ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (8 Ιουλίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ὁ Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλοµάρτυς

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Ὁ Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλοµάρτυς

●     Ἡ Ἁγία Θεοδοσία, µητέρα του Ἁγίου Προκοπίου

●     Οἱ Ἅγιες 12 Γυναῖκες Συγκλητικές

●     Οἱ Ἅγιοι Ἀντίοχος καὶ Νικόστρατος οἱ Τριβούνιοι

●     Οἱ Ἅγιοι Ἀβδᾶς (ἢ Αὐδᾶς) καὶ Σάββας

●     Ὁ Ὅσιος Θεόφιλος ὁ Ἁγιορείτης

●     Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ νέος ἱεροµάρτυρας

●     Ὁ Ἅγιος Προκόπιος, ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς

●     Ὁ Ἅγιος Προκόπιος, ὁ ἐφορκιστὴς

●     Ὁ Ἅγιος Προκόπιος τοῦ Οὔσια Βόλογκντα (Ῥῶσος)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Προκόπιος  Μεγαλοµάρτυς

Γεννήθηκε στὴν Ἱερουσαλήµ, ἀπὸ πατέρα χριστιανό, ποὺ ὀνοµαζόταν Χριστοφόρος, καὶ µητέρα εἰδωλολάτρισσα, τὴν Θεοδοσία. Ὅταν µεγάλωσε ὁ Προκόπιος, ἡ µητέρα του κατάφερε, ὅταν ὁ αὐτοκράτωρ Διοκλητιανὸς (290) πῆγε στὴν Ἀντιόχεια, νὰ τὸν κάνει δούκα Ἀλεξανδρείας. Καὶ µάλιστα, τοῦ ἀνέθεσαν τὸ διωγµὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ὅµως, τὸ θέληµα τοῦ Κυρίουἦταν ἄλλο. Ἐνῷ κάποια νύκτα βάδιζε µὲ τὴν συνοδεία του, εἶδε σταυρὸ κρυστάλλινο καὶ ἄκουσε φωνὴ νὰ τοῦ λέει: «ἐγὼ εἰµὶ ὁἐσταυρωµένος Ἰησοῦς, ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱός». Ἔκπληκτος ἀπὸ τὸ ὅραµα καὶ τὴν φωνή, διέκοψε τὴν συγκεκριµένη πορεία του καὶπῆγε στὴν Ἱερουσαλήµ, ὄχι πλέον σὰν διώκτης, ἀλλὰ εὐαγγελιζόµενος τὸ Χριστό. Ὅταν τὸ ἔµαθε ἡ µητέρα του, τὸν κατήγγειλε στὸν ἔπαρχο Οὐλκίωνα ὅπου ὁ Προκόπιος ὁµολόγησε ὅτι εἶναι χριστιανός. Τότε ὑπέστη σκληρὰ βασανιστήρια, καὶµισοπεθαµένος ρίχτηκε στὴ φυλακή. Ἔπειτα τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ τὴν φυλακὴ καὶ τὸν ὁδήγησαν σὲ εἰδωλολατρικὸ ναό, νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Ἀµέσως ἡ σκέψη τοῦ Προκοπίου σκίρτησε στὰ λόγια της Ἁγίας Γραφῆς, «ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσµῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς ἕτερος εἰ µὴ εἷς». Δηλαδή, κανένα εἴδωλο δὲν ἔχει ὕπαρξη πραγµατικὴ στὸν κόσµο καὶ κανένας ἄλλος θεὸς δὲνὑπάρχει, παρὰ µόνο ἕνας, ὁ ἀληθινὸς Θεός. Ἔτσι σκεπτόµενος καὶ προσευχόµενος ὁ Προκόπιος, γκρέµισε τὸ ναό, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ πιστέψει ἡ µητέρα του καὶ ἄλλοι πολλοί. Τελικά, ἀµετακίνητος στὴν πίστη του, ἀποκεφαλίστηκε ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦΟὐλκίωνος, Φλαβιανό. Ἡ Ἁγία Θεοδοσία, µητέρα του Ἁγίου Προκοπίου Πρώην εἰδωλολάτρισσα, ἡ ὁποία, ἀπὸ τὰ θαύµατα καὶ τὸµαρτύριο τοῦ γιοῦ της, ἐπέστρεψε στὸν Χριστὸ καὶ µαρτύρησε διὰ ξίφους.

