To Συναξάρι της Ημέρας (30 Σεπτεμβρίου)

0930

 

●     Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ἱεροµάρτυρας ἐπίσκοπός της Μεγάλης Ἀρµενίας

●     Οἱ Ἁγίες Ριψιµία (ἢ Ριψίµη), Γαϊανή καὶ ἄλλες 32 παρθενοµάρτυρες

●     Οἱ Ἅγιοι 70 Μάρτυρες

●     Οἱ Δύο Ὁσιοµάρτυρες Γυναῖκες

●     Ὁ Ἅγιος Στρατόνικος

●     Ὁ Ἅγιος Μαρδόνιος

●     Οἱ Ἅγιοι 1.000 Μάρτυρες

●   Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος «ὁ ἐν τῷ ποταµῷ Πεσόµα» καὶ ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ πρῶτος Μητροπολίτης Κιεβίας καὶ πάσης Ρωσίας ὁ θαυµατουργὸς (Ρῶσοι)

 

 

Ὁ γιος Γρηγόριος ὁ εροµάρτυρας πίσκοπός της Μεγάλης ρµενίας

Ὁ Γρηγόριος ἦταν γιὸς τοῦ Ἄνακ, ποὺ ἦταν συγγενὴς τοῦ βασιλιᾶ τῆς Μεγάλης Ἀρµενίας, Κουσαρῶ (290 µ.Χ.). Ὁ Ἄνακ, λοιπόν, σὲσυνεργασία µὲ τὸ βασιλιὰ τῶν Περσῶν Ἀρτασείρα, σκότωσε τὸν Κουσαρῶ. Ἀλλὰ οἱ σατράπες τῆς Ἀρµενίας ἐκδικήθηκαν τὸ φόνο του, σκοτώνοντας τὸν Ἄνακ καὶ ὅλη του τὴν οἰκογένεια. Διασώθηκαν µόνο δυὸ παιδιά του, ποὺ ἕνας ἦταν ὁ Γρηγόριος. Στὴν Καισαρεία συνέβη νὰ συναντηθοῦν ὁγιὸς τοῦ φονιὰ Ἄνακ, Γρηγόριος, καὶ ὁ γιὸς τοῦ θύµατος Τηριδάτης. Τότε ὁ Γρηγόριος σπούδαζε µὲ ζῆλο τὰ ἱερὰ γράµµατα, (στὴν Καισαρεία τῆς Καππαδοκίας ἀπὸ τὸν ἐκεῖ ἀρχιεπίσκοπο Λεόντιο), ποὺ µεταξὺ ἄλλων λένε: «τελείων δὲ ἐστὶν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυµνασµένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ». Δηλαδή, ἡ στερεὰ καὶ ὑψηλότερη πνευµατικὴ τροφὴ εἶναι γιὰ τοὺς τέλειους χριστιανούς, ποὺ ἀπὸ τὴν ἄσκηση ἔχουν τὰ πνευµατικὰ αἰσθητήρια γυµνασµένα στὸ νὰ διακρίνουν εὔκολα µεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ κακοῦ. Γυµνασµένος, λοιπόν, καὶ ὁ Γρηγόριος στὴ διάκριση, ὄχι µόνο δὲν ἀποστράφηκε τὸν Τηριδάτη, ἀλλὰ τὸν πλησίασε µὲ ἀγάπη, ἀποδοκίµασε τὴν πράξη τοῦ πατέρα του καὶ τὸν βοήθησε σὲ κάποια ἀσθένειά του. Ὅταν ἀργότερα ὁ Τηριδάτης ἔγινε βασιλιὰς Ἀρµενίας, βασάνισε φρικτὰ τὸν Γρηγόριο (ποὺ τότε ἦταν ἐπίσκοπος Ἀρµενίας). Ὁ Θεός, ὅµως, ἐπέτρεψε νὰ γίνει ὁ Τηριδάτης σχιζοφρενής. Ἀλλὰ διὰ τῶν προσευχῶν τοῦΓρηγορίου θεραπεύθηκε, µετανόησε καὶ βαπτίσθηκε χριστιανὸς µὲ ὅλο του τὸ ἔθνος.

 

Ογίες Ριψιµία ( Ριψίµη), Γαϊανή καλλες 32 παρθενοµάρτυρες

Ἡ Ριψιµία µαρτύρησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ (284-304). Ἦταν ὄµορφη στὸ σῶµα καὶ σεµνὴ στὸ ἦθος (κατ᾿ ἄλλους καὶ µοναχή).Ἐπειδὴ δὲν δέχτηκε τὴν πρόταση τοῦ Διοκλητιανοῦ νὰ γίνει γυναῖκα του, κατέφυγε µαζὶ µὲ τὴν γερόντισσα Γαϊανή, ποὺ λέγεται ὅτι ἦταν καθηγουµένη τῆς Ριψιµίας, στὴν Ἀρµενία.

Ὁ βασιλιὰς ὅµως τῆς Ἀρµενίας Τηριδάτης, ἄκουσε γιὰ τὴν ὀµορφιὰ τῆς Ριψιµίας καὶ θέλησε καὶ αὐτὸς νὰ τὴν κάνει γυναῖκα του. Ἀλλ᾿ ἡ ἁγνὴΡιψιµία ἀρνήθηκε καὶ ἔτσι κίνησε τὴν ὀργὴ τοῦ Τηριδάτη, ὁ ὁποῖος διέταξε νὰ τὴν βροῦν καὶ νὰ τὴν συλλάβουν. Οἱ ἀπεσταλµένοι του τὴν βρῆκαν γύρω ἀπὸ τὰ µέρη τοῦ Ἀραράτ, ὅπου κρυβόταν. Ἐκεῖ λοιπόν, οἱ βάρβαροι, τῆς ἔβγαλαν τὰ µάτια, κατόπιν ἔκοψαν τὴν γλῶσσα της καὶ στὸ τέλοςἔκοψαν τὸ σῶµα της σὲ µικρὰ κοµµάτια. Ἔτσι ἡ Ἁγία Ριψιµία, παρέδωσε τὴν ἁγνὴ ψυχή της στὸν στεφανοδότη Χριστό. Μαζὶ ὅµως µὲ τὴν Ριψιµία, µαρτύρησαν µὲ φρικτὰ βασανιστήρια καὶ ἡ γερόντισσα Γαΐανη, καθὼς καὶ 32 Παρθενοµάρτυρες. Ἄλλοι ἀναφέρουν ὅτι, µαζὶ µὲ τὶς Ἁγίες αὐτὲς µαρτύρησαν καὶ 70 ἄνδρες, ποὺ κρύβονταν σ᾿ ἐκεῖνα τὰ µέρη.

 

Ογιοι 70 Μάρτυρες

Βλέπε βιογραφικὸ σηµείωµα Ἁγίας Ριψιµίας.

 

Ο Δύο σιοµάρτυρες Γυνακες

Μᾶλλον ἦταν µοναχὲς καὶ µαρτύρησαν µὲ τρόπο ποὺ δὲν γνωρίζουµε.

 

γιος Στρατόνικος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

 

γιος Μαρδόνιος

Μαρτύρησε, ἀφοῦ ἔκαψαν τὰ µάτια του µὲ πυρωµένα κάρβουνα. (Δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι ὁ ἴδιος µ᾿ αὐτὸν τῆς 28ης Δεκεµβρίου). Οἱ Ἅγιοι 1.000 Μάρτυρες Μαρτύρησαν διὰ ξίφους. (Κατ᾿ ἄλλους ἄγνωστο ποῦ, πῶς καὶ πότε µαρτύρησαν).

 

σιος Γρηγόριος «ν τ ποταµ Πεσόµα» καγιος Μιχαλ πρτος Μητροπολίτης Κιεβίας κα πάσης Ρωσίας  θαυµατουργς (Ρσοι)

 

Από το βιβλίο:Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας του Χρίστου Τσολακίδη, εκδόσεις Χ. Δ. Τσολακίδη

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...