ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (13 Ιουνίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα 13 ιουνιου 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα

●    Ἡ Ὁσία Ἄννα καὶ Ἰωάννης ὁ γιός της

●     Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἐξ ἀπάτης τὸν διάβολον προσκυνήσας

●     Ὁ Ἅγιος Ἀντίπατρος ἐπίσκοπος Βόστρων

●     Ὁ Ἅγιος Εὐλόγιος Πατριάρχης Ἀντιοχείας

●     Οἱ Ἅγιοι Μύριοι Μάρτυρες

●     Ὁ Ἅγιος Διόδωρος ὁ ἐξ Ἐµέσης

●     Εὕρεσις ἱερῶν λειψάνων ἱεροµάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐν Καρυαῖς Λέσβου (1960)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ἡ γία κυλίνα

Ἔζησε τὸν 3ο αἰῶνα µ.Χ., στὰ χρόνια του Διοκλητιανοῦ. Παλαιστίνια στὴν καταγωγή, βαπτίσθηκε σὲ ἡλικία πέντε ἐτῶνἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Εὐθάλιο.Ὁ πατέρας τῆς Εὐτόλµιος δηµιούργησε τὶς καταλληλότερες συνθῆκες στὴν κόρη του, ἔτσι ὥστε αὐτὴνὰ κατηχηθεῖ στὴ χριστιανικὴ πίστη κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο. Πράγµατι, ἡ Ἀκυλίνη δὲν ἄργησε νὰ φέρει πνευµατικοὺς καρπούς. Νεαρὸ κορίτσι ἀκόµα, εἶχε τὴν ἁγία κλίση νὰ κάνει ἐλεηµοσύνες καὶ νὰ διδάσκει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, συναναστρεφόταν µὲ κορίτσια εἰδωλολατρῶν, καὶ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἵλκυσε στὴ χριστιανικὴ πίστη. Αὐτὸ ἀναφέρθηκε στὸν ἀνθύπατο Οὐλοσιανό, ὁὁποῖος, ἀφοῦ τὴν συνέλαβε, µὲ κάθε τρόπο προσπάθησε νὰ τὴν ἀναγκάσει νὰ ἀλλαξοπιστήσει. Ἡ Ἀκυλίνη, ἂν καὶ ἀνῆκε στὸἀσθενὲς φῦλο καὶ ἦταν νεαρὸ κορίτσι, περιφρόνησε τὶς προσπάθειες τοῦ ἀνθυπάτου. Τότε αὐτὸς µὲ πολὺ θυµὸ τὴν χτύπησε µὲτὸν πιὸ ὠµὸ τρόπο στὸ πρόσωπο, ποὺ πληµµύρισε ἀπὸ αἵµατα. Ἀλλὰ ἡ Ἀκυλίνη µὲ περισσότερη θέρµη ὁµολογεῖ πὼς εἶναι χριστιανή. Ὁ Οὐλοσιανός, καταντροπιασµένος ποὺ δὲν µπόρεσε νὰ κάµψει ἕνα ἀδύνατο κορίτσι, τὴν ἀποκεφάλισε,ἀποδεικνύοντας ὅτι «τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσµου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά». Δηλαδή, τοὺς κατὰ κόσµονἀδυνάτους ἐξέλεξε ὁ Θεός, γιὰ νὰ καταντροπιάσει ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἰσχυρὴ κοσµικὴ ἐπιῤῥοή.

 

σία ννα καωάννης  γιός της

 

Ὁ σιος άκωβος ξ πάτης τν διάβολον προσκυνήσας

Ὁ Ὅσιος αὐτὸς ἀπαρνήθηκε τὸν κόσµο, ἀφοῦ εἶχε διαµοιράσει ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα στοὺς φτωχούς, καὶ ἐπιδόθηκε στὸκήρυγµα τοῦ θείου λόγου, στὶς αὐστηρὲς νηστεῖες καὶ ἀγρυπνίες. Ὁ κόσµος, ποὺ τὸν ἔβλεπε νὰ κατορθώνει τόσες ἀρετές, τὸνἐπαινοῦσε πολύ. Αὐτὸς ὅµως, ἀντὶ νὰ κλείσει τ΄ αὐτιά του στὰ ἐπικίνδυνα αὐτὰ ἐγκώµια, λησµόνησε τὰ λόγια της Γραφῆς ποὺλένε, ὅτι ὁ Θεὸς ἀντιτάσσεται στοὺς ὑπερήφανους, καὶ ὅτι ὅποιος ὑψώνει τὸν ἑαυτό του θὰ ταπεινωθεῖ, καὶ ἔτσι ἔπεσε στὸἄκρως ἐπικίνδυνο πάθος τῆς ὑπερηφάνειας. Ὁ διάβολος, δὲν ἔχασε τὴν εὐκαιρία καὶ κάποια νύκτα, παρουσιάστηκε σὰν ἄγγελος στὸν Ἰάκωβο καὶ τοῦ εἶπε, ὅτι σὲ τίποτα δὲν ὑστερεῖ ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο καὶ ὅτι γιὰ τὴν µεγάλη του ἁγιότητα, τὴν ἑποµένη νύκτα θὰ τοῦ ἔκανε ἐπίσκεψη ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ὁ Ἰάκωβος, τυφλωµένος ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια, τὸ πίστεψε καὶ µὲ θυµιάµατα καὶκεριά, ἑτοιµάσθηκε καὶ περίµενε τὸ Θεό. Πράγµατι, µέσα στὴ σιγὴ τῆς νύκτας, ἀκούστηκε κρότος καὶ ὁ Ἰάκωβος ἄνοιξε τὴν πόρτα του καὶ προσκύνησε. Ὅταν ὅµως σήκωσε τὸ κεφάλι του, εἶδε τὸ φρικιαστικὸ πρόσωπο τοῦ σατανᾶ νὰ τὸν κοροϊδεύει. Τότε ἀµέσως ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ ὁ δαίµονας ἐξαφανίστηκε. Τὸ πρωί, µὲ δάκρυα ἐξοµολογήθηκε τὸ πάθηµά του σὲ κάποιο γέροντα, µετάνιωσε εἰλικρινὰ καὶ στὴν πράξη, καὶ ἀπὸ τότε ἔγινε ὑπόδειγµα ταπεινοφροσύνης σ΄ ὅλη τὴν περιοχή.

 

Ὁ γιος ντίπατρος πίσκοπος Βόστρων

Στοὺς Συναξαριστὲς δὲν ὑπάρχουν βιογραφικά του στοιχεῖα. Ἀπὸ ἀλλοῦ ὅµως γνωρίζουµε, ὅτι ἔζησε τὸ δεύτερο µισό του 5ου αἰῶνα, ἔγραψε σύγγραµµα κατὰ τῶν δογµάτων τοῦ Ὠριγένη, τὸ ὁποῖο χάθηκε καὶ διασώθηκαν λίγα µόνο τεµάχιά του.Ἐπίσης ἔχουµε καὶ δυὸ λόγους του, στὸν Εὐαγγελισµὸ καὶ στὸν Βαπτιστὴ Ἰωάννη.

 

Ὁ ντίπατρος πεβίωσε ερηνικά.

 

Ὁ γιος Ελόγιος Πατριάρχης ντιοχείας

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

Οἱ γιοι Μύριοι Μάρτυρες

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

 

Ὁ γιος Διόδωρος ξ µέσης

Μαρτύρησε διὰ σταυρικοῦ θανάτου.

 

Ερεσις ερν λειψάνων εροµάρτυρος Νικολάου τον Καρυας Λέσβου (1960)

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...