ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (15 Ιουλίου)

Άγιοι Κήρυκος και Ιουλίττα η μητέρα του
Μνήμη της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου
Άγιος Βλαδίμηρος ο Ισαπόστολος βασιλιάς των Ρώσων
Άγιος Λολλιανός
Άγιος Αβούδιμος
Εύρεση τιμίας κάρας της Οσίας Ματρώνας της Χιοπολίτιδας
Άγιος Swithn
Άγιος Donald και οι Εννέα κόρες του
Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Μεσσήνης
Αγιοι Πέντε Οσιομάρτυρες Λειψών

Περισσότερα στοιχεῖα

 

 Ογιοι Κήρυκος καουλίττα  µητέρα του

Ἡ Ἁγία Ἰουλίττα καταγόταν ἀπὸ τὸ Ἰκόνιο. Ἦταν ἐνάρετη χριστιανὴ γυναῖκα καὶ ὅταν χήρεψε δὲν ξαναπαντρεύτηκε, ἀλλὰζοῦσε µὲ εὐσέβεια, ἀφοσιωµένη στὴν ἀνατροφὴ τοῦ γιοῦ της Κηρύκου. Ὅταν ξέσπασε ὁ σκληρὸς διωγµὸς ἐπὶ Διοκλητιανοῦ, ἡἸουλίττα πῆρε τὸν τριετὴ γιό της καὶ κατέφυγε στὴ Σελεύκεια. Ἀλλὰ ὁ διωγµὸς εἶχε ἐπεκταθεῖ κι ἐκεῖ. Τότε, µὲ τὸ γιό της στὴνἀγκαλιά, πῆγε στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας. Ὁ ἔπαρχος Ἀλέξανδρος ἔµαθε γιὰ τὴν Ἰουλίττα καὶ ἀµέσως τὴν συνέλαβε. Προσπάθησε µὲ ποικίλους κολακευτικοὺς λόγους νὰ τὴν ἑλκύσει στὰ εἴδωλα. Καὶ ὅταν εἶδε ὅτι δὲν τὰ κατάφερε, πῆρε τὸν Κήρυκο ἀπὸ τὴνἀγκαλιά της (τὴ στιγµὴ ποὺ τὸ ἅγιο παιδὶ ψέλλιζε µπροστά του τὸ ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ) καὶ τὸν ἔριξε µὲ δύναµη στὶς σκάλες τοῦβήµατος, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ τοῦ σπάσει τὸ κεφάλι καὶ τὸ παιδὶ νὰ πεθάνει ἐπὶ τόπου. Πύρινο µαχαίρι πέρασε ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆςἸουλίττας. Ἕσφιξε τὶς παλάµες της καὶ εἶπε: «Κακοῦργε ἄρχοντα, ὅπως συνέτριψες τὸ κεφάλι τοῦ παιδιοῦ µου, ἔτσι θὰ συντριβεῖκαὶ ἡ ψεύτικη θρησκεία σου». Θυµωµένος τότε ὁ ἔπαρχος, ἀµέσως ἀποκεφάλισε καὶ τὴν ἴδια, γιὰ νὰ µιµηθεῖ ἔτσι τὴν γενναία µητέρα τῶν Μακκαβαίων, γιὰ τὴν ὁποία λέει ἡ Ἅγια Γραφή: «Ὑπεραγόντως δὲ ἡ µήτηρ θαυµαστὴ καὶ µνήµης ἀγαθῆς ἀξία, ἥτιςἀπολυµένους υἱοὺς ἑπτὰ συνορῶσα µίας ὑπὸ καιρὸν ἡµέρας εὐψύχως ἔφερε διὰ τὰς ἐπὶ Κύριον ἐλπίδας». Δηλαδή, εἶναιἀξιοθαύµαστη καὶ ἄξια ἀγαθῆς µνήµης ἡ µάνα, ποὺ ἂν καὶ ἔβλεπε νὰ πεθαίνουν τὰ ἑπτὰ παιδιά της µέσα σὲ µία µέρα, αὐτὴ τὸὑπέµεινε γενναῖα, διότι στήριζε τὶς ἐλπίδες της στὸν Κύριο.

