ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (14 Ιουλίου)

Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ο σοφός διδάσκαλος της εκκλησίας
Άγιοι Ακύλας, Παύλος, Ηρωδίων οι Απόστολοι και Άγιος Σωσίων, πρώτος Επίσκοπος Λευκάδος
Άγιος Ιούστος
Όσιος Ονήσιμος ο θαυματουργός
Άγιος Ιωσήφ ο Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και αδελφός του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου
Άγιοι Ακύλας και Ιλάριος
Άγιος Πέτρος ο νέος
Άγιος Ηράκλειος
Όσιος Στέφανος ηγούμενος της Μονής Μάχριστσκ
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων της Αγίας Γλυκερίας του Νόβγκοροντ

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος κύλας πόστολος

Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα τὴν 13η Φεβρουαρίου, ὅπου συνεορτάζει µὲ τὴν γυναῖκα του Πρισκίλλα.

 

γιος οστος

Ρωµαῖος στὴν καταγωγὴ καὶ στρατιωτικὸς στὸ ἐπάγγελµα ὁ Ἰοῦστος, διακρινόταν γιὰ τὴν γενναιότητά του. Σὲ πολλὲς µάχες ἔδειξε σπάνια ἀνδρεία, γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ ἀνώτεροί του τὸν τιµοῦσαν ἰδιαίτερα. Μάλιστα, µετὰ ἀπὸ κάθε πόλεµο τὸν προβίβαζαν καὶ σὲ κάποιο ἀνώτερο στρατιωτικὸ ἀξίωµα. Σὲ κάποια, ὅµως, ἐκστρατεία κατὰ τῶν βαρβάρων, τὸ στράτευµα βρέθηκε σὲ µεγάλο κίνδυνο, καὶ τότε ἡ αὐτοθυσία τῶν χριστιανῶν στρατιωτῶν τὸ ἔσωσε. Ὁ Ἰοῦστος, µὲ ἀφορµὴ τὸ περιστατικὸαὐτό, θαύµασε τὴν διαγωγὴ τῶν χριστιανῶν καὶ θέλησε νὰ γίνει καὶ ὁ ἴδιος χριστιανός. Ἐκεῖνοι τοῦ ἀπάντησαν ὅτι µόνο µὲ τὴν πίστη στὸ Χριστὸ µπορεῖ νὰ γίνει αὐτὸ καὶ τὸν ἐνηµέρωσαν σχετικῶς µὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Ἰοῦστος, ὅταν ἄκουσε αὐτά, βρέθηκε σὲ δίληµµα. Διότι ἀντιδροῦσε µέσα του ἡ παλαιὰ θρησκεία τῶν εἰδώλων. Ἀλλὰ κάποια νύχτα ποὺ κοίταζε τὸν ἔναστρο οὐρανὸσυλλογιζόµενος, παρατήρησε φωτεινὸ σταυρό, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔλαµπε ἡ λέξη «ἀκολούθει». Πράγµατι, ὁ Ἰοῦστος σ΄ αὐτὸτὸ κάλεσµα τοῦ Χριστοῦ ἀνταποκρίθηκε ἀµέσως χωρὶς δισταγµούς. Δὲ λογάριασε οὔτε δόξες, οὔτε τιµές, οὔτε στρατιωτικὴκαριέρα, οὔτε ἀπολαύσεις. Ἀλλὰ «καταλιπῶν ἀπάντᾳ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ». Ἀφοῦ, δηλαδή, ἄφησε τὰ πάντα, βαπτίσθηκε καὶ ἀκολούθησε τὸ Χριστό. Ὅταν, ὅµως, ἔµαθε τὸ γεγονὸς ὁ Τριβοῦνος Κλαύδιος, τὸν βασάνισε µὲ πυρωµένα σίδερα. Κατόπιν τὸν ἔριξε στὴ φωτιά, ὅπου θριαµβευτικὰ παρέδωσε στὸ Θεὸ τὴν ψυχή του.

