ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (20 Ιουνίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ὁ Ἱεροµάρτυρας ἐπίσκοπος Πατάρων

 

●     Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ὁ Ἱεροµάρτυρας ἐπίσκοπος Πατάρων

●     Ἡ κατάθεσις λειψάνων καὶ περιβολαίων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Λουκᾶ, Ἀνδρέου  καὶ Θωµᾶ, τοῦ προφήτου Ἐλισσαίου καὶ τοῦ µάρτυρος Λαζάρου, ἅτινα κατετέθησαν ἐν τῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῶν µεγάλων

●     Οἱ Ἅγιοι Δύο ἀσκητές

●     Ὁ Ὅσιος Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας

●   Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὀδηγήτριας

●     Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ θαυµατουργός, ὁ Πεντασχινίτης, Κύπριος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Μεθόδιος εροµάρτυρας πίσκοπος Πατάρων

Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ἔζησε κατὰ τὸν 6ο αἰῶνα µετὰ Χριστόν. Ἡ σπάνια ἀρετή του καὶ ἡ µεγάλη µόρφωση ποὺ τὸν διέκρινε τὸν ἀνέβασαν στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῶν Πατάρων. Σὰν ἐπίσκοπος, ἐπεδίωκε νὰ ἐπιτελεῖ τέλεια τὰ καθήκοντά του. Ὁφωτιστικὸς λόγος του, σὲ συνδυασµὸ µὲ τὸ ἅγιο παράδειγµά του, ἔτρεφε τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ποιµνίου του. Ἦτανἀκοίµητος φρουρὸς τοῦ ὀρθοδόξου δόγµατος καὶ ἀποφασισµένος σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ «φυλάσσειν τὰ δόγµατα τὰ κεκριµένα ὑπὸτῶν ἀποστόλων». Νὰ φυλάττει, δηλαδή, τὶς ἀποφάσεις, ποὺ εἶχαν ὁριστικὰ κριθεῖ σὰν µόνες ὀρθὲς ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους. Γι΄ αὐτὸ καὶ πέτυχε µετὰ ἀπὸ συστηµατικὸ ἀγῶνα νὰ περιορίσει σηµαντικὰ στὴν ἐπαρχία του τοὺς ὀπαδοὺς τῶν λανθασµένων δοξασιῶν τοῦ Ὠριγένη. Ὅµως, αὐτοὶ οἱ λίγοι ποὺ ἔµειναν, γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν, κατάφεραν νὰ βάλουν δικό τους ὑπηρέτη κοντὰστὸ Μεθόδιο. Καὶ κάποια µέρα ποὺ ὁ ἐπίσκοπος ἀῤῥώστησε, τὸν σκότωσε µὲ µαχαῖρι. Ἀλλὰ ἐνῷ τὸν µαχαίρωνε, ὁ Μεθόδιοςἄκουσε τὸ δολοφόνο νὰ λέει: «ἔτσι σκοτώνουν οἱ Ὠριγενιστές». Τότε µειδίασε ἐλαφρὰ καὶ ἔγειρε τὸ κεφάλι του εὐχαριστηµένος, παραδίδοντας τὸ πνεῦµα του στὸν Κύριο. Ἦταν ἡ χαρά, διότι ἔπεφτε θῦµα τοῦ καθήκοντός του νὰ διαφυλάττει τὰ ὀρθὰδόγµατα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Σ. Εὐστρατιάδης ὅµως, στὸ Ἁγιολόγιό του, ἔχει ἄλλη γνώµη περὶ τῶν βιογραφικῶν στοιχείων τοῦἉγίου αὐτοῦ καὶ τὴν παραθέτουµε ὡς ἔχει: «Ἤκµασε περὶ τὰ τέλη τοῦ γ΄ καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ δ΄ αἰώνος· κατὰ τὸν Ἱερώνυµον (De Νirill. 83) καὶ τὸν ἱστορικὸν Σωκράτην (Ἐκκλ. Ἱστ. 6,13) ἦν οὐχὶ Πατάρων ἐπίσκοπος, ἀλλὰ Ὀλύµπου τοῦ ἐν Λυκίᾳ καὶ εἴταἐπίσκοπος Τύρου (τῆς Φοινίκης), κατ΄ ἄλλην δὲ γνώµην, ἐπίσκοπος Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Ἡ τοιαύτη πλάνη, τοῦ νὰ λέγεται Πατάρων ἐπίσκοπος, προῆλθεν ἐκ τοῦ ὅτι ὁ περὶ ἀναστάσεως διάλογος αὐτοῦ ἐκτυλίσσεται εἰς τὰ Πάταρα.

Ὁ Μεθόδιος ἦν διαπρεπὴς ἀρχιερεὺς καὶ πλατωνικὸς φιλόσοφος, ἀντίπαλος σφοδρὸς τῶν Ὠριγενιστῶν καὶ ποιητὴς δόκιµος, ὡς φαίνεται ἐκ τοῦ περισωθέντος ἔργου αὐτοῦ «Συµπόσιον τῶν δέκα παρθένων ἢ περὶ ἁγνείας». Κατὰ τὸν ἐπὶ Διοκλητιανοῦδιωγµὸν ὑπέστη τὸν µαρτυρικὸν θάνατον ἐν Χαλκίδι (τῆς Συρίας).

 

 κατάθεσις λειψάνων κα περιβολαίων τν γίων ποστόλων Λουκνδρέου κα Θωµ, το προφήτουλισσαίου κα το µάρτυρος Λαζάρου, τινα κατετέθησαν ν τ Να τν γίων ποστόλων τν µεγάλων

 

Ογιοι Δύο σκητές

Ἀπεβίωσαν εἰρηνικὰ στὴν ἔρηµο.

 

σιος Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ἦταν λόγιος ἱεροµόναχος Ἁγιορείτης, ποὺ ἀσκήτευε στὴ Μονὴ Ἰβήρων, καὶ τὸν ὁποῖο ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης ὁΚατακουζηνὸς ἀνύψωσε στὸν οἰκουµενικὸ θρόνο τὸ 1350, διάδοχο τοῦ Ἰσιδώρου. Μετὰ τέσσερα χρόνια πατριαρχίας,ἀναγκάσθηκε νὰ παραιτηθεῖ καὶ ἀποσύρθηκε στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μάµαντα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Τένεδο. Ἀλλὰ τὸν κάλεσαν γιὰδεύτερη φορὰ στὸν οἰκουµενικὸ θρόνο (1355-1363) µετὰ τὴν πτώση τοῦ Πατριάρχη Φιλοθέου. Ὅταν ὅµως ἦταν ἀπεσταλµένος στὴν ἡγεµονίδα τῆς Σερβίας Ἐλισάβετ καὶ πῆγε στὶς Φέῤῥες τῆς Θεσσαλίας, ἀῤῥώστησε βαρειὰ καὶ πέθανε ἐκεῖ τὸ 1363.

 

γιος Νικόλαος Καβάσιλας

Γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1322 καὶ θεῖος του ἦταν ὁ Νεῖλος Καβάσιλας, ποὺ ὑπῆρξε Ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης. Τὸπατρικὸ ἐπώνυµο τοῦ Νικολάου ἦταν Χαµαετός, κράτησε ὅµως τὸ µητρικὸ ἐπώνυµο Καβάσιλας προφανῶς λόγω τῆς ἰσχυρῆς παρουσίας τοῦ θείου του. Σπούδασε στὴ Θεσ/νίκη καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη ῥητορική, Θεολογία καὶ φυσικὲς ἐπιστῆµες. Διετέλεσε σύµβουλος τοῦ Κατακουζινοῦ καὶ στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, πρέπει νὰ ὑπῆρξε µοναχὸς καὶ ἔµενε στὸµοναστήρι τῶν Μαγγάνων. Ὁ Ἅγιος ἦταν ὀπαδὸς τοῦ ἀνατολικοῦ µυστικισµοῦ καὶ ἡσυχαστικοῦ πνεύµατος, ὅπως τὸδιαµόρφωσε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς. Ὑπῆρξε πληθωρικὸς συγγραφέας θεολογικῶν, λειτουργικῶν καὶ ἑρµηνευτικῶν ἔργων, καθὼς ἐπίσης, πανηγυρικῶν λόγων, ἐπιστολῶν, ἐπιγραµµάτων καὶ κειµένων πολιτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ περιεχοµένου. Πέθανε λίγο µετὰ τὸ 1391 καὶ ἁγιοποιήθηκε στὶς 19 Ἰουλίου 1983.

 

Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου τς δηγήτριας

Ἡ εἰκόνα της βρίσκεται στὴ Μονὴ Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

 

σιος θανάσιος  θαυµατουργός,  Πεντασχινίτης, Κύπριος

 

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...