τά πονηρά πνεύμα­τα, γιά νά μην δώσουν στους ανθρώπους τόν χρόνο νά σκεφτούν γιά τή ζωή τους καί γιά τήν αιωνιότητα.

Όταν σκέφτονται γιά τήν αιωνιότητα, σκέφτονται όπως οί Ινδοί καί οί Κινέζοι καί οί άλλοι ανατολικοί λαοί. Καμία ανατολική θρησκεία, είτε κινεζική, είτε ιαπωνέζικη, είτε ινδική, είτε μωαμεθανική, δεν είναι απελευθερωμένη από τήν μαγεία. Κάθε μιά από τίς θρησκείες αυτές εμπεριέχει καί τήν μαγεία. Αυτή ή μαγεία είναι υπό τήν εξουσία τών πονηρών πνευμά­των πού πλανά τό ανθρώπινο γένος μέ τίς σκέψεις τους, μέ τίς ιδέες τους. Όλα αυτά τά κάνουν ενώ οί άνθρωποι δέν μπορούν νά τό αντιληφθούν.

Αν οί άνθρωποι αντιλαμβάνονταν αυτή τήν εξου­σία τών πονηρών πνευμάτων, θά τήν αρνιόταν.

Τά πνεύματα όμως τά πονηρά επηρεάζουν τόν άν­θρωπο μέ «όμορφο» τρόπο καί του δίνουν λίγη ησυ­χία διά μέσου του διαλογισμού. Αυτή ή ησυχία όμως διαρκεί γιά λίγο καιρό. Τά πνεύματα, πού έπεσαν, δέν έχουν ξεχάσει πόση ηρεμία είχαν στόν ουρανό καί ποια ήταν ή κατάσταση τους, όσο ήταν κάτω από τήν δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Άπό τήν στιγμή όμως πού έπεσαν, έχασαν αυτή τήν ησυχία, τήν χαρά, γι’ αυτό μεταφέρουν μιά κατάσταση απαισιοδοξίας καί α­νησυχίας στους ανθρώπους.

Ας είμαστε προσεκτικοί, καί άς σκεφτόμαστε πρίν πράξουμε κάτι. Άς αναλογιζόμαστε καλά τίς συ­νέπειες τών πράξεων καί τών έργων μας. Επειδή ό Κύριος είπε στόν Ίησού του Ναυή, ό όποιος μετά τό Μωυσή, ήταν ό αρχηγός τοΰ Ισραηλιτικού λαού.

«Σκέψου πολύ καλά πρίν πράξεις οτιδήποτε στή ζωή σου».

Όμως ό εχθρός του ανθρώπινου γένους συνήθως προσπαθεί νά μας κοροϊδέψει, πιάνοντας μας κάποια στιγμή πού είμαστε αμέριμνοι καί δέν περιμένουμε νά μας επιτεθεί. Συνήθως εμείς οί άνθρωποι λίγο σκεφτό­μαστε πρίν πράξουμε κάτι καί γι’ αυτό τό λόγο πέφτουμε σέ σφάλματα. Γι’ αυτό στή συνέχεια έχουμε καταθλιπτικές σκέψεις καί δέν βρίσκουμε διέξοδο στά προβλήματα μας.

Οί Δυτικοί αρνήθηκαν τό Ευαγγέλιο καί τόν Κύ­ριο. Γι’ αυτούς οί φιλοσοφικές ιδέες είναι πολύ πιό σημαντικές καί πιό εύκολες στην κατανόηση από τό Ευαγγέλιο.

Όμως μέ οποίες σκέψεις ασχολούμαστε, τέτοια εί­ναι καί ή ζωή μας!

Καί ό,τι υπάρχει μέσα μας αυτό βγάζουμε προς τά έξω. Όποιες σκέψεις έχουμε μέσα μας, αυτές τίς σκέ­ψεις βγάζουμε προς τά εξω!

Καί ό Κύριος μας λέει: «Ό,τι έχει ό καθένας στην καρδιά, αυτά καί βγάζει προς τά εξω».

 

* * *

από το βιβλίο: Πνευματικές Συζητήσεις γέροντος Θαδδαίου Βιτόβνιτσας- εκδόσεις “Oρθόδοξος Κυψέλη”

φωτο με την τεχνική Long Exposure, από : otherside

για την αντιγραφή: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...