ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (25 Ιουλίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για οσια ευπραξια
Κοίμηση της Αγίας Άννας Μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου
Οσία Ολυμπιάδα η Διακόνισσα
Οσία Ευπραξία
Άγιοι Εκατόν εξήντα πέντε Πατέρες της Ε’ Οικουμενικής Συνόδου
Άγιοι Σάκτος, Ματούρος, Άτταλος και Βλανδίνα
Άγιος Ηλίας Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης
Όσιος Γρηγόριος Καλλίδης
Όσιος Μακάριος Ζελτοβόδας ο Θαυματουργός
Άγιος Ζαχαρίας Επίσκοπος Λευκάδος

Περισσότερα στοιχεῖα

 

 Κοίµησις τς γίας ννας, Μητέρας τς περαγίας Θεοτόκου

Ἡ Ἁγία Ἄννα, ἡ µητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καταγόταν ἀπὸ τὴν φυλὴ τοῦ Λευΐ. Ὁ πατέρας της, ποὺ ἦταν ἱερέας,ὀνοµαζόταν Ματθᾶν καὶ ἡ µητέρα της Μαρία. Ἡ Ἄννα εἶχε καὶ δυὸ ἀδελφές, τὴν ὁµώνυµη µὲ τὴν µητέρα της Μαρία καὶ τὴν Σοβήν. Καὶ ἡ µὲν Μαρία εἶχε κόρη τὴν Σαλώµη, ἡ δὲ Σοβὴ τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἡ Ἄννα τὴν Παρθένο Μαρία. Ἡ Ἁγία Ἄννα ἀξιώθηκε νὰ ἔχει τὴν µεγάλη τιµὴ καὶ εὐτυχία νὰ ἀποκτήσει µοναδικὴ κόρη, τὴν µητέρα του Σωτῆρα τοῦ κόσµου. Ἀφοῦ ἡ Ἅγια Ἄνναἀπογαλάκτισε τὴν Θεοτόκο καὶ τὴν ἀφιέρωσε στὸ Θεό, αὐτὴ πέρασε τὴν ὑπόλοιπη ζωή της µὲ νηστεῖες, προσευχὲς καὶἐλεηµοσύνες πρὸς τοὺς φτωχούς. Τέλος, εἰρηνικὰ παρέδωσε στὸ Θεὸ τὴν δίκαια ψυχή της, κληρονοµώντας τὰ αἰώνια ἀγαθά. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διαβεβαίωσε ὅτι «οἱ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον ἀπελεύσονται». Οἱ δίκαιοι, δηλαδή, θὰ µεταβοῦν γιὰ νὰἀπολαύσουν ζωὴ αἰώνια.

 

Ογιοι 165 Πατέρες τς Ε΄ Οκουµενικς Συνόδου

Στὰ χρόνια τοῦ Βασιλιᾶ Ἰουστινιανοῦ Α΄ τὸ ἔτος 535, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ὁ Ἄνθιµος ὁ Τραπεζούντιος, ποὺ ὑποστήριζε τὶς αἱρετικὲς θεωρίες τοῦ Εὐτυχοῦς. Ἔτσι ἀποµακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ θρόνο καὶ ἀντ΄ αὐτοῦχειροτονήθηκε Πατριάρχης, ἀπὸ τὸν τότε Πάπα Ρώµης Ἀγαπητό, ὁ Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας στὴν Κωνσταντινούπολη Μηνᾷς. Μὲ τὴν ἀφορµὴ λοιπὸν αὐτή, ἐπαναστάτησαν οἱ Σεβῆρος καὶ Πέτρος ὁ Ἀπαµείας, ποὺ ἦταν ἄνθρωποι αἱρετικοὶ καὶ συνιστοῦσαν τὰ βλάσφηµα δόγµατα τοῦ Ὠριγένη. Ὁπότε ἐπικράτησε µεγάλη ταραχὴ στὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι ὁ βασιλιὰς Ἰουστινιανὸς συγκάλεσε στὴν Κωνσταντινούπολη Σύνοδο ἀπὸ 165 Ἁγίους Πατέρες, µὲ τὴν προεδρία τοῦ Πατριάρχη Μηνᾷ καὶ ἀναθεµάτισαν τοὺς προαναφερθέντες αἱρετικούς, καθὼς καὶ τοὺς ὀπαδούς τους. Ἀπὸ τότε ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει τὴν ἀνάµνηση τῆς Συνόδου αὐτῆς πρὸς δόξαν Θεοῦ.

