To Συναξάρι της Ημέρας (1 Μαΐου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ὁ Προφήτης Ἱερεµίας 

●      Ὁ Προφήτης Ἱερεµίας

●      Ὁ Ἅγιος Βάτας ὁ Πέρσης ἱεροµάρτυρας

●      Ὁ Ἅγιος Φιλόσοφος

●     Ἡ  Ὁσία Ἰσιδώρα

●      Ὁ Ἅγιος Σάββας

●     Ἐγκαίνια τῆς Νέας Ἐκκλησίας

●     Μνήµη Σεισµοῦ

●      Ὁ Ἅγιος Ἀφρικανός Ἐπίσκοπος Λουγδούνου

●      Ὁ Ἅγιος Μαῦρος ὁ ἱεροµάρτυρας καὶ «οἱ σὺν αὐτῷ»

●      Ὁ Ὅσιος Μιχαὴλ ὁ Θαυµατουργὸς

●      Ὁ Ἅγιος Πανάρετος (+ 1793) Ἀρχιεπίσκοπος Πάφου τῆς Κύπρου

●      Ὁ Νέος  Ὁσιοµάρτυς Ἀκάκιος ἀπὸ τὸ Νεοχώρι Θεσσαλονίκης

●      Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Χίος

●     Οἱ Ἅγιοι Εὐθύµιος ὁ Πελοποννήσιος καὶ Ἰγνάτιος ὁ νέος ὁσιοµάρτυρας

●      Ὁ Ὅσιος Παφνούτιος Μποραβίας (Ῥῶσος)

●      Ὁ Ὅσιος Γεράσιµος Ἡγούµενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν Μπολτίνκ

 

 

 Προφήτης ερεµίας

«Ἐπιστράφητε, υἱοὶ ἀφεστηκότες… καὶ ἰάσοµαι τὰ συντρίµµατα ὑµῶν». Ἐπιστρέψτε µὲ  µετάνοια σεῖς οἱ γιοὶ τῆςἀποστασίας, καὶ ἐγὼ θὰ θεραπεύσω τὰ συντρίµµια σας. Αὐτὰ  ἔλεγε ὁ Κύριος µε τὸ στόµα τοῦ προφήτη Ἱερεµία στὸνἀποστατηµένο λαὸ τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ Ἱερεµίας ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς τέσσερις µεγάλους προφῆτες τοῦ Ἰσραὴλ καὶ  καταγόταν ἀπὸ τὴν κωµόπολη Ἀναθώθ.

Ὁ πατέρας του ὀνοµαζόταν Χελκίας καὶ ἦταν  ἱερέας, ἀπὸ τὴν τάξη τῶν πρωθιερέων. Ἡ γέννηση τοῦ Ἱερεµία τοποθετεῖται στὸ 650 π. Χ. Ἀνατράφηκε µέσα στὰ πλαίσια τῶν Μωσαϊκῶν παραδόσεων καὶ ἀπέκτησε τὸ  προφητικὸ χάρισµα ἀπὸ τὸ Θεὸ σὲἀρκετὰ µικρὴ ἡλικία, γύρω στὰ 25. Πολλὲς φορὲς  κινδύνευσε νὰ χάσει τὴν ζωή του, διότι µὲ τὶς προφητεῖες του ἤλεγχε τὴν ζωὴτῶν  Ἰσραηλιτῶν. Κάποτε, µάλιστα, τοῦ ἀπαγόρευσαν νὰ µιλάει, ἀλλὰ αὐτὸς ὑπαγόρευσε  τοὺς λόγους του στὸν γραµµατέα του Βαρούχ, ποὺ τοὺς ἀνέγνωσε στὸ λαό, µὲ  ἀποτέλεσµα ὅλοι νὰ κηρύξουν νηστεία.

Ὁ βασιλιάς, ὅµως, Ἰωακεὶµ δὲν ὑπάκουσε, καὶ  ἦλθε καιρὸς ποὺ σύρθηκε ἁλυσοδεµένος ἀπὸ τὸ βασιλιὰ τῶν Χαλδαίων  Ναβουχοδονόσορα. Ἐπίσης, ὁ Ἱερεµίας προφήτευσε καὶ γιὰ τὴν Νέα Διαθήκη: «Ἰδοὺ  ἡµέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, καὶδιαθήσοµαι τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ καὶ τῷ οἴκῳ Ἰούδα  διαθήκην καινήν». Νά, ἔρχονται εὐτυχισµένες µέρες, λέει ὁ Κύριος, καὶ θὰσυνάψω µὲ  τοὺς Ἰσραηλίτες καὶ τοὺς Ἰουδαίους νέα διαθήκη. Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸ ποῦ καὶ πότε  πέθανε δὲν εἶναι σαφεῖς.

