ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (16 Ιουλίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Αθηνογένης επίσκοπος Πηδαχθόης και οι Δέκα Μαθητές του

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

Άγιος Αθηνογένης επίσκοπος Πηδαχθόης και οι Δέκα Μαθητές του
Άγιος Φαύστος
Άγιοι Αντίοχος και Κυριάκος ο δήμιος
Άγιοι Δεκαπέντε Χιλιάδες Μάρτυρες οι εν Πισιδία
Άγιες Γυναίκες οι Μάρτυρες
Άγιοι Αναστάσιος και Ευξίθεος Επίσκοποι Θεσσαλονίκης
Άγιος Αθηνογένης

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος θηνογένης πίσκοπος Πηδαχθόης κα ο δέκα µαθητές του:

Ριγῖνος, Μαξιµῖνος, Πατρόφιλος, [Ἀθηνογένης, Ἀντίοχος], Ἄµµων, Θεόφραστος, Κλεόνικος, Πέτρος καὶ Ἡσύχιος Πατρίδα τουἦταν ἡ Σεβάστεια τῆς Καππαδοκίας. Ἡ µόρφωσή του, ἡ θερµὴ πίστη του, καθὼς καὶ ἡ γενναία φιλανθρωπική του δράση, τὸνἀνέδειξαν ἐπίσκοπο Πηδαχθόης. Σὰν ἐπίσκοπος, ἦταν φωτεινὸ πνευµατικὸ λυχνάρι γιὰ τὸ ποίµνιό του. Μάλιστα τόσο πολὺ ἤθελε νὰ συνεχιστεῖ τὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε µὲ ἰδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ἰκανότατους βοηθούς του. Ἀλλὰ ὅταν ἔγινε ὁδιωγµὸς ἐπὶ Διοκλητιανοῦ, ὁ Ἄθηνογενής µε δέκα µαθητές του συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα Φηλίµαρχο, καὶ ἀφοῦ ὅλοιὁµολόγησαν τὸ Χριστὸ ἀποκεφαλίσθηκαν. Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφέρουµε, ὅτι στὸν Ἀθηνογένη ὀφείλουµε τὸ γνωστὸ κατανυκτικὸἑσπερινὸ ὕµνο, «Φῶς ἵλαρον ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, µάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑµνοῦµεν Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦµα, Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πάσι καιροῖς ὑµνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδοὺς διὸ ὁ κόσµος σὲ δοξάζει». Ποὺ σηµαίνει: «Ἰησοῦ Χριστέ, σὺ ποὺ εἶσαι τὸ χαρούµενο φῶς τοῦἈθανάτου, Οὐρανίου, Ἁγίου καὶ µακαρίου Πατρός, ἀφοῦ φθάσαµε στὴ δύση τοῦ ἥλιου καὶ εἴδαµε τὸ ἑσπερινὸ φῶς, ὑµνοῦµε τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα, δηλαδὴ τὸν Τριαδικὸ Θεό. Εἶναι ἄξιο νὰ σὲ ὑµνοῦµε σὲ κάθε ὥρα µὲ µελῳδικὲς φωνές, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐσὺ ποὺ δίνεις ζωή. Γι᾿ αὐτὸ ὁ κόσµος σὲ δοξάζει».

 

γιος Φαστος

Ἔζησε στὰ χρόνια του ἄλλου ἀγρίου διώκτη τῶν χριστιανῶν, τοῦ αὐτοκράτορα Δεκίου (249-251). Μέσα σὲ σκληρούς, διωγµούς, δηµεύσεις, ἐξορίες, φυλακίσεις καὶ µαρτυρικοὺς θανάτους, ὁ Φαῦστος, ψυχὴ τολµηρὴ καὶ γενναία, παρουσιάστηκε κηρύττοντας τὸ Χριστό. Οἱ διῶκτες τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν καταδίκασαν σὲ σταύρωση. Τὴ φρικτὴ αὐτὴ τιµωρία, ὑπέµεινε µὲἀξιοθαύµαστη καρτερία. Τὸ µαρτύριό του κράτησε πέντε µέρες, µετὰ εὐλογώντας καὶ εὐχαριστώντας τὸ Θεό, παρέδωσε τὸπνεῦµα του.

 

γιος ντίοχος, δελφς τογίου Πλάτωνα καγιος Κυριακς  δήµιος

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Σεβάστεια τῆς Καππαδοκίας καὶ ἦταν γιατρός. Πήγαινε ἀπὸ πόλη σὲ πόλη καὶ ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ καὶγιάτρευε τοὺς ἀσθενεῖς ὄχι µόνο κατὰ τὸ σῶµα ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ψυχή. Τὸν συνέλαβε ὁ ἡγεµόνας Ἀδριανὸς καὶ τὸν ὑπέβαλε σὲµία σειρὰ φρικτῶν βασανιστηρίων. Τὸν κρέµασε ἐπάνω σ΄ ἕνα ξύλο καὶ τοῦ ξέσχισε τὰ πλευρά, κατόπιν τὸν ἄφησε µέσα στὴφωτιά, ἔπειτα τὸν ἔριξε µέσα σ΄ ἕνα καζάνι µὲ βραστὸ λάδι καὶ στὴ συνέχεια τὸν ἄφησε τροφὴ στ΄ ἄγρια θηρία. Ἀπ΄ ὅλα αὐτὰὅµως, ὁ Ἀντίοχος, µὲ τὴν θεία χάρη βγῆκε ἀβλαβὴς καὶ ὄχι µόνο. Ἀλλὰ µὲ τὴν προσευχή του συνέτριψε τὰ εἴδωλα καὶ ἔλαβε τὸστεφάνι τοῦ µαρτυρίου διὰ ἀποκεφαλισµοῦ. Ὁ δήµιος ὅµως, Κυριακός, ποὺ τὸν ἀποκεφάλισε, εἶδε νὰ τρέχει ἀπὸ τὸν λαιµό τουἀντὶ γιὰ αἷµα, γάλα. Τότε καὶ αὐτὸς µὲ θάῤῥος ὁµολόγησε τὸν Χριστὸ καὶ ἀποκεφαλίστηκε ἐπὶ τόπου. Οἱ Ἅγιοι 15.000 Μάρτυρες οἱ ἐν Πισιδίᾳ Ὅλοι µαρτύρησαν διὰ ξίφους. Οἱ Ἁγίες πολλὲς Μάρτυρες Γυναῖκες Ὅλες µαρτύρησαν διὰ ξίφους.

 

γιος θηνογένης

Ἀναφέρεται µόνο στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου, ὅτι µαρτύρησε διὰ πυρός. Μᾶλλον συγχέεται µὲ αὐτὸν ποὺἀναφέραµε στὴν ἀρχή, δηλαδὴ τὸν Ἅγιο Ἀθηνογένη ἐπίσκοπο Πηδαχθόης.

 

Μνήµη Δ΄ Οκουµενικς Συνόδου ν Χαλκηδόνι (451) κα τν 630 Πατέρων ατς

Ἡ µνήµη της κάθε 2η Κυριακή του Ἰουλίου.

 

Ογιοι ναστάσιος κα Εξίθιος ( Εδόξιος) πίσκοπος Θεσσαλονίκης

Ὁ Ἀναστάσιος ὑπῆρξε ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης τὸ 434. Παπικὸς Βικάριος, ποὺ διαδέχτηκε τὸν Ροῦφο. Ἦταν ἕνας ἀπὸτοὺς Πατέρες τῆς Δ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ποὺ ὅµως δὲν παρακολούθησε αὐτοπροσώπως, ἀλλὰ µὲ ἀντιπρόσωπο. Στὸ πρῶτο µέρος τῆς Συνόδου ἀντιπρόσωπός του ἦταν ὁ Κυντίλλος, ἐπίσκοπος Ἡράκλειας καὶ στὸ τρίτο ὁ πρεσβύτερος Ἀνδρέας. Πιστεύεται ὅτι πέθανε τὸ 451 καὶ τὸν διαδέχτηκε ὁ Εὐξίθιος, ποὺ καὶ αὐτὸς ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς Δ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου.

 

Πηγές:

  1. Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...