 

Ἡ σία λυµπιάδα  Διακόνισσα

Ἡ Ὀλυµπιάδα ἔζησε στὰ χρόνια τῶν Πατριαρχῶν Νεκταρίου καὶ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου (395 µ.Χ.). Ὁ πατέρας της Ἀκούνδος εἶχε τὸ ἀξίωµα τοῦ κόµητος. Κατ΄ ἄλλους ὅµως ὀνοµαζόταν Σέλευκος. Ἡ Ὀλυµπιάδα εἶχε µεγάλη σωµατικὴὡραιότητα, εὐφυΐα, παιδεία, καὶ πολλὰ πλούτη. Παντρεύτηκε τὸν ἔπαρχο Κωνσταντινουπόλεως Νευρίδιο, ἀλλ΄ αὐτὸς µετὰ ἀπὸλίγο χρόνο πέθανε καὶ ἔτσι ἡ Ὀλυµπιάδα ἔµεινε χήρα σὲ πολὺ µικρὴ ἡλικία. Ὁ αὐτοκράτωρ Θεοδόσιος προσπάθησε νὰ τὴν πείσει νὰ πάρει δεύτερο ἄνδρα, κάποιο ἀξιωµατοῦχο Ἐλπίδιο. Αὐτὴ ὅµως, τιµώντας τὴν µνήµη τοῦ ἄντρα της καὶ φλεγόµενη ἀπὸ τὸν πόθο νὰ ὑπηρετήσει τὴν Ἐκκλησία µὲ τὰ πλούτη της, ἀπέῤῥιψε τὸ δεύτερο γάµο. Ἀφοσιώθηκε λοιπὸν στὸ µέγα ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννη τὸ Χρυσόστοµο καὶ γεµάτη ἐνθουσιασµὸ ἔδωσε στὴν ἀρχιεπισκοπὴ του χιλιάδες χρυσὰ νοµίσµατα καὶ κτήµατα. Μέσα στὴν Ἐκκλησία εἶχε τὸν τίτλο τῆς Διακόνισσας. Ἵδρυσε µάλιστα καὶ µοναστήρι, κοντὰ στὸ ναὸ τῆς ἁγίας Εἰρήνης. Ἀργότερα, ὅταν ὁ Χρυσόστοµος ἐξορίστηκε, ἡ Ὀλυµπιάδα ἔπεσε σὲ βαθὺ πένθος. Γιὰ νὰ τὴν παρηγορήσει ὁ µέγαςἱεράρχης, τῆς ἔστειλε ἀρκετὲς ἐπιστολὲς (σῴζονται 17). Πέθανε ἐξορισµένη στὴ Νικοµήδεια, µόλις 50 ἐτῶν, λίγο µετὰ ἀπὸ τὸθάνατο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόµου.

 

Ἡ σία Επραξία

Ἡ Ἁγία αὐτὴ ἦταν κόρη τοῦ συγκλητικοῦ Ἀντίγονου καὶ τῆς Εὐπραξίας (ἡ Ἅγια εἶχε τὸ ἴδιο ὄνοµα µὲ τὴν µητέρα της), ποὺἦταν συγγενὴς τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379- 395). Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀντιγόνου, ἡ µητέρα της τὴν παρέδωσε στὸν βασιλιὰ Θεοδόσιο γιὰ νὰ τὴν ἀποκαταστήσει. Αὐτὸς τὴν ἀῤῥαβώνιασε πολὺ µικρὴ µὲ κάποιον συγκλητικό. Ἀλλὰ κατὰ τὴν διάρκεια κάποιας περιήγησής της στὴν Αἴγυπτο, µὲ τὴν συνοδεία τῆς µητέρας της, ἡ Εὐπραξία ἐπισκέφθηκε κάποια γυναικεία Μονὴ στὴ Θήβα τῆς Ἄνω Αἰγύπτου (ὅπου ἡγουµένη ἦταν µία ἁγία γυναῖκα, ποὺ λεγόταν Μαρίνα) καὶ τόσο τῆς ἄρεσε ἡ ζωὴ τῶνἐκεῖ ἀσκουµένων, ὥστε ἀποφάσισε νὰ περάσει τὸ ὑπόλοιπό της ζωῆς της µαζὶ µ΄ αὐτές. Ἡ δὲ µητέρα της δὲν ἔφερε ἀντίῤῥηση,ἐπέστρεψε στὴν Ἀνατολή, πούλησε τὴν κτηµατική της περιουσία καὶ ἐπανῆλθε στὴ Μονή. Ἐκεῖ ἀφοῦ κατέθεσε ὅλα τὰ χρήµαταἀπὸ τὴν πώληση τῆς περιουσίας της, ἀπεβίωσε εἰρηνικά. Ἡ δὲ κόρη της Εὐπραξία, µοίρασε τὰ χρήµατα αὐτὰ στὶς ἐκκλησίες καὶστοὺς φτωχοὺς καὶ ἐπιδόθηκε σὲ αὐστηρότατη ἄσκηση γιὰ 45 ὁλόκληρα χρόνια. Ἔτσι ἀσκητικὰ καὶ ἅγια ἀφοῦ ἔζησε, παρέδωσε εἰρηνικὰ τὸ πνεῦµα της στὸν Θεό, ἐπιτελώντας πολλὰ θαύµατα.

 

Οἱ γιοι Σάκτος ( Σάγκτος), Ματορος, τταλος κα Βλανδίνα

Μαρτύρησαν στὰ χρόνια τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ρωµαίων Μάρκου Ἀντωνίνου. Ὁ Σάκτος καὶ ὁ Ματοῦρος ἦταν ἀπὸ τὴν Βιέννα, οἱ δὲ Ἄτταλος καὶ Βλανδίνα ἀπὸ τὴν Πέργαµο. Συνελήφθησαν διότι ἦταν χριστιανοὶ καὶ τοὺς βασάνισαν φρικτὰ µὲ διάφορα βασανιστήρια, ὅπως µὲ κοφτερὰ µαχαίρια, πυρακτωµένα σίδερα, ἄγρια θηρία, µαστιγώσεις καὶ ἄλλα. Τελικὰ τοὺς ἀπαγχόνισαν στὴ φυλακὴ καὶ τὰ σώµατά τους τὰ ἔριξαν στὴ φωτιὰ καὶ κατόπιν στὸν Ροδανὸ ποταµό, ἀφοῦ τὰ τρύπησαν µὲ ἀκόντια. (Νὰἐπισηµάνουµε ὅτι ἐδῶ ὁρισµένα Ἁγιολόγια ἀναφέρουν τὴν µνήµη τῶν Ἁγίων Ποθεινοῦ ἐπ. Λυῶνος (23 Αὐγούστου) Ἀλεξάνδρουἰατροῦ καὶ Ποντικοῦ τοῦ παιδός).

 

Ὁ σιος Μακάριος Ζελτοβόδας  Θαυµατουργς (Ῥῶσος)

 

Ὁ γιος λίας ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (6ος α.)

Ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ε΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου καὶ ἔπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στὶς ἐνέργειες γιὰ τὴν σύγκληση αὐτῆς τῆς Συνόδου.

 

 

Πηγές:

  1. Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...