Το Συναξάρι της Ημέρας (15 Οκτωβρίου)

1015

 

●     Ὁ Ἅγιος Λουκιανός ὁ ἱεροµάρτυρας, πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας

●     Ὁ Ὅσιος Βάρσος ὁ ὁµολογητής, Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης

●     Ὁ Ὅσιος Σαβίνος ὁ ἐπίσκοπος

●     Διήγηση µοναχοῦ ὑποτακτικοῦ περὶ ὑπακοῆς

●      Ὁ Ἅγιος Εὐθύµιος ὁ Νέος

 

 

Ὁ γιος Λουκιανός εροµάρτυρας, πρεσβύτερος τς κκλησίας τς ντιοχείας

Γεννήθηκε στὰ Σαµόσατα τῆς Συρίας ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, καὶ µὲ ἀνάλογο τρόπο ἀνατράφηκε. Μετὰ τὸ θάνατο τῶν γονέων του, διαµοίρασε στοὺς φτωχοὺς τὴν πατρική του περιουσία καὶ ἀφοσιώθηκε στὴ µελέτη τῶν θείων Γραφῶν, διότι στὴ σκέψη του ἐπικρατοῦσαν τὰλόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιµος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴνἐν δικαιοσύνῃ». Δηλαδή, ὅλη ἡ Γραφὴ ἔχει ἐµπνευσθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ὠφέλιµη γιὰ νὰ διδάσκει τὴν ἀλήθεια, νὰ ἐλέγχει τὶς πλάνες, νὰδιορθώνει αὐτοὺς ποὺ ἁµαρτάνουν καὶ νὰ παιδαγωγεῖ στὴν ἀρετή. Κατόρθωσε, λοιπόν, καὶ ὁ Λουκιανὸς νὰ γίνει βαθὺς γνώστης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στὴν Ἀντιόχεια. Ἐκεῖ δίδασκε µὲ θάῤῥος καὶ ἀκρίβεια τὸ θεῖο λόγο, ἐνθαῤῥύνοντας τοὺς χριστιανοὺς στὸ µαρτύριο. Στὴν Ἀντιόχεια, µάλιστα, ἵδρυσε σχολή, ὅπου φοίτησαν ἀρκετοὶ µαθητές, καταρτιζόµενοι στὰ χριστιανικὰ δόγµατα καὶ στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς.Ὅταν ὁ Λουκιανὸς ἔµαθε ὅτι στὴ Νικοµήδεια ὁ Διοκλητιανὸς καταδίωκε καὶ θανάτωνε τοὺς χριστιανούς, ἄφησε τὴν Ἀντιόχεια καὶ πῆγε στὴΝικοµήδεια γιὰ νὰ στηρίξει καὶ νὰ ἐνισχύσει τοὺς Χριστιανοὺς στὸ µαρτύριο. Συνελήφθη, ὅµως, ἀπὸ τὸ Διοκλητιανὸ καὶ κλείστηκε στὴ φυλακή,ὅπου καὶ πέθανε ἀπὸ πείνα.

 

σιος Βάρσος µολογητής, πίσκοπος δέσσης

Ἔζησε στὰ µέσα του 4ου αἰῶνα. Μὲ τὴν δυναµικὴ δράση του, ἦταν καρφὶ στὸ µάτι τῶν Ἀρειανῶν αἱρετικῶν, ὅταν αὐτοὶ συντάραζαν τὴνἐκκλησία. Τότε ὁ Ὅσιος Βάρσος εἶχε ἤδη διακριθεῖ σὰν ἐπίσκοπος Ἐδέσσης µὲ τὴν ἀγαθοεργία του, τὴν δραστηριότητά του καὶ τὴν δύναµη τῆς διδασκαλίας του. Πλούτισε τὶς γνώσεις του ἀφοῦ ἐπισκέφτηκε τὴν Φοινίκη, τὴν Αἴγυπτο καὶ αὐτὴν τὴ Θηβαΐδα. Ἀλλὰ στὴ σκληρὴ διαµάχη µεταξὺὈρθοδοξίας καὶ αἱρετικῶν, ὁ ἐπίσκοπος Βάρσος δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ παραµείνει ἀµέτοχος. Διδάσκοντας, ὑπεράσπιζε τὸ ὀρθόδοξο δόγµα καὶξεσκέπαζε τὴν πλάνη τῶν Ἀρειανῶν. Γι΄ αὐτὸ ὁ αὐτοκράτορας Οὐάλης, θερµότατος ὑπερασπιστὴς τῶν αἱρετικῶν, ἐξόρισε τὸν Βάρσο στὴ νῆσοἌρανδο. Ἀλλ΄ ἐκεῖ ἔφταναν πλήθη ὀρθοδόξων καὶ ζητοῦσαν τὴν εὐλογία τοῦ Βάρσου, ποὺ ἔτσι ἐξακολουθοῦσε νὰ εἶναι καρφὶ στὸ µάτι τῶν αἱρετικῶν. Μὲ τὶς προτροπές τους ὁ Οὐάλης τὸν ἐξόρισε στὴν Ὀξύῤῥυγχο τῆς Αἰγύπτου. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ νέα συῤῥοὴ ὀρθοδόξων κύκλωνε τὸν γενναῖοἐπίσκοπο. Τέλος τὸν ἔκλεισε σ΄ ἕνα φρούριο κοντὰ στὸ Ἀλγέρι. Καὶ ἐκεῖ ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή, ἀφοῦ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του ὁλόκληρηὑπηρετῶντας τὸν θεό, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν πλησίον. Ἡ δὲ σωζόµενη κλίνη τοῦ Ἁγίου στὴν Ἄρανδο, ἐτιµᾶτο ἀπὸ τοὺς ντόπιους γιὰ τὰἐκτελούµενα δι᾿ αὐτῆς θαύµατα.

 

σιος Σαβίνος πίσκοπος

Ὁ Ὅσιος αὐτός, λόγω τῶν πολλῶν του ἀρετῶν ἔγινε ἐπίσκοπος, ἄγνωστο σὲ ποιὸν τόπο. Ἔπειτα, ἐπειδὴ µισοῦσε τὶς ταραχὲς ποὺσυνόδευαν τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωµα, ἔφυγε στὴν ἔρηµο. Ἐκεῖ ἔκανε πολλοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες καὶ ἔφτασε σὲ µεγάλα ὕψη ἀρετῆς. Ὁ Θεὸς τὸνἀξίωσε νὰ θαυµατουργεῖ καὶ θεράπευσε πολλοὺς συνανθρώπους του ἀπὸ διάφορες σωµατικὲς καὶ ψυχικὲς ἀῤῥώστιες. Ἀφοῦ καὶ µὲ τὴν σοφὴδιδασκαλία του ὠφέλησε πολλούς, ἀπεβίωσε εἰρηνικά. ( Ὁ Παρισινὸς Κώδικας 1578 τὸν ἀναφέρει σὰν ἐπίσκοπο Κύπρου). Διήγηση µοναχοῦὑποτακτικοῦ περὶ ὑπακοῆς Λεπτοµέρειες βλέπε «ΜΕΓΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ» Ματθαίου Λαγγῆ τόµος 10ος σελ. 333, ἔκδ. 1992.

 

Ὁ γιος Εθύµιος  Νέος

Γεννήθηκε στὶς µέρες τοῦ αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Λέοντα Ε΄ τοῦ Ἀρµενίου (813- 820), σὲ κάποια κωµόπολη τῆς Γαλατίας, τὴν Ὄψω, ποὺ ἦταν κοντὰ στὴν Ἄγκυρα (σηµερινὴ πρωτεύουσα τῆς Τουρκίας). Οἱ γονεῖς του ἦταν πλούσιοι καὶ εὐσεβεῖς, καὶ ὀνοµαζόταν Ἐπιφάνιος καὶ Ἄννα. Εἶχαν καὶ δυὸ κόρες, τὴν Μαρία, ποὺ ἦταν πρεσβυτέρα καὶ τὴν Ἐπιφανία. Ὅταν ὁ Ἅγιος ἦλθε σὲ κατάλληλη ἡλικία, παντρεύτηκε καὶ ἀπόκτησε µία κόρη τὴν Ἀναστασώ (τὴ γυναῖκα του τὴν ἔλεγαν Εὐφροσύνη). Ἐπειδὴ ὅµως ἐπιθυµοῦσε τὴ µοναχικὴ πολιτεία, ἀφοῦ τακτοποίησε τὶς οἰκογενειακές του ὑποθέσεις, πῆγε σὲ µοναστήρι, κοντὰ στὸν Ὅσιο Ἰωαννίκιο, στὸν Ὄλυµπο τῆς Βιθυνίας. Ἐκεῖ, µετὰ ἀπὸ δοκιµασία, γίνεται µοναχός, τὸ 842, µὲτὸ ὄνοµα Εὐθύµιος, ἀπὸ Νικήτας ποὺ ὀνοµαζόταν πρῶτα. Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια ἀσκήσεως στὸ κοινόβιο αὐτό, ὁ Εὐθύµιος ἀναχώρησε γιὰ τὸἍγιον Ὄρος. Ἀπὸ ἐκεῖ ἐπέστρεψε στὸν Ὄλυµπο καὶ µετὰ ἀπὸ πολλὲς περιπέτειες καὶ ταξίδια, ἵδρυσε κοντὰ στὴ Θεσσαλονίκη τὴν Μονὴ Περιστερῶν τὸ 871, ὅπου ἐγκαταστάθηκε καὶ τὴν ἀνέδειξε µὲ τὴν ἄριστη πνευµατικὴ ζωή του, σὲ ἄριστο πνευµατικὸ κέντρο. Ἔτσι λοιπόν, ἀσκητικὰ καὶθεάρεστα ἀφοῦ ἔζησε, ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ τὴν 15η Ὀκτωβρίου 894. Τὴ βιογραφία του συνέγραψε ὁ ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης Βασίλειος, ποὺ ὑπῆρξε καὶ µαθητὴς τοῦ Ἁγίου.

 

 

από το βιβλίο :Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας, του Χρίστου Τσολακίδη, εκδόσεις Χ. Δ. Τσολακίδη

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...