“δεν έρχονται όλα στη ζωή μας ακριβώς όπως τα θέλουμε…”

.

λόγοι γέροντος Θαδδαίου

“Πρέπει νά ευχαριστούμε απλόχερα τόν Κύριο γιά όλα. Έμείς βέβαια δυσκολευόμαστε νά έχουμε μία αρ­μονία στίς σκέψεις μας. Δυσκολευόμαστε νά συνειδη­τοποιήσουμε ότι περνάμε πολλές δυσκολίες γιά τό κα­λό μας. Δυσκολευόμαστε νά καταλάβουμε δτι όλες οί δυσκολίες είναι γιά τό καλό μας. Αντίθετα, έχουμε τήν τάση νά θέλουμε δλα νά είναι καλά. Επιθυμούμε νά είναι δλα εύκολα στή ζωή μας.

Καί όμως στην ουσία είναι αναπόφευκτες όλες οί δυσκολίες, όλοι οί πόνοι.

Τό γεγονός αυτό, είναι πολύ σημαντικό, επει­δή με αυτό τόν τρόπο γινόμαστε ταπεινοί καί ήσυχοι. Αν δέν ήταν έτσι, θά αγριεύαμε εντελώς. Ποιος θά μπορούσε, σε διαφορετική περίπτωση, αν δέν είχαμε δυσκολίες νά μας πει έστω καί ένα παράπονο;

.

Ερώτηση : Μήπως αυτό σημαίνει πώς εί­ναι καλό συνεχώς νά είμαστε φορτωμένοι με διάφορες υποχρεώσεις καί έγνοιες. Πρώτα μέ τίς σπουδές, στή με τό στρατό, τό γάμο καί τά παιδιά…

Πάτερ Θαδδαίος: Όλα τά παραπάνω σίγουρα άποτελούν μέχρι ένα βαθμό ένα φορτίο γιά τόν άνθρωπο. Αυτό τό φορτίο όμως είναι τό μέσο μέ τό όποιο ό άν­θρωπος κατακτά τήν ταπεινοφροσύνη. Αυτό τό φορ­τίο είναι, τό μέσο, γιά νά ηρεμήσουμε καί νά μπορέ­σουμε νά υπακούσουμε στό θέλημα του Θεοΰ. Γιά νά μήν επικρατεί συνεχώς τό θέλημα μας.

Έμείς συνεχώς σκεφτόμαστε καί θέλουμε νά πραγ­ματοποιείται τό θέλημα μας, αλλά αυτό δέν είναι κα­λό.

Πολλές φορές ό άνθρωπος σκέφτεται άγχωτικά γιά τό μέλλον. Σκέφτεται ώς έξης: Αυτό θά τό κάνω μέ τόν τάδε τρόπο, τό άλλο θά τό κάνω μέ τόν έξης τρόπο. “Ετσι δλα θά γίνουν καλύτερα. Σίγουρα δλα θά γίνουν καλύτερα.

Αυτός ό τρόπος δμως σκέψης δέν είναι σωστός. Ό σωστός τρόπος σκέψης είναι ό έξης: Ηρέμησε καί θά γίνουν όλα καλά γιά σένα.

Ό Θεός είναι ό καλύτερος φίλος μας.

.

Ερώτηση: Μας είπατε πρίν ότι ό άνθρωπος είναι πλασμένος, ώστε νά μπορεί νά αντέξει τήν στεναχώ­ρια μόνον μιας ημέρας. Πώς νά καταφέρουμε νά αφή­νουμε όλες τίς στεναχώριες μας στον Θεό;

Πάτερ Θαδδαϊος: “Εχουμε λίγη εμπιστοσύνη στον Θεό. Δέν Του έχουμε ούτε τήν εμπιστοσύνη πού έχουμε σε κάποιο φίλο όταν του ζητούμε μια χάρη.

Συνήθως, όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον φίλο μας είμαστε σχεδόν σίγουροι πώς θά μας βοηθήσει, πώς θά μπορέσει δηλαδή νά πραγματοποιήσει αυτά πού τοϋ ζητήσαμε.

