ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (21 Ιουλίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιοι Συμεών ο δια Χριστόν σαλός και Ιωάννης
Εορταζόμενοι άγιοι:
Άγιοι Συμεών ο δια Χριστόν σαλός και Ιωάννης
Άγιος Παρθένιος επίσκοπος Ραδοβυσδίου
Άγιοι Τρεις Μάρτυρες οι εν Μελιτινή
Άγιοι Ιούστος και Ματθαίος
Άγιος Ευγένιος
Άγιοι Θεόδωρος και Γεώργιος
Άγιοι Θεόφιλος, Τρόφιμος και άλλοι Δεκατρείς Μάρτυρες
Σύναξη του Αγίου Ακακίου Μάρτυρος εν τω Επτασκάλω
Σύναξη του Αγίου Ελευθερίου πλησίον του Ξηρολόφου
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου
Όσιος Ονούφριος ο σιωπηλός εν τω Σπηλαίω
Άγιος Μελέτιος
Όσιος Μανουήλ αυτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Βίκτωρ ο Στρατιώτης

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Συµεν  δι Χριστν σαλς (τρελός) καωάννης

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα καὶ ἔζησαν στὰ χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Ἰουστίνου τοῦ νέου. Ἦταν καὶ οἱ δυὸεὐσεβεῖς νέοι, συνδεδεµένοι µὲ ἀδελφικὴ φιλία. Κάποτε ἦλθαν στὴν Ἱερουσαλὴµ νὰ προσκυνήσουν τοὺς Ἁγίους Τόπους. Συγκινηµένοι, ἄφησαν τὶς ἐγκόσµιες ἀπολαύσεις καὶ ἔµειναν στὴ µονὴ τοῦ Ἁγίου Γερασίµου, ὅταν ἡγούµενος ἦταν ὁ Ὅσιος Νίκων. Ἀφοῦ ἔκαρησαν µοναχοί, µετὰ ἑπτὰ ἡµέρες ἔφυγαν ἀπὸ τὴν µονὴ καὶ πῆγαν βαθειὰ στὴν ἔρηµο, ὅπου 40 χρόνια πέρασαν σκληρὴ ζωή, µὲ προσευχὲς καὶ νηστεῖες. Κάποια µέρα, εἶπε ὁ Συµεὼν στὸν Ἰωάννη νὰ ἀφήσουν τὴν ἔρηµο καὶ νὰ κηρύξουν τὸΕὐαγγέλιο στοὺς ἀνθρώπους τῶν πόλεων, ὑπενθυµίζοντάς του τὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «µηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω,ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος». Ἂς µὴ ζητάει, δηλαδή, ἐγωιστικὰ κανεὶς ὅ,τι τοῦ ἀρέσει ἢ ὅ,τι τὸν συµφέρει, ἀλλὰ ἂς ζητάει ὁκαθένας τὸ συµφέρον καὶ τὴν πνευµατικὴ ὠφέλεια τοῦ ἄλλου. Ὅµως ὁ Ἰωάννης δὲν πείστηκε. Ἀλλὰ καὶ ὁ Συµεὼν δὲνὑποχώρησε. Ἔτσι, ἀφοῦ ἀποχαιρέτησε τὸν πνευµατικό του ἀδελφό, πῆγε στὴν Ἱερουσαλήµ, ὅπου κήρυξε τὸ θεῖο λόγο καὶφώτισε πολλοὺς Ἰουδαίους καὶ αἱρετικούς. Μὲ τὴν προσευχὴ δέ, θεράπευσε πολλοὺς ἀσθενεῖς. Ἔπειτα πῆγε στὴν πατρίδα τουἜδεσσα, ὅπου τόσο πολὺ ἀφοσιώθηκε στὴ βοήθεια τῶν πασχόντων, ὥστε πολλοὶ τὸν ἔλεγαν σαλό, δηλαδὴ τρελό. Τελικὰπέθανε πολὺ φτωχὸς καὶ ταλαιπωρηµένος, ἀφοῦ εἶχε δώσει τὰ πάντα, προκειµένου νὰ βοηθήσει τοὺς συνανθρώπους του. ΟἱἍγιοι Τρεῖς Μάρτυρες οἱ ἐν ΜελιτινῇΜαρτύρησαν, ἀφοῦ τοὺς ἔσυραν µέχρι θανάτου πάνω σὲ κοφτερὲς πέτρες. Οἱ Ἅγιοι Ἰοῦστος καὶ Ματθαῖος Αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι, µαζὶ µὲ τὸν Θεόφιλο καὶ τὸν Τρόφιµο (βλέπε βιογραφικό τους σηµείωµα παρακάτω), µαρτύρησανἐπὶ Διοκλητιανοῦ. Ἐπειδὴ δὲν ἀρνήθηκαν τὸν Χριστό, λιθοβολήθηκαν, πληγώθηκαν, ρίχτηκαν στὴ φωτιὰ καὶ στὸ τέλος τοὺςἀποκεφάλισαν.