 

Ογιες 12 Γυνακες

Συγκλητικές Οἱ Ἅγιες αὐτὲς προσῆλθαν στὸν Χριστιανισµὸ ἀπὸ τὰ θαύµατα τοῦ Ἁγίου Προκοπίου καὶ µαρτύρησαν διὰξίφους.

 

Ογιοι ντίοχος κα Νικόστρατος ο Τριβούνιοι

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους, µαζὶ µὲ τὸν Ἅγιο Προκόπιο.

 

Ογιοι βδς ( Αδας) κα Σάββας

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους, µᾶλλον µαζὶ µὲ τὸν Ἅγιο Προκόπιο.

 

σιος Θεόφιλος γιορείτης

Ὁ Ὅσιος αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν Ζίχνη τῆς Μακεδονίας καὶ γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετους. Ἀνατράφηκε δὲ ἀπ᾿ αὐτούς, σύµφωνα µὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Στὰ γράµµατα ἦταν εὐφυὴς καὶ ἰκανότατος. Ἔγινε µοναχός, κατόπινἹερέας καὶ ἀπὸ τότε περιφερόταν σὲ διάφορους τόπους διδάσκοντας µὲ τὸ παράδειγµά του στοὺς χριστιανοὺς τὸν λόγο τοῦΘεοῦ. Τελικὰ τὸ 1548, κατέληξε στὸν Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ ἀσκήτευσε στὸ κελλὶ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ποὺ βρίσκεται στὰ ὅρια τῆς Μονῆς Παντοκράτορας. Ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ καὶ τὸ ἅγιο λείψανό του ἀνέβλυσε εὐωδιαστὸ µύρο. (Λεπτοµέρειες τῆς βιογραφίας του, βλέπε στὸ Συναξαριστὴ τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου).

 

γιος ναστάσιος  νέος εροµάρτυρας

Καταγόταν ἀπὸ ἕνα χωριὸ τῶν Ἰωαννίνων, ποὺ ὀνοµαζόταν Ἅγιος Βλάσιος. Ὁ Ἀναστάσιος ἦταν ἐφηµέριος σὲ κάποιαἐκκλησία κοντὰ στὴν Κωνσταντινούπολη. Εἶδε ἀπὸ κοντὰ τὸ µαρτύριο τοῦ Παπα – Κωνσταντίνου τοῦ Ρώσου καὶ ἀπὸ τότε κυριολεκτικὰ τὸν κατέλαβε ὁ πόθος τοῦ µαρτυρίου. Κάποτε λοιπόν, συνέβη νὰ εἶναι παρὼν στὴ διδασκαλία ὑπὲρ τῆς µωαµεθανικῆς θρησκείας, κάποιου ἐξωµότη Ἱεροµόναχου, τυφλοῦ, Κύπριου στὴν καταγωγή. Τότε οἱ παρευρισκόµενοι Τοῦρκοι, παρότρυναν καὶ τὸν Ἀναστάσιο νὰ γίνει Τοῦρκος. Ὁ Ἀναστάσιος, ὅταν ἄκουσε αὐτό, ἤλεγξε µὲ θάῤῥος τὸν γέροντα ἐξωµότη,ἀλλὰ καὶ τὴν µουσουλµανικὴ θρησκεία. Καὶ κατόπιν κήρυξε µπροστὰ σ᾿ ὅλους τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἀµέσως τὸνἔσυραν βίαια στὸν κριτή, καταδικάστηκε σὲ θάνατο καὶ ἀποκεφαλίστηκε στὶς 8 Ἰουλίου 1743.

 

γιος Προκόπιος  δι Χριστν σαλς

 

ν Οστούζ θαυµατουργς (Ῥῶσος) (+ 1303).

 

γιος Προκόπιος φορκιστς

Ἡ µνήµη του ἁγίου αὐτοῦ δὲν συναντᾶται στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου. Ἀναγράφεται στὸν Συναξαριστὴ τοῦDelehaye ἔτσι: «Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ (Ἰουλίου 8) ἄθλησις τοῦ ἁγίου Προκοπίου τοῦ ἐφορκιστοῦ, τοῦ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης». Προφανῶς εἶναι ἄλλος συνώνυµος τοῦ µεγαλοµάρτυρα Προκοπίου καὶ πιθανὸν ὁ ἴδιος µ᾿ αὐτὸν τῆς 22ας Νοεµβρίου.

 

γιος Προκόπιος το Οσια Βόλογκντα (Ῥῶσος) Δι Χριστν σαλς.

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...