Ὁ Ἅγιος Βάτας ὁ Πέρσης ἱεροµάρτυρας Ἀνήκει καὶ αὐτὸς στὰ ἱερὰ θύµατα, ποὺ προσφέρθηκαν ὁλοκαυτώµατα στὸ βωµὸ τῆς  πίστης στὴ χώρα τῆς Περσίας, κατὰ τὸν 4ο αἰῶνα µ.Χ. Στὴν ἀρχὴ ἔζησε µέσα στὸν  κόσµο, ἀλλὰ µὲ τέτοιο πνευµατικὸ τρόπο, ποὺ θὰ νόµιζε κάποιος ὅτι ἦταν ἐκτὸς  κόσµου. Κατόπιν ἀκολούθησε τὴν ζωὴ τῶν µοναχῶν καὶ διακρίθηκε καὶ ἐδῶ µὲ ὅλες τὶς ἀσκητικὲς ἀρετές. Ἀλλ΄ ἦλθε ὁ καιρὸς τῶν διωγµῶν, καὶ ἡ θύελλά τους ἀπὸ τὶς πόλεις  ἐπεκτάθηκε στὰ µοναστήρια.

Ὁ θάνατος καὶ τὸ µαχαῖρι, προχωροῦσαν καὶ στὴ Μονὴ  ποὺ ἦταν ὁ Βάτας. Τότε οἱ ἄλλοι µοναχοὶ προτίµησαν νὰἀποµακρυνθοῦν. Ἐκεῖνος  ὅµως, ἔκρινε ὅτι ὄφειλε νὰ σταθεῖ καὶ νὰ µαρτυρήσει, γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ἄπιστοι δείγµατα  τῆς χριστιανικῆς γενναιότητας καὶ αὐταπάρνησης. Ὅταν λοιπὸν οἱ ἐχθροὶ εἶδαν ὅτι  ὅλοι εἶχαν ἀναχωρήσει, ἡ ὀργὴ ὅλη καὶ ἡ µανία τους στράφηκε κατὰ τοῦ Βάτα. Ἀφοῦ  τὸν κακοποίησαν ἄγρια, τὸν ἔφεραν µπροστὰ στὸν ἀδελφὸ τοῦ ἄρχοντα Βαρζαναβᾶ, Ἰασδήχ. Αὐτός, ὅταν εἶδε ὅτι δὲν µποροῦσε νὰ ἀλλαξοπιστήσει τὸν Βάτα µε ὑποσχέσεις  τιµῶν καὶ ἀξιωµάτων, διέταξε τὸ θάνατό του µὲ σκληρὰ βασανιστήρια. Οἱ δήµιοι, ἀφοῦ  ἐξάρθρωσαν τοὺς ὤµους του, τὸν ἔδειραν µὲ χοντρὰ ῥαβδιά, καὶ τοῦ ἔκοψαν µὲ  µαχαίρια τὶς ὠµοπλάτες, τελικὰ τὸν ἀποκεφάλισαν.

 

Ὁ γιος Φιλόσοφος

Πατρίδα του ἦταν ἡ Ἀλεξάνδρεια, καὶ καθώς µᾶς διηγεῖται ὁ Μέγας Ἀντώνιος,  µαρτύρησε ὡς ἑξῆς: Τὸν ἔδεσαν χειροπόδαρα πάνω σ΄ ἕνα κρεβάτι, ποὺ βρισκόταν µέσα  σ΄ ἕνα ὡραῖο κῆπο. Κατόπιν ἔφεραν µία πόρνη, ποὺ µὲ ἐρωτικὰ λόγια καὶ ἄσεµνες  χειρονοµίες προσπαθοῦσε νὰ µιάνει τὸν Ἅγιο. Τότε ὁ Ἅγιος ἔκλεισε τὰ µάτια του γιὰ νὰ  µὴ βλέπει τὴν πόρνη καὶἔπειτα δάγκωσε τὴν γλῶσσα του, ὥστε τὸ αἷµα ἔτρεχε ποτάµι  ἀπὸ τὸ στόµα του. Ὅταν πλησίασε στὸ πρόσωπό του ἡ πόρνη, ὁφιλόσοφος τὴν ἔφτυσε  στὸ πρόσωπο καὶ στὰ ῥοῦχα. Ἡ πόρνη βλέποντας ἐπάνω της τὸ αἷµα, φοβήθηκε καὶ  ἀποτραβήχτηκεἀπὸ τὸ αἰσχρὸ ἔργο της. Ἔτσι ὁ Ἅγιος νίκησε καὶ διαφυλάχτηκε µὲ τὴν  Χάρη τοῦ Θεοῦ. Στὴ συνέχεια τὸν ἀποκεφάλισαν καὶἀπῆλθε νικηφόρα στὰ οὐράνια  σκηνώµατα.

