«Ἡ ἁγία Δροσίς, ἡ θυγάτηρ τοῦ Τραϊανοῦ, καὶ αἱ σὺν αὐτῇ πέντε κανονικαὶ»

«Ἡ ἁγία Δροσίς, ἡ θυγάτηρ τοῦ Τραϊανοῦ, καὶ αἱ σὺν αὐτῇ πέντε κανονικαὶ»

Στὰ χρόνια τῶν σκληρῶν διω­γμῶν τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα Τραϊ­ανοῦ (98-117), στὴν Ἀντιόχεια, ὑ­­­πῆρχαν πέντε ἐνάρετες παρθένες χριστιανές.
Αὐτές, χωρὶς νὰ ὑ­­­πολογίζουν τὴ ζωή τους – σὰν ἄλλες μυροφόρες γυναῖκες – πήγαιναν κρυφὰ τὶς νύχτες στοὺς τόπους τῶν μαρτυρίων καὶ συνέλεγαν τὰ νεκρὰ σώματα τῶν ­ἁγίων μαρτύρων καὶ τὰ ἐν­ταφίαζαν μὲ κάθε τιμὴ καὶ εὐλάβεια.
Στὸ ἱερὸ αὐτὸ ἔργο συμμετεῖχε ὁλόθερμα καὶ ἡ Δροσίδα, ποὺ ἦταν κόρη τοῦ διώκτη βασιλιᾶ Τραϊανοῦ.
Σύντομα ὁ αὐτοκράτορας ἐνημερώθηκε γιὰ τὴν παράδοξη αὐτὴ κλοπὴ τῶν σωμάτων καὶ διέταξε νὰ συλληφθοῦν οἱ ἔνοχοι. Ἔτσι μιὰ νύχτα ἔνοπλοι στρατιῶτες συνέλαβαν τὶς 6 κόρες καὶ τὶς ὁδήγησαν σὲ ἀνάκριση.
Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας ἀντίκρισε ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ τὴν κόρη του Δροσί­δα, ξαφνιάστηκε. Οὐδέποτε ­περίμενε ἀπὸ τὴ θυγατέρα του τέτοια ­«ντροπή»! ­Προσπάθησε νὰ τὴ ­μεταπείσει. Ἀλ­λὰ μάταια. Ἡ ­Δροσίδα εἶ­­­χε ­δροσισθεῖ ἀπὸ τὴν οὐράνια δροσιὰ τοῦ Κυρίου Ἰη­σοῦ Χρι­­στοῦ, ὁ Ὁ­­­ποῖος σὰν ἄλλος ἰ­­­σχυρὸς μα­­γνήτης τὴν εἶχε αἰ­χμαλωτίσει στὴν πανευφρόσυνη ἀγάπη Του.
Ὁ σκληρὸς τύραννος ἔκλεισε τὴν κόρη του προσωρινὰ σὲ ἕ­­­-να δωμάτιο τῶν ἀνακτόρων του.
Καὶ τὶς ­ὑπόλοι­πες 5 κόρες τὶς ἔριξε σὲ ­κα­ζάνι μὲ ­λιωμένο χαλ­κό. Καὶ μὲ τὸ φρικτὸ αὐ­τὸ μα­ρ­τύριο τελείωσαν τὴ ζωή τους.
.
Ἡ Παράδοση ἀναφέρει ὅτι μὲ τὸ μεῖ­γμα αὐτὸ ὁ βασιλιᾶς διέταξε νὰ κατασκευασθοῦν χάλκινοι λουτῆρες γιὰ τὰ δημόσια λουτρὰ ποὺ ἐπρόκειτο πολὺ σύντομα νὰ ἐγκαινιάσει.
Μετὰ τὴ λαμπρὴ γιορτὴ τῶν ἐγκαινίων, ὅσοι εἰδωλολάτρες τολμοῦσαν νὰ εἰσέλθουν στὸ κτίσμα αὐτὸ ἔπεφταν νεκροί.
Ὁ αὐτοκράτορας ἀγανακτισμένος ἀπευθύνθηκε στοὺς ἱερεῖς τῶν εἰδώλων γιὰ νὰ τοῦ λύσουν τὸ πρόβλημα. Καὶ ἐκεῖνοι τοῦ ἀπάντησαν:
«Τὸ θανατικὸ συμβαίνει, γιατὶ τὸ κτήριο αὐτὸ εἶναι βεβηλωμένο. Γιατὶ τὸ μεῖγμα τοῦ χαλκοῦ μὲ τὸ ὁποῖο κατασκευάστηκαν οἱ λουτῆρες ἔχει ἀναμιχθεῖ μὲ σώματα χριστιανῶν».
Τότε ὁ Τραϊανὸς διέταξε νὰ καταστραφοῦν οἱ χάλκινες αὐτὲς κατασκευὲς καὶ νὰ ξαναλιώσουν τὸ ὑλικό τους. Καὶ μὲ αὐτὸ νὰ φτειαχθοῦν 5 ὁμοιώματα γυναικείων ἀγαλμάτων γιὰ νὰ ὀνειδίσει τὴν τιμὴ τῶν ἁγνῶν αὐτῶν παρθένων.
.
Ὅταν ὑψώθηκαν τὰ ἀγάλματα αὐτὰ στὴν ἀγορά, ὁ Τραϊανὸς εἶδε σὲ ὅραμα τὶς 5 αὐτὲς ἀφιερωμένες παρθένες, ποὺ μὲ σφοδρότητα τὸν ἐπέπλητταν καὶ τοῦ προανήγγελλαν τὸν θάνατο τῆς κόρης του.
Ἔντρομος ὁ Τραϊανὸς ἐξέδωσε νέα διαταγή, ποὺ φανέρωνε πιὸ ἔντονη τὴν ὀργή του. Ἀπευθυνόταν πρὸς ὅλους τοὺς χριστιανοὺς λέγοντας: «Στὰ δύο ἄκρα τῆς πόλεως ἔχω ἀνάψει δύο καμίνια. Ὅσοι εἶσθε χριστιανοὶ καὶ λατρεύετε τὸν Ἐσταυρωμένο λυπηθεῖτε μας. Ἐλευθερῶστε μας ἀπὸ τοὺς κόπους. Πηγαίνετε ἀπὸ μόνοι σας καὶ ρίξτε τοὺς ἑαυτούς σας στοὺς κλιβάνους γιὰ νὰ λυτρωθεῖτε ἀπὸ πιὸ πολλὰ βασανιστήρια».
.
Ἡ βασιλοπούλα Δροσίδα σκίρτησε ἀπὸ χαρά, ὅταν ἄκουσε τὴ διαταγὴ τοῦ πατέρα της. Ἔφυγε κρυφὰ ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα γιὰ τὸν τόπο τοῦ ­μαρτυρίου. Ποθοῦσε τὸ συντομότερο νὰ φθάσει στὸν Παράδεισο, νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Νυμφίο της Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ νὰ ἀντικρίσει τὶς πέντε προσφιλεῖς της φίλες καὶ ­μάρτυρες. Ἡ θεία πρόνοια ὅμως τοῦ παναγάθου Κυρίου δὲν θέλησε γιὰ τὴ δούλη του Δροσίδα τὸν μαρτυρικὸ θάνατο.
Ἀφοῦ βαπτίστηκε, κοιμήθηκε σὲ λίγες ἡμέρες τὸν εἰρηνικὸ ὕπνο τοῦ θανάτου. Καὶ ἡ ψυχή της ἐλεύθερη πέταξε στὸν κόσμο τοῦ οὐρανοῦ, γιὰ νὰ ψάλλει αἰωνίως μὲ τοὺς ἀγγέλους παναρμόνια δοξολογία στὸν πανάγιο Τριαδικὸ Θεό!
.

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...