 

γιος Λολλιανός

Μαρτύρησε, ἀφοῦ θανατώθηκε ἀπὸ δήµιους µὲ κλωτσιές.

 

γιος βούδιµος

Ὁ θαῤῥαλέος αὐτὸς στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ καταγόταν ἀπὸ τὴν νῆσο Τένεδο καὶ ὑπῆρξε ἀπὸ τὰ πρῶτα ὁλοκαυτώµατα τῆς πίστεως, στὸν τότε διωγµὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ Διοκλητιανοῦ. Ἐπειδὴ δὲν θέλησε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, τὸν ἔδεσαν καὶτὸν ἔδειραν σκληρά. Ὁ Ἀβούδιµος ὅµως, µία ἀπάντηση εἶχε συνεχῶς στὸ στόµα του: «ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ». Κατόπιν τοῦἔσχισαν τὰ πλευρὰ µὲ σιδερένια νύχια, καὶ ἐπειδὴ συνέχιζε νὰ ὁµολογεῖ τὸ Χριστό, τὸν θανάτωσαν µὲ ἀποκεφαλισµό.

 

γιος Βλαδίµηρος σαπόστολος, βασιλις τν Ρώσων γιος της Ρωσικς ρθόδοξης κκλησίας κα γις τογεµόνα το Κιέβου Σβιατοσλάβ.

Γεννήθηκε τὸ ἔτος 949 µ.Χ. Ἡ µητέρα του ὀνοµαζόταν Μαλοῦσα καὶ ἦταν πρῶτα ὑπηρέτρια τῆς µητέρας τοῦ συζύγου της, δηλαδὴ τῆς Ἁγίας βασίλισσας Ὄλγας, ποὺ ἦταν ἡ πρώτη ποὺ ἔγινε χριστιανὴ στὴ Ρωσία καὶ ὁδήγησε πολλοὺς στὴν εὐσέβεια. Ὅταν ὁ Βλαδίµηρος κατέλαβε τὸν θρόνο τοῦ Κιέβου, στὴν ἀρχὴ ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ ἔτσι ἐνεργοῦσε. Πῆρε πολλὲς συζύγους καὶ ἀπόκτησε 12 γιοὺς καὶ 11 θυγατέρες. Κατόπιν ὅµως, µὲ τὶς θερµὲς προσευχὲς τῆς ἁγίας γιαγιᾶς του καὶ τὴν θεία φώτιση – πολλὰ σηµεῖα λέγονται γιὰ τὴν προσέλευσή του στὸν χριστιανισµὸ – πίστεψε στὸν Χριστὸ καὶ βαπτίστηκε στὸ Κίεβο τὸἔτος 897. Παντρεύτηκε τὴν ἀδελφὴ τοῦ αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Βασιλείου Β΄ τοῦ Βουλγαροκτόνου Ἄννα καὶ γκρέµισε ὅλα τὰ εἴδωλα ποὺ ὑπῆρχαν στὴ χώρα. Βάπτισε τοὺς περισσότερους Ρώσους χριστιανοὺς καὶ ἔκτισε δυὸ ὡραῖες ἐκκλησίες στὸ Κίεβο.Ἡ ζωή του ἄλλαξε ριζικὰ καὶ ἔγινε ἀληθινὸς Χριστιανὸς καὶ βοήθησε πάρα πολὺ γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισµοῦ. Ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ στὶς 15 Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1015.

 

Ερεσις Τιµίας κάρας τς σίας Ματρώνας τς Χιοπολίτιδας

Βλέπε βιογραφικό της σηµείωµα στὶς 20 Ὀκτωβρίου, ὅπου ἡ κυρίως µνήµη της.

 

Μνήµη το Βασιλέως ουστιανιανο Β΄ το Νέου

Βλέπε σχετικῶς ἀποβίωση αὐτοῦ τὴν 2α Αὐγούστου.

 

 

Πηγές:

  1. Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...