 

 σία σιδώρα

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

Ὁ γιος Σάββας

Μαρτύρησε ἀφοῦ τὸν κρέµασαν ἐπάνω σὲ µία συκιά.Ἐγκαίνια τῆς Νέας Ἐκκλησίας Ἐδῶ στοὺς Συναξαριστὲς βρίσκουµε τὴνἑξῆς φράση: «Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ συνεισέρχεται ὁ  Πατριάρχης ἐν τῷ σπηλαίῳ, ἐκεῖθεν δὲ ἀπέρχεται µετὰ λιτῆς εἰς τὴν ΝέανἘκκλησίαν,  ὅπου καὶ λειτουργεῖ». Μνήµη Σεισµοῦ Ἡ συγκεκριµένη µνήµη τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, ἀναφέρεται στὸν ΣιναϊτικὸΚώδικα 1097  καὶ λέγεται ὅτι ἔγινε τὸ 1201 καὶ ἀφανίστηκαν πολλὰ κελιὰ καὶ πύργοι (βλ.  Δηµητριεύσκη, Τυπικά, Β΄, σελ. 415).

 

γιος φρικανός πίσκοπος Λουγδούνου 

 

Ὁ γιος Μαρος εροµάρτυρας κα «ο σν ατ»

Ἄγνωστος στοὺς Συναξαριστὲς καὶ τὰ Μηναῖα. Στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Delehaye (σελ.  647) καλεῖται ἱεροµάρτυρας καὶστὸν Κώδικα Δ δ, II Κρυπτοφέρης (φ. 59), ὅπου καὶ ἡ  Ἀκολουθία του, ἁπλῶς µάρτυρας.

 

Ὁ σιος Μιχαλ  Θαυµατουργς

Καὶ αὐτὸς ὁ Ὅσιος εἶναι ἄγνωστος στοὺς Συναξαριστὲς καὶ τὰ Μηναῖα. Στὸν Ὅσιο  αὐτό, ὑπάρχει Ἀκολουθία πλήρης στὸν Παρισινὸ Κώδικα 1574 φ. 153α, ποὺ ἐξυµνοῦνται  οἱ ἀσκητικές του ἀρετὲς καὶ οἱ θαυµατουργικὲς δυνάµεις ποὺ βγαίνουν ἀπὸτὸν τάφο  του.

 

Ὁ γιος Πανάρετος (+ 1793) ρχιεπίσκοπος Πάφου τς Κύπρου

Γεννήθηκε στὴν Κύπρο καὶ ἡ µεγάλη του ἀρετὴ τὸν ἀνέδειξε Ἀρχιεπίσκοπο Πάφου.  Ἀφοῦ ἔζησε ζωὴ ἁγία καὶ πολὺἀσκητική, ἀπεβίωσε εἰρηνικά, ἀφοῦ εἶχε προβλέψει – θείᾳ χάριτι- τὸν θάνατό του. Λέγεται µάλιστα ὅτι, µετὰ τὸν θάνατό τουἔκανε καὶ  θαύµατα.

 

 Νέος  σιοµάρτυς κάκιος π τ Νεοχώρι Θεσσαλονίκης

Τὸ ἀρχικό του ὄνοµα ἦταν Ἀθανάσιος καὶ καταγόταν ἀπὸ τὸ Νεοχώριον τῆς  Θεσσαλονίκης. Παιδὶ ἀκόµα, ἀσπάσθηκε µὲτὴν βία τὸν Ἰσλαµισµὸ στὴν  Κωνσταντινούπολη. Ὅταν µεγάλωσε στὴν ἡλικία, ἦλθε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἐκάρη  µοναχός µε τὸ ὄνοµα Ἀκάκιος. Ἀργότερα ἐπανῆλθε στὴν Κων/πολη, ἐπεζήτησε τὸ  µαρτύριο καὶ ἀφοῦ ποδοπάτησε τὸ τούρκικο φέσι του, µπροστὰ στὸν Ἱεροδικαστή,  ἀποκήρυξε τὸν Ἰσλαµισµό.

Ὁµολογώντας τὴν Χριστιανική του πίστη, βασανίστηκε  σκληρὰ καὶ ἀποκεφαλίστηκε στὴν Κων/πολη τὴν 1η Μαΐου 1815. Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου  συνέγραψε ὁ Καισαρείας Μελέτιος. Ἀκολουθία κοινὴ µὲ τοὺς συνασκητὲς τοῦ Ἁγίου,  δηλαδὴ τὸν Εὐθύµιοἀπὸ τὴν Δηµητσάνα καὶ τὸν Ἰγνάτιο ἀπὸ τὴν παλαιὰ Ζαγορά, ποὺ  µαρτύρησαν στὴν Κων/πολη τὸ 1814, συνέγραψε ὁ ἸβηρίτηςὈνούφριος, ποὺ ἐκδόθηκε  στὴν Ἀθήνα τὸ 1862. Ἡ µνήµη τῶν τριῶν αὐτῶν Νεοµαρτύρων τελεῖται στὴ Σκήτη τοῦ  Τιµίου Προδρόµου τὴν 1η Μαΐου. Ἐπιστολὴ τοῦ ὁσιοµάρτυρα αὐτοῦ, ποὺ ἀπευθύνθηκε  τρεῖς µέρες πρὸ τοῦ µαρτυρίου του στὴν Κων/πολη πρὸς κάποιον πνευµατικό του  πατέρα, ἐκτυπώθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸν µοναχὸ Ἀκάκιο Προδροµίτη. Ἡ ἐπιστολὴ  αὐτὴχρονολογεῖται 27 Ἀπριλίου 1816 καὶ ὁδηγεῖ στὸ συµπέρασµα ὅτι ὁ µάρτυρας  µαρτύρησε τὴν 1η Μαΐου 1816.

 

Ὁ σιος Νικηφόρος  Χίος

Γεννήθηκε στὰ Καρδάµυλα τῆς Χίου τὸ 1750 ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ τὸ ἀρχικό του  ὄνοµα ἦταν Γεώργιος. Σὲ νεαρὴἡλικία ἀφιερώθηκε ἀπὸ τοὺς γονεῖς του στὴν ἐκκλησία  γιὰ νὰ διασωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀῤῥώστια τοῦ λοιµοῦ. Μπῆκε στὴ Νέα Μονὴ σὰν δόκιµος καὶ  διέπρεψε στὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν εὐσέβεια, καθὼς ἐπίσης διακρίθηκε γιὰ τὴν εὐφυΐα καὶ  τὴν φιλοµάθειά του. Γι΄ αὐτὸοἱ Πατέρες τῆς Μονῆς τὸν ἔστειλαν στὴ Χώρα, ὅπου µὲ  τὴν χειραγωγία τοῦ τότε διδασκάλου Νεοφύτου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, τοῦ ἐξ Ἑβραίων,  µορφώθηκε καλὰ καὶ ἔπειτα ἔγινε διδάσκαλος στὴ σχολὴ αὐτή, ἐπὶ σχολαρχείας  Ἀθανασίου τοῦ Πάριου. Στὴσχολὴ δίδαξε µέχρι τὸ 1802, ὅποτε ἀνέλαβε τὴν διεύθυνση  τῆς Νέας Μονῆς σὰν ἡγούµενος καὶ συνέγραψε τὴν Ἱστορία της.Ἀλλ΄ ἡ ἀκαταστασία  στὴ Μονὴ καὶ οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὴν διακυβέρνησή της, τὸν ἀποµάκρυναν ἀπ᾿ αὐτὴ καὶ  κατέφυγε στὰῬέστα στὸ µονύδριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου µόναζε καὶ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ  τὰ Ἄγραφα. Κάποτε ὅµως ἀῤῥώστησε στὴ Χώρα στὸσπίτι τῆς ἀδελφῆς του καὶ πέθανε  ἀφοῦ ἔζησε    Ὁσία ζωή, τὸ καλοκαῖρι τοῦ 1821.

 

Οἱ γιοι Εθύµιος  Πελοποννήσιος καγνάτιος  νέος σιοµάρτυρας

Γιὰ µὲν τὸν πρῶτο βλέπε βιογραφία του 22 Μαρτίου, γιὰ δὲ τὸν δεύτερο 8 Ὀκτωβρίου,  ὅπου καὶ οἱ κυρίως µνῆµες τῶνἁγίων αὐτῶν.

 

σιος Παφνούτιος Μποραβίας (Ῥῶσος) Θεοφόρος κα θαυµατουργς (+ 1479).  

 

Ὁ σιος Γεράσιµος γούµενος . Μονς γίας Τριάδος ν Μπολτίνκ Ῥῶσος (+ 13ος ϊ.). 

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη/ μέσω Σωτήρ

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...