ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (26 Ιουλίου)

Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς
Άγιοι Ερμόλαος, Έρμιππος και Ερμοκράτης
Αγία Ωραιοζήλη
Όσιος Ιγνάτιος ο Στειρωνίτης
Άγιος Αππίων
Αγία Ιερουσαλήμ
Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πέραν εν Σκάλλαις
Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ πέραν εν Χάλδαις
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου πέραν εν τω Πηγαδίω πλησίον του νέου Εμβόλου
Όσιος Γερόντιος ο Αγιορείτης
Όσιος Ιάκωβος ο εν Αλάσκα
Όσιος Συμεών ο αρχιμανδρίτης και στυλίτης «ο επέκεινα του Ανάπλου»

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Οἱ γιοι ρµόλαος, ρµιππος καρµοκράτης

Ἀνῆκαν καὶ οἱ τρεῖς στὸν Ἱερὸ κλῆρο τῆς ἐκκλησίας, στὴ Νικοµήδεια. Ὅταν ὁ ἅγιος Παντελεήµων ἀνακρινόταν, καὶρωτήθηκε ἀπὸ ποιὸν διδάχτηκε τὴν χριστιανικὴ πίