ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (9 Ιουλίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ὁ Ἅγιος Παγκράτιος Ἱεροµάρτυρας, ἐπίσκοπος Ταυροµενίας

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Ὁ Ἅγιος Παγκράτιος Ἱεροµάρτυρας, ἐπίσκοπος Ταυροµενίας

●     Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρέας καὶ Πρόβος

●     Μνήµη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῇ Πηγῇ

●     Ὁ Ὅσιος Φώτιος, κτήτορας τῆς Μονῆς Ἀκαπνίου στὴ Θεσσαλονίκη

●     Οἱ Ὅσιοι Διονύσιος καὶ Μητροφάνης οἱ Ἁγιορεῖτες

●     Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ὁ νέος Ἱεροµάρτυρας

●     Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ Πακνανᾶς

●     Oἱ Ἅγιοι Πατερµούθιος, Κόπριος (ἢ Κόπρις) καὶ Ἀλέξανδρος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Παγκράτιος εροµάρτυρας, πίσκοπος Ταυροµενίας

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ ἔζησε στὰ χρόνια τῶν Ἀποστόλων. Νεαρὸς ἀκόµα, ἐπισκέφθηκε µὲ τοὺς γονεῖς του τὰἹεροσόλυµα, ὅπου καὶ βαπτίσθηκε. Μετὰ τὸ θάνατο τῶν γονέων του, ὁ Παγκράτιος θέλησε νὰ ἀφιερωθεῖ ὁλόψυχα στὸ Χριστὸκαὶ στὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου Του. Πῶς, ὅµως, θὰ γινόταν αὐτό, µὲ τέτοια περιουσία ποῦ κληρονόµησε ἀπὸ τοὺς γονεῖς του; Τὴ λύση βρῆκε στὰ ἴδια τὰ λόγια του Κυρίου: «εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὑπάγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι». Ἐὰν δηλαδή, θέλεις νὰ εἶσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ µοίρασέ τα στοὺς φτωχούς, καὶ θὰ ἔχεις θησαυρὸ στοὺς οὐρανούς. Καὶ ἔλα νὰ µὲ ἀκολουθήσεις. Πράγµατι, ὁ Παγκράτιοςἀπελευθέρωσε τοὺς δούλους, µοίρασε ὅλα τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς φτωχούς, καὶ ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε βιοτικὴ µέριµνα,ἀφιερώθηκε στὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Ἀκολούθησε τὸν Ἀπόστολο Πέτρο στὴν Ἀντιόχεια, καὶ στὴν Κιλικία συνάντησε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος τὸν ἔκανε ἐπίσκοπο Ταυροµενίου στὴ Σικελία. Στὸ ἀξίωµα αὐτὸ ἀναδείχθηκε τέλειος ποιµένας, διδάσκοντας καὶ διακονώντας µὲ ἀγάπη καὶ ἀρετὴ τὸ ποίµνιό του. Προσήλκυσε διὰ τοῦ κηρύγµατός του πλῆθος λαοῦ στὸ φῶς τῆς θεογνωσίας, ἀκόµα καὶ αὐτὸν τὸν ἡγεµόνα τοῦ τόπου Βονιφάτιο. Ἐπίσης ἵδρυσε στὴν πόλη αὐτὴ καὶ ἱερὸ ναό. Ὅµως, οἱἸουδαῖοι καὶ οἱ εἰδωλολάτρες, βλέποντας µὲ φθόνο τὸ εὐαγγελικὸ ἔργο τοῦ Παγκρατίου, τὸν σκότωσαν, ἐνῷ ἐκεῖνος προσευχόταν γι᾿ αὐτούς. Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρέας καὶ Πρόβος Μαρτύρησαν διὰ πυρός. Μνήµη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῇ ΠηγῇΠρόκειται γιὰ τὸν ναὸ ποὺ εἶχε κτίσει ὁ Ἰουστινιανὸς τὸ ἔτος 559 καὶ ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν Προκόπιο ἦτανἐξαίσιος «κάλλει τε καὶ µεγέθει». Ὁ ναὸς αὐτὸς πολλὲς φορὲς καταστράφηκε, ἐπανειληµµένα ὅµως ἀνοικοδοµήθηκε ἀπὸ τὴν αὐτοκράτειρα Εἰρήνη τὴν Ἀθηναία, ἀπὸ τὸν Βασίλειο τὸν Μακεδόνα καὶ ἀπὸ τὸν Ρωµανὸ Α´ τὸν Λεκαπηνό. Ἀλλὰ καὶ πάλι καταστράφηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰῶνα.

 

σιος Φώτιος κτήτορας τς Μονς καπνίου στ Θεσσαλονίκη

Ἡ µνήµη του ἀναφέρεται µόνο στὸν Λαυριωτικὸ Κώδικα Γ 86 φ. 142α, ὅπου ὑπάρχει καὶ ἰδιόµελο ποίηµα Δηµητρίου τοῦΒεάσκου, µεγάλου οἰκονόµου τῆς µητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἐπίσης τὴν µνήµη του ἀναφέρει καὶ ὁ Ἱεροσολυµιτικὸς Κώδικας 309 φ. 91.

 

Οσιοι Διονύσιος κα Μητροφάνης ογιορετες

Γεννήθηκαν καὶ οἱ δυὸ στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰῶνα, ἄγνωστο ποῦ. Ἀνατράφηκαν σύµφωνα µὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἰδιαίτερα ὁ Διονύσιος ἐπιδόθηκε πολὺ στὰ γράµµατα. Ἀργότερα ἔγινε µοναχὸς στὴ Μονὴ τοῦ Στουδίου καὶ ἐπιθυµώνταςἀνώτερη ἡσυχαστικὴ ζωή, ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ, σὲ κάποιο κελλί, κοντὰ στὴ Σκήτη τῶν Καρυῶν, ἐπιδόθηκε στὴµελέτη καὶ στὴν ἐργασία τῆς ἀσκητικῆς φιλοσοφίας. Ἐπειδὴ ὅµως καὶ ἐκεῖ δὲν µποροῦσε νὰ ἡσυχάσει, πῆγε σὲ κάποιοἡσυχαστήριο τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης. Ἐδῶ, µαζὶ µὲ τὸν µαθητή του Μητροφάνη, µέσα σὲ µία σπηλιά, ἀσκήτευαν στὴν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἀργότερα ὁ Μητροφάνης, µὲ ἀπόφαση τῶν Πατέρων, βγῆκε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ δίδασκε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦστὴ γύρω περιοχή. Ἔπειτα, ἐπανῆλθε στὸν Γέροντά του Διονύσιο. Ἔτσι θεάρεστα καὶ ἀσκητικὰ ἀφοῦ ἔζησαν καὶ oi δυό, ὁ µὲν Διονύσιος ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ τὴν 9η Ἰουλίου 1606 (ἄλλα χειρόγραφα ὅµως ἀναφέρουν τὴν κοίµησή του τὴν 6η Ὀκτωβρίου 1596ἢ 1602), ὁ δὲ Μητροφάνης λίγο χρονικὸ διάστηµα ἀργότερα. Στὴ Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης σῴζεται ἰδιόγραφο βιβλίο ποικίληςὕλης, µὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Ὁσίου Διονυσίου τοῦ Ρήτορα, καὶ µὲ τὸν τίτλο «Κουβαρᾶς».

 

γιος Μεθόδιος  νέος εροµάρτυρας

Ὁ Νεοµάρτυρας αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Βυζάρι τῆς ἐπαρχίας Ἁµαρίου Κρήτης, καὶ τὸ ἐπώνυµό του ἦταν Σιλιγάρδος. Ἔγινε ἡγούµενος τῆς Μονῆς Ἀσωµάτων καὶ µετὰ ἐπίσκοπος Λάµπης. Ὁ ἀρχιερέας Μεθόδιος ἀντιτάχθηκε στὶς βιαιοπραγίες τῶν Τούρκων καὶ γι᾿ αὐτὸ συνελήφθη. Ἔπειτα ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια, θανατώθηκε στὶς 9 Ἰουλίου 1793. Τὸλείψανο τοῦ Ἁγίου ἐνταφιάστηκε κοντὰ στὸν τόπο τοῦ µαρτυρίου του στὸ µονύδριο τῶν Ταξιαρχῶν.

Ὁ µάρτυρας αὐτὸς δὲν ἀναφέρεται στοὺς Συναξαριστές, οὔτε βρέθηκε ἀκολουθία του.

 

γιος Μιχαλ Πακνανς

Ἀποκεφαλίστηκε τὴν 9η Ἰουλίου 1771, ἀλλὰ ἡ µνήµη του ἑορτάζεται τὴν 30η Ἰουνίου, ὅπου καὶ ἡ βιογραφία του. OἱἍγιοι Πατερµούθιος, Κόπριος (ἢ Κόπρις) καὶ Ἀλέξανδρος Στὸν Κώδ. Δέκ. XI Κρυπτοφέρης φέρεται Κανὼν Ἰωσὴφ τοῦὑµνογράφου, ποὺ ἡ ἀρχὴ εἶναι: «ὤφθη ἡ Πανέορτος». Ἡ δὲ µνήµη τους κατὰ τὴν 9η Ἰουλίου. Ἡ κυρίως ὅµως µνήµη τῶν πιὸπάνω Ἁγίων εἶναι 17 Δεκεµβρίου, ὅπου καὶ τὸ σχετικὸ βιογραφικό τους σηµείωµα.

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...