 

σιος νήσιµος  Θαυµατουργς

Ὁ Ὅσιος Ὀνήσιµος –ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ τὸν ἀπόστολο Ὀνήσιµο, τὸν µαθητὴ τοῦ ἀπ. Παύλου- ἔζησε στὰ χρόνια τοῦαὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ. Καταγόταν ἀπὸ τὴν κωµόπολη Καρύνη τῆς Καισαρείας στὴν Παλαιστίνη, καὶ ἀνατράφηκε ἀπὸεὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀπὸ νωρὶς διακρίθηκε γιὰ τὸ θεῖο ζῆλο του, τὴν µελέτη τῶν ἁγίων Γραφῶν καὶ τὴν εὐσπλαχνία του πρὸς τοὺς πάσχοντες. Ἀργότερα πῆγε στὴν Ἔφεσο, ὅπου ἔγινε µοναχός. Μετὰ τὸν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ διωγµό, οἱ µοναχοὶ τῆς µονῆς ὅπουἦταν ὁ Ὀνήσιµος διασκορπίστηκαν, καὶ ὁ ἴδιος γύρισε στὴν πατρίδα του. Οἱ γονεῖς του χάρηκαν πολὺ γιὰ τὴν ἐπάνοδό του, ἀλλὰκαὶ λυπήθηκαν συγχρόνως. Διότι εἶχαν τυφλωθεῖ καὶ δὲν µποροῦσαν νὰ δοῦν τὴν ὄψη τοῦ ἀγαπηµένου τους παιδιοῦ. Χάρη ὅµως τῆς θερµῆς προσευχῆς τοῦ Ὀνησίµου, ἕνα πρωὶ ὁ Θεὸς χάρισε στοὺς δυὸ γονεῖς τὸ φῶς τους καὶ ὅλοι µαζὶ δοξολόγησαν τὸν Εὐεργέτη τους. Κατόπιν ὁ Ὀνήσιµος πῆγε στὴ Μαγνησία, ὅπου ἵδρυσε µοναχικὴ ἀδελφότητα. Ἐκεῖ ἀγωνιζόµενος γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, πέθανε σὲ βαθιὰ γεράµατα.

 

γιος ωσφ µολογητής, ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης καδελφς τογίου Θεοδώρου το Στουδίτου

Ἔζησε στὰ χρόνια του βασιλιᾶ Λέοντα Ε´ τοῦ εἰκονοµάχου (813-820) καὶ ἦταν γιὸς γονέων εὐσεβῶν τοῦ Φωτεινοῦ καὶτῆς Θεοκτίστης, ἀδελφός του δὲ ἦταν ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης. Λόγω τῆς ἀξιέπαινης ζωῆς του, ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ἀφοῦ ἀρχιεράτευσε γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστηµα, ἐπανῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη µὲ βασιλικὴ προσταγή. Παρουσιάστηκε στὸ βασιλιὰ καὶ µὲ θάῤῥος ὁµολόγησε πὼς σέβεται καὶ τιµᾶ τὶς ἅγιες εἰκόνες. Τότε, µετὰ ἀπὸ διάφορες κακοπάθειες καὶ φυλακίσεις, ἐξορίστηκε σὲ κάποιο νησί. Κατόπιν ὁ δυσεβὴς βασιλιὰς Θεόφιλος, ἔκανε νὰ δοκιµάσει ὁ Ἰωσὴφ σκληρότερες κακοπάθειες καὶ σκοτεινότερες φυλακές. Ἔτσι µέσα στὴν πεῖνα καὶ τὴν δίψα, καὶ τὶς διάφορες θλίψεις, ἔφυγε γιὰτὴν αἰώνια ζωὴ (832). Οἱ Ἅγιοι Ἀκύλας καὶ Ἰλάριος Μαρτύρησαν διὰ λιθοβολισµοῦ.

