Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς (25 ᾽Ιανουαρίου)

(από το βιβλίο: Εκκλησιαστική Ιστορία Ε΄Δημοτικού, 1969)

 

Κατὰ τὸν χρόνον τῆς προετοιμασίας .

῾Ο Γρηγόριος ἐγεννὴθη εἰς τὴν ᾽Αριανζόν, χωρίον πλησίον τῆς Ναζιανζοῦ, τὸ 329 μ.Χ.

᾽Αφοῦ ἔλαβε τὴν πρώτην μόρφωσιν εἰς τὴν Ναζιανζόν, ἐσυνέχισεν ἔπειτα τὰς σπουδάς του εἰς τήν Καισάρειαν τῆς Καπαδοκίας καί τὴν Καισάρειαν τῆς Παλαιστίνης, εἰς τήν Ἀλεξάνδρειαν καὶ τέλος εἰς τὰς Ἀθήνας, ὅπου παρέμεινεν ἕξ περίπου ἔτη καὶ συνηντὴθη μέ τὸν Βασίλειον.

Κατόπιν ἐπέστρεψε εἰς τὴν Ναζιανζὸν καὶ ἔπειτα ἦλθεν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Πόντου προς συνάντησιν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Βασιλείου ἀργότερα ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος εἰς τὰ Σάσιμα, μικράν πόλιν τῆς Καισαρείας.

 

Ἡ ἀκτινοβολία του .

Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἀρειανοῦ αὐτοκράτορος Οὐαλέντος ἐκλήθη εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν διὰ νὰ ἐνισχύσῃ τοὺς ἐκεῖ ὀρθοδόξους. Εἰς αὐτοὺς εἶχεν ἀπομείνει μόνον ὁ μικρός ναὸς τῆς ‘Αγίας ᾽Αναστασίας. Ὅλοι οἱ ναοὶ εῖχον καταληφθῆ ὑπὸ τῶν ἀρειανῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχον τήν ὑποστὴριξιν τοῦ αὐτοκράταρος Οὐαλεντος.

᾽Εκεῖ τότε ὁ Γρηγόριος ἐξεφώνησε σπουδαίους λόγους περὶ τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῶν ὁποίων ὡνομάσθη θεολόγος.

Διὰ τὴν τοιαύτην του δρᾶσιν ὁ αὐτοκράτωρ Μέγας Θεοδόσιος, ὁ ὁποῖος διεδέχθη τὸν Οὐάλεντα, ἀνέδειξε τὸν Γρηγόριον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως καὶ θριαμβευτικῶς μὲ στρατιωτικὴν συνοδείαν εἰσήγαγεν αὐτόν εἰς τόν ναόν τῶν Ἁγίων ᾽Αποστόλων (38Ο μ.Χ.).

Τὴν ἀπόφασιν τοῦ αὐτοκράτορος ἐπεκύρωσεν ἡ δευτέρα οἰκουμενικὴ σύνοδος, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸ ἐπόμενον ἔτος. ᾽Αλλὰ μία μερὶς ἐπισκόπων ἔφερεν ἀντιρρήσεις διὰ τὴν ἐκλογήν του ὡς ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

᾽Εξ αἰτίας τῶν ἀντιρρήσεων αὐτῶν ὁ Γρηγόριος, ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ γίνῃ ἀφορμὴ φιλονεικιῶν, παρητήθη ἀπὸ τὸν θρόνον καὶ ἀπεσύρθη εἰς τὴν ᾽Αριανζόν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ εἰς τὴν Ναζιανζὸν καὶ πάλιν εἰς τὴν ᾽Αριανζόν, ὅπου καὶ ἀπέθανεν εἰς ἡλικίαν ἐξήκοντα περίπου ἐτῶν τὸ 39Ο μ.Χ., μελετῶν, συγγράφων καὶ προσευχόμενος.

῎Επειτα ἀπὸ μερικὰ ἔτη τὸ λείψανόν του μετεφέρθη εἰς τον ναὸν τῶν ῾Αγίων ᾽Αποστόλων τῆς Κωνσταντινουπόλεως. ῾Η μνήμη του ἑορτάζεται τὴν 25 ᾽Ιανουαρίου.

῾Ο Γρηγόριος διεκρίθη ὡς ρήτωρ. ᾽Εξεφώνησε πολλοὺς λόγους, ἐκ τῶν ὁποίων σώζονται 45 περίπου. ῎Εγραψεν ἐπίσης ὁ Γρηγόριος καὶ πολλὰ θρησκευτικὰ ποιήματα, εἰς τὰ ὁποῖα φαίνεται ἡ ποιητική του δύναμις.

.
Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Εικόνα από:hram-ostozhenka.ru

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ   1969

από το Σπιτάκι της Μέλιας

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: