Το Συναξάρι της Ημέρας (22 Σεπτεμβρίου)

 

●     Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς Ἱεροµάρτυρας ὁ Θαυµατουργός

●     Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ κηπουρός

●     Οἱ Ἅγιοι Ἰσαάκ καὶ Μαρτῖνος

●     Ὁ Ὅσιος Κοσµᾶς ὁ Ζωγραφίτης

●     Οἱ Ἅγιοι 26 Ὁσιοµάρτυρες Ζωγραφίτες

●     Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ τοῦ Σάρωφ – Ντιβίγιεβο (Ρωσίδα)

.

Ὁ γιος Φωκς εροµάρτυρας  Θαυµατουργός

Πατρίδα του ἦταν ἡ Σινώπη τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Οἱ γονεῖς του Πάµφυλος καὶ Μαρία µεταλαµπάδευσαν στὸ Φωκᾶ ἀπὸ τὴν παιδική τουἡλικία τὴν φλόγα τῆς ἁγνῆς πίστης τους καὶ τὴν θερµὴ εὐσέβειά τους.

Ὁ Φωκᾶς ἀπὸ µικρὸ παιδὶ ἐντρυφοῦσε στὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν, καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἰδιαίτερα τὸν διέκρινε ἦταν ἡ θερµὴ καὶ εἰλικρινὴς ἀγάπη ποὺεἶχε πρὸς τὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς συνανθρώπους του. Διότι ὁδηγὸ στὴν ἀγάπη του αὐτὴ εἶχε πάντα τὰ θεόπνευστα λόγια της Ἁγίας Γραφῆς: «Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ µένει,… ὁ δὲ µισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶ». Ἐκεῖνος, δηλαδή, ποὺ ἀγαπᾷ τὸν ἀδελφό του µένει µέσα στὸ πνευµατικὸ καὶ ἠθικὸ φῶς. Ἐνῷ ἀντίθετα, ἐκεῖνος ποὺ µισεῖ τὸν ἀδελφό του, µένει µέσα στὸ πνευµατικὸ καὶ ἠθικὸ σκοτάδι. ὉΦωκᾶς, λοιπόν, µὲ τὴν ἀγάπη ποὺ τὸν διέκρινε, ἔγινε ἐπίσκοπος Σινώπης καὶ κήρυττε ἄφοβα τὸ Εὐαγγέλιο. Μὲ τὰ θαύµατα δέ, ποὺ τὸν ἀξίωσε ὁΘεὸς νὰ πράττει, κατόρθωσε νὰ φέρει πολλοὺς εἰδωλολάτρες στὴν ἀληθινὴ πίστη. Τελικὰ µαρτύρησε ἐπὶ Τραϊανοῦ, ἀφοῦ τὸν ἔριξαν µέσα σὲκαυτὸ λουτρό.

.

Ὁ γιος Φωκς  κηπουρός

Ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα ἦταν ἕνας κῆπος, ποὺ καλλιεργοῦσε µὲ µεγάλη ἐπιµέλεια. Ὁ ἅγιος Φωκᾶς καταγόταν ἀπὸ τὴν Σινώπη καὶ ἡἐνασχόλησή του αὐτὴ µὲ τὰ φυτά, µὲ τὰ ἄνθη, µὲ τὰ λαχανικὰ καὶ µὲ τοὺς καρπούς, τὸν εὐχαριστοῦσε πολύ. Τὸ εἰσόδηµά του ἀπὸ τὸν κῆπο, ἦταν πολὺ µικρό. Καθὼς ὅµως ἦταν πολὺ οἰκονόµος καὶ ὀλιγαρκὴς στὶς ἀνάγκες του, µποροῦσε πάντοτε νὰ διαθέτει κάτι γιὰ τοὺς φτωχούς. Ἀλλὰ δὲνἔµενε µόνο σ᾿ αὐτά. Τὴν ἄνοιξη καὶ τὸ καλοκαῖρι κάτω ἀπὸ τὴν σκιὰ καὶ µέσα στὶς εὐωδιὲς τοῦ κήπου του, τὸ φθινόπωρο καὶ τὸ χειµῶνα κάτω ἀπὸτὴν στέγη τοῦ σπιτιοῦ του, µελετοῦσε µὲ εὐχαρίστηση τὰ ἱερὰ βιβλία. Ἔλεγε µάλιστα σ᾿ ἐκείνους, ποὺ τὸν ἔβλεπαν νὰ µελετάει, ὅτι καὶ ἡ ψυχή µας εἶναι κῆπος, ποὺ χρειάζεται τὴν περιποίησή της, γιὰ νὰ µὴ βγάζει ἀγκάθια καὶ τριβόλια. Ἀλλ᾿ ὁ κηπουρὸς Φωκᾶς, ἤθελε καὶ ὅλες οἱ ψυχὲς νὰεἶναι κῆποι πνευµατικοί. Γι᾿ αὐτὸ λοιπόν, ὅπου µποροῦσε, συντελοῦσε στὸν καθαρισµὸ καὶ τὴν καλλιέργειά τους. Καὶ ἐνῷ πουλοῦσε τὰ λαχανικὰκαὶ τὰ φροῦτα, ἔλεγε συγχρόνως καὶ λόγια µεγάλου πνευµατικοῦ κέρδους. Ἔτσι δὲν ὠφελοῦσε µόνο τοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς κέρδιζε καὶ τοὺς ἀπίστους. Καταγγέλθηκε γι᾿ αὐτό, συνελήφθη καὶ καταδικάστηκε. Ἔτσι ὁ εὐσεβὴς καὶ φιλάνθρωπος κηπουρός, θανατώθηκε µαρτυρικὰ µὲἀποκεφαλισµό.

(αναλυτικός βίος ΕΔΩ)

.

Οἱ γιοι σαάκ κα Μαρτνος

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους. σ᾿ ὁρισµένους Συναξαριστές, ἀναφέρεται µαζὶ µὲ τοὺς ἁγίους αὐτοὺς καὶ τὸ ὄνοµα ἑνὸς ἁγίου Νικολάου.

.

σιος Κοσµς  Ζωγραφίτης

Ὁ Ὅσιος αὐτὸς γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, ὁ δὲ πατέρας του ἦταν Βούλγαρος. Ἀφοῦ ἔµαθε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὰ πρῶτα γράµµατα, ἀναχώρησε στὸ Ἅγιον Ὄρος, στὴ Μονὴ Ζωγράφου ὅπου ἔγινε µοναχός. Ἡ ζωή του ἦταν ὑποδειγµατικὴ µέσα στὸ Μοναστήρι καὶ µετὰἀπὸ λίγο καιρὸ χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ κατόπιν Ἱερέας. Τότε οἱ ἀσκητικοί του ἀγῶνες αὐξήθηκαν καὶ ἔτσι ὁσιακὰ ἀφοῦ ἔζησε, ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ τὴν 22α Σεπτεµβρίου τὸ ἔτος 1323.

..

Αποτέλεσμα εικόνας για άγιοι είκοσι έξι οσιομάρτυρεσ ζωγραφίτεσ

Οἱ γιοι 26 σιοµάρτυρες Ζωγραφίτες

Οἱ ἅγιοι αὐτοί, σύµφωνα µὲ τὴν διήγηση, ἀπὸ τὸν πύργο τοῦ µοναστηρίου, ὅπου ἦταν κλεισµένοι, ἤλεγχαν τοὺς αἱρετικοὺς τοῦ παπικοῦβασιλιᾶ Μιχαὴλ Παλαιολόγου καὶ τοῦ ἐπίσης παπικοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βέκκου (1275-1282). Τότε µὲ ἐντολὴ τοῦ βασιλιᾶ, στὶς 10Ὀκτωβρίου, ἔβαλαν φωτιὰ στὸ µοναστήρι καὶ ἔτσι τοὺς ἔκαψαν ὅλους ζωντανούς. Τὰ ὀνόµατά τους εἶναι: Θωµᾶς ἡγούµενος, Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μιχαῖος (ἢ Μιχαίας), Σίµων, Ἰλαρίων, Ἰάκωβος, ἕτερος Ἰάκωβος, Ἰώβ, Κυπριανός, Σάββας, Μαρτινιανός, Κοσµᾶς, Σέργιος, Μηνᾷς,Ἰωάσαφ, Ἰωαννίκιος, Παῦλος, Ἀντώνιος, Εὐθύµιος, Δοµέτιος, Παρθένιος καὶ τέσσερα ἀκόµα ἄτοµα ποὺ τὰ ὀνόµατά τους εἶναι ἄγνωστα.

(Αναλυτικός βίος ΕΔΩ)

.

Ἡ γία Παρασκευ το Σάρωφ – Ντιβίγιεβο (Ρωσίδα)

Διὰ Χριστὸν σαλή.

.

.

από το βιβλίο του Χ. Δ. Τσολακίδη: “Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας” εκδ. Χ. Δ. Τσολακίδη

 

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...