 

γιος Πέτρος  νέος

Μαρτύρησε, ἀφοῦ τοῦ ἔκοψαν τὰ πόδια (ὁρισµένοι Κώδικες, λανθασµένα γράφουν ὅτι ἦταν ἐπίσκοπος Κρήτης).

 

γιος ράκλειος

Μαρτύρησε, ἀφοῦ τὸν χτύπησαν καὶ τὸν θανάτωσαν µὲ ρόπαλα.

 

σιος Νικόδηµος γιορείτης,  σοφς διδάσκαλος τς κκλησίας

Γεννήθηκε στὴ Νάξο τὸ ἔτος 1749 ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετους, τὸν Ἀντώνιο καὶ Ἀναστασία Καλλιβούρση. Τὸ κατὰκόσµον ὄνοµά του ἦταν Νικόλαος καὶ ἀπὸ µικρὸς ἔδειχνε ὅτι ἦταν ἄνθρωπος µεγάλης ἀρετῆς καὶ φοβερῆς εὐφυΐας. Τὰ πρῶτα του γράµµατα τὰ ἔµαθε στὴ Νάξο καὶ ἔπειτα στὴ σχολὴ τῆς ἴδιας πόλης ἐπέκτεινε τὶς γνώσεις του, µὲ δάσκαλο τὸν ἀδελφὸ τοῦἉγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Ἀρχιµανδρίτη Χρύσανθο. Κατόπιν 16 χρόνων πῆγε στὴν Ἑλληνικὴ σχολὴ τῆς Σµύρνης, ὅπου κοντὰ σὲφηµισµένους διδασκάλους ἔλαβε ἀνώτερη παιδεία καὶ ἀρετή. Μετὰ ἀπὸ ὁρισµένες περιπέτειες, τὸ 1775 πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος.Ἐκεῖ, στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ἐκάρη µοναχός µε τὸ ὄνοµα Νικόδηµος. Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς, ποὺ διέκριναν τὰ µεγάλα φυσικὰ καὶ ἐπίκτητα χαρίσµατα τοῦ Νικοδήµου, τὸν διόρισαν ἀναγνώστη καὶ γραµµατέα τῆς Μονῆς. Στὴ Μονὴ αὐτὴ ὁΝικόδηµος, ὑπῆρξε ὑπόδειγµα διακονίας καὶ πράξεων ἀρετῆς. Ἔπειτα ἀποσύρθηκε σὲ κάποιο κελλί, ὅπου µὲ ἀσκητικὸ τρόπο,ἐπιδόθηκε στὴ µελέτη καὶ συγγραφὴ πολλῶν οἰκοδοµητικῶν, θεολογικῶν καὶ ἁγιολογικῶν βιβλίων. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι ὁ«Συναξαριστής», τὸ «Ἑορτοδρόµιον», ἡ «Νέα Κλίµακα», ὁ «Ἀόρατος Πόλεµος» καὶ ἄλλα πολλά. Τελικὰ µετὰ ἀπὸ διάφορες περιπέτειες, ποὺ ὑπέστη στὴ βραχύχρονη ζωή του, ἀπεβίωσε ἀπὸ ἡµιπληγία τὴν 14η Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1809, σὲ ἡλικία 60 χρονῶν. Ἐνταφιάστηκε στὸ Λαυριωτικὸ Κελὶ τῶν Σκουρταίων στὶς Καρυαῖς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀφήνοντας πίσω του ἕνα τεράστιο πνευµατικὸ συγγραφικὸ ἔργο, ποὺ σήµερα ἀποτελεῖ κεφάλαιο γιὰ τὸν λαὸ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. (Λεπτοµέρειες γιὰ τὴν ζωὴτοῦ Ἁγίου, ὁ ἀναγνώστης µπορεῖ νὰ βρεῖ σὲ διάφορα βιβλία ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν ἐκδοθεῖ καὶ ἀναφέρουν λεπτοµερῶς τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου).

 

 

Πηγές:

  1. Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...