Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: ο βίος του -λόγοι για τον γάμο και την οικογένεια

Συνοπτικός βίος του εν αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

 Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου

Αυτός ο μέγας φωστήρ και μεγαλόφωνος της οικουμένης διδάσκαλος κατήγετο από την μεγαλόπολιν Αντιόχειαν, υιός ων γονέων ευσεβών, πα­τρός μεν Σεκούνδου αρχιστρατήγου, μητρός δε Ανθούσης. Ευθύς λοιπόν κατά την αρχήν της ζωής του πολλήν αγάπην και ερωτα είχεν ο Άγιος αυτός εις τους λόγους και τα μαθήματα, διό εις ολίγον καιρόν επέρασεν όλην την σοφίαν των Ελλήνων και των Χριστιανών και έγινεν άκρος κατά την λογικήν και ρητορικήν τέχνην και πάσαν επιστήμην. Όθεν διά την προκοπήν και αρετήν του από μεν τον άγιον Μελέτιον τον

 

Συνέχεια  ΕΔΩ

Γιατί πρέπει να αγαπήσουμε την Παναγία

.
Εάν πούμε, ποιο είναι το πλέον πιο ισορροπημένο πρόσωπο όλου του κόσμου, όλης της οικουμένης, σε όλους τους αιώνες; Είναι το πρόσωπο της Θεομήτορος.

Σκεφτείτε ότι στην Παναγία συνταιριάζεται η νύμφη και η ανύμφευτος, Χαίρε Νύμφη ανύμφτευτε.

Η απειρόγαμος Μήτηρ, είναι και μητέρα, είναι και παρθένος.

 

Συνέχεια