Δεν απευθυνόμαστε σχεδόν καθόλου στον Θεό, πού είναι ό καλύτερος καί ό πιό κοντινός φίλος μας. Σέ Αυτόν πού πρέπει νά έχουμε εμπιστοσύνη.

.

Έμεις συνεχώς σκεφτόμαστε ώς έξης: Θά έχει ό Χριστός χρόνο γιά μένα; Αυτός πρέπει νά προσέχει καί νά φροντίζει όλο τόν πλανήτη μας καί όχι μόνο. Άφού αυτός πρέπει νά προσέχει κάθε λεπτομέρεια πώς είναι δυνατόν νά έχει χρόνο καί γιά μένα;

Καί έτσι έμείς θεωρώντας ότι υπερφορτώνουμε τόν Κύριο, δεν απευθυνόμαστε προς Αυτόν, (γελάει ο κόσμος, επειδή ό γέροντας ειρωνεύεται γιά τήν πίστη του σύγχρονου ανθρώπου).

Έτσι νομίζουμε πώς εμείς μόνοι μας θά λύσουμε όλα τά προβλήματα μας. Καί όλα αυτά, επειδή δεν έ­χουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Καί δέν Του έχουμε εμπιστοσύνη, επειδή δέν μας ικανοποιεί όσα Του ζη­τήσαμε. Άγνοούμε όμως δτι ό Κύριος ξέρει γιά ποιο λόγο δέν μας εισακούει καί δέν πραγματοποιεί τήν ε­πιθυμία μας. Καί πώς μόνον δταν έρθει ή ώρα τήν πραγματοποιεί.

.

Οί Άγιοι Πατέρες, όμως, όλα τά αφήνουν στον Θεό. Είναι ευχαριστημένοι και όταν ό Κύριος τους πραγματοποιεί κάποια επιθυμία και όταν δέν τους τήν πραγματοποιεί.

Έμείς αυτό, μέ τίποτε δέν μπορούμε νά τό καταλά­βουμε, γιατί συνεχώς θέλουμε νά περνάει τό δικό μας, θέλουμε νά πραγματοποιείται τό θέλημα μας.

Παρόλο πού προσευχόμαστε στον Κύριο: «Πάτερ ημών… γενηθήτω τό θέλημα σου» πάλι σκεφτόμαστε πώς τό καλύτερο είναι όλα νά γίνουν όπως τά θέλουμε εμείς.

Καί έτσι μέ αυτό τόν τρόπο, έχοντας τέτοιους λο­γισμούς, έρχεται καί ή δυσκολία. Άφού θέλουμε νά περάσει τό δικό μας τόσο πολύ, τότε ό Κύριος τό επι­τρέπει: Τότε ό Κύριος τό επιτρέπει μέ τόν έξης τρόπο: «’Αφού γιε μου θέλεις νά περάσει τό θέλημα σου, ας γίνει έτσι. Έσύ ενώ στην προσευχή «πάτερ ημών…» λές «γενηθήτω τό θέλημα σου» στην ουσία, όμως, θέ­λεις νά γίνουν όλα όπως τά θέλεις έσύ! Καί άφού θέ­λεις μόνος νά λύσεις τά προβλήματα σου, λύσε τα».

.

από το βιβλίο: Πνευματικές συζητήσεις γέροντος Θαδδαίου Βιτόβνιτσας, εκδόσεςι Ορθόδοξος Κυψέλη

για την αντιγραφή: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

φωτο από την ανάρτηση: Μια βόλτα στην εξοχή…. (μέσα από τον φακό των παιδιών)

2 thoughts on ““δεν έρχονται όλα στη ζωή μας ακριβώς όπως τα θέλουμε…”

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «δεν έρχονται όλα στη ζωή μας ακριβώς όπως τα θέλουμε…» | Σημεία Καιρών

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Για τις αναπάντητες προσευχές μου… | οικογένεια: μια γωνιά του Παραδείσου!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...