 

γιος Εγένιος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

 

Ογιοι Θεόδωρος κα Γεώργιος

Δὲν γνωρίζουµε κανένα βιογραφικό τους στοιχεῖο, ἁπλὰ ἀναφέρονται σὰν Ἅγιοι. Οἱ Ἅγιοι Θεόφιλος, Τρόφιµος καὶ ἄλλοι 13 Μάρτυρες Οἱ Ἅγιοι αὐτοί, ἔζησαν στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (284-304) καὶ διακρίθηκαν γιὰ τὸ χριστιανικό τους θάῤῥος, στὸν διωγµὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ἔµειναν πιστοὶ στὴν ὁµολογία τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶὑποβλήθηκαν σὲ σειρὰ µαρτυρίων. Τοὺς λιθοβόλησαν καὶ ξέσκισαν τὶς σάρκες τους µὲ σιδερένια ὄργανα. Ἔπειτα, ἔκαψαν τὶς πληγές τους µὲ ἀναµµένες λαµπάδες. Ἐπειδὴ ὅµως ἄντεχε ἀκόµα ἡ ζωή τους, καὶ τὸ στόµα τους ἐπαναλάµβανε τὴν χριστιανικὴὁµολογία, τοὺς ἀποκεφάλισαν.

 

 Σύναξις τν γίων κακίου Μάρτυρος ν τπτασκάλλευθερίου πλησίον το Ξηρολόφου (σως τοΚουβικουλαρίου) κα τς περαγίας Θεοτόκου ν τος ρµατίου

 

γιος Παρθένιος πίσκοπος Ραδοβυσδίου (Νόµου ρτς)

Ὁ νεοφανὴς αὐτὸς Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Βατσουνιὰ τῆς Θεσσαλίας. Ἀπὸ µικρὸς εἶχε τὴν ἱερατικὴκλίση καὶ ἐπάξια διὰ τῆς θείας χάριτος, ἔγινε ἐπίσκοπος Ραδοβυσδίου. Ὑπῆρξε ἄριστος ποιµενάρχης καὶ διὰ τῆς θερµῆς τουἀγάπης καὶ διὰ τοῦ ἁγίου παραδείγµατός του, στήριζε τὸ ποίµνιό του σὲ κάθε του ἀνάγκη. Τακτικὰ µάλιστα ἔβγαινε στοὺςἀγροὺς καὶ εὐλογοῦσε τὰ ζῷα τῶν κτηνοτρόφων. Ἔτσι ὁσιακὰ καὶ δίκαια ἀφοῦ ἔζησε, παρέδωσε τὴν µακαρία ψυχή του στὸν Θεὸ τὴν 21 Ἰουλίου 1777. Κατὰ τὴν ἡµέρα τῆς ἀνακοµιδῆς τῶν ἁγίων λειψάνων του, αὐτὰ εὐωδίαζαν οὐράνιο ἄρωµα. Μέροςἀπὸ τὰ ὀστὰ τῶν χεριῶν του, βρίσκεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Δουσίκου- Τρικάλων. Λέγεται ὅτι ὁ Ἅγιος Παρθένιος ὑπῆρξε ἰδιαίτερα θαυµατουργὸς στὴ θεραπεία ἀσθενειῶν τῶν ζῴων.

 

σιος νούφριος  σιωπηλς ν τ Σπηλαί (Ῥῶσος)

 

σιος Μανουήλ ατοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως

Αὐτὸς διὰ τοῦ ἀγγελικοῦ (µοναχικοῦ) σχήµατος µετονοµάστηκε Ματθαῖος (1425). Ἡ µνήµη του ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν Συναξαριστῶν. Ἀπὸ κάποιον ἄγνωστο συντάχθηκε σ᾿ αὐτὸν Ἀκολουθία, ποὺ δηµοσίευσε ὁ Λάµπρος στὸν Νέο Ἑλληνοµνήµονα, τ. ΙΔ´ (1917) σελ. 318-341, µαζὶ µὲ δυὸ κανόνες, ἀλλὰ χωρὶς ὑπόµνηµα (Βλέπε καὶ Γεδεῶν, Βυζαντ. Ἑορτολόγιο, σελ. 219).

 

γιος Βίκτωρ  Στρατιώτης

 

γιος Μελέτιος πίσκοπος Κίτρους, ν Θεσσαλονίκεροµάρτυρας καθνοµάρτυρας (+ 1821).

 

Πηγές:

  1. Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...