ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (27 Ιουνίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἡ Ἁγία Ἰωάννα ἡ Μυροφόρος

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Ὁ Ἅγιος Σαµψών ὁ Ξενοδόχος

●     Ὁ Ἅγιος Ἀνεκτός

●     Διήγηση Συνεσίου Ἐπισκόπου Κυρήνης γιὰ κάποιο Εὐάγριο φιλόσοφο καὶ τριακόσια λίτρα χρυσοῦ

●     Ἡ Ἁγία Ἰωάννα ἡ Μυροφόρος

●     Ὁ Ὅσιος Λουκᾶς ὁ ἐρηµίτης

●     Οἱ Ἅγιοι Μάρκιος καὶ Μαρκία

●     Ὁ Ἅγιος Πιέριος Ἱεροµάρτυρας Πρεσβύτερος Ἀντιοχείας

●     Τῇ πρώτῃ Κυριακῇ, µεταξὺ 23ης καὶ 30ης Ἰουνίου µηνός, ἐν Μηθύµνῃ µνήµην ἐπιτελοῦµεν τῆς ἀνακοµιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς ὁσίας µητρὸς ἡµῶν Θεοκτίστης (1960)

 

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

γιος Σαµψών  Ξενοδόχος

Γεννήθηκε στὴ Ῥώµη ἀπὸ γονεῖς πλουσίους καὶ εὐσεβεῖς. Εὐφυὴς καθὼς ἦταν, σπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία καὶἰατρική. Ἀλλὰ ὁ Σαµψών, ἐκτὸς ἀπὸ εὐφυΐα, εἶχε καὶ πνεῦµα Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ µεταχειρίσθηκε τὴν ἰατρικὴ ὄχι σὰν ἐπικερδὲςἐπάγγελµα, ἀλλὰ γιὰ εὐεργετικοὺς καὶ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. Ὁδηγὸς στὴ ζωὴ γιὰ τὸ Σαµψὼν ἦταν ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου: «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρµονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑµῶν οἰκτίρµων ἐστι». Νὰ γίνεστε, δηλαδή, εὐσπλαχνικοὶ στὸν πλησίον καὶσυµπονετικοὶ στὶς δυστυχίες καὶ στὶς ἀνάγκες του, καθὼς καὶ ὁ οὐράνιος Πατέρας σας εἶναι εὐσπλαχνικὸς σὲ ὅλους σας. Ἔτσι καὶὁ Σαµψὼν ἦταν προστάτης γιατρὸς τῶν φτωχῶν. Ἔµπαινε σὲ κάθε σπίτι ποὺ εἶχε ἀνάγκη καὶ ἔδινε στοὺς δυστυχισµένουςἀσθενεῖς του ἰατρικὴ βοήθεια, ἀλλὰ καὶ παρηγοριά. Ἕναν ὁλόκληρο ὄροφο τοῦ σπιτιοῦ του εἶχε µετατρέψει σὲ νοσοκοµεῖο καὶπεριέθαλπε πάσχοντες ἀστέγους. Ὅταν πέθαναν οἱ γονεῖς του, µὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὁ Σαµψὼν συνέχισε τὴν ζωή του στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἡ φήµη του προσείλκυσε τὴν εὔνοια καὶ αὐτοῦ τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ (541 µ.Χ.). Ἀλλὰ καὶ ὁΠατριάρχης Μηνᾶς, βλέποντας τὸ ἔργο καὶ τὴν ἀρετὴ τοῦ Σαµψών, τὸν χειροτόνησε ἱερέα. Μὲ ὅση περιουσία τοῦ ἀπέµεινε,ἔκτισε µεγάλο νοσοκοµεῖο, ποὺ ἀναδείχθηκε σὲ φηµισµένο φιλανθρωπικὸ ἵδρυµα. Ἐκεῖ ὁ Σαµψών, σὲ βαθειὰ γεράµατα, γαλήνιαἀπεβίωσε.

 

γιος νεκτός

Ἦταν εὐσεβὴς καὶ ζηλωτὴς ἄνδρας, ποὺ µὲ τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα του, ἀποτελοῦσε πολύτιµη δύναµη τῆς Ἐκκλησίας στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Ὁ ἡγεµόνας τῆς πόλης αὐτῆς, Οὐρβανός, ἀφοῦ συνέλαβε τὸν Ἀνεκτὸ καὶ δὲν µπόρεσε νὰ τὸνἀποσπάσει ἀπὸ τὴν πίστη του, κατέφυγε στὴν ὠµὴ καὶ θηριώδη βία τῶν βασανιστηρίων. Στὴν ἀρχὴ τὸν ἐράβδισαν. Ἔπειτα τοῦἔσχισαν τὰ πλευρὰ µὲ σιδερένια νύχια, τρύπησαν τοὺς ἀστραγάλους του καὶ ἔκαψαν τὶς πληγές του µὲ ἀναµµένες λαµπάδες.Ὅταν εἶδαν ὅτι ἀκόµα ἀνέπνεε, τὸν ἀποκεφάλισαν, καὶ ἔτσι ὁ γνήσιος αὐτὸς χριστιανὸς πῆρε τὸ στεφάνι τοῦ µαρτυρίου.

 

Διήγηση Συνεσίου πισκόπου Κυρήνης γι κάποιο Εάγριο φιλόσοφο κα τριακόσια λίτρα χρυσο

Ἡ διήγηση αὐτὴ βρίσκεται στὸ Νέο Ἐκλόγιο καὶ τὸ Λειµωνάριο τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου.

 

γία ωάννα  Μυροφόρος

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά. Ἦταν γυναῖκα τοῦ Χουζᾶ, ἐπιτρόπου τοῦ Ἡρῴδη καὶ διακονοῦσε τὸν Κύριο µαζὶ µὲ τὶς ἄλλες γυναῖκες (Λουκᾶ η´ 3, κδ´ 10).

 

σιος Λουκς ρηµίτης

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

Οἱ γιοι Μάρκιος κα Μαρκία

Ἡ Μαρκία µαρτύρησε διὰ ξίφους. Γιὰ τὸν Μάρκιο γνωρίζουµε, ὅτι ὁδηγήθηκε στὸν ἄρχοντα τοῦ Ἰκονίου Περίνιο καὶ ἐπειδὴὁµολογοῦσε τὸν Χριστό, ἔγδαραν τὸ σῶµα του, τὸν ἔβαλαν ἐπάνω σὲ πυρακτωµένη σχάρα, ἔκοψαν τὴν γλῶσσα του καὶ στὸτέλος τὸν ἀποκεφάλισαν.

 

Ὁ γιος Πιέριος εροµάρτυρας

Πρεσβύτερος Ἀντιοχείας Μαρτύρησε διὰ πυρός. ( Ὁρισµένοι Συναξαριστές, µαζὶ µὲ τὴν µνήµη τοῦ Ἁγίου Πιερίου,ἀναφέρουν καὶ αὐτὴ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰσιδώρου).

 

Τ πρώτ Κυριακ, µεταξ 23ης κα 30ης ουνίου µηνός, ν Μηθύµν µνήµην πιτελοµεν τς νακοµιδς τνερν λειψάνων τς σίας µητρς µν Θεοκτίστης (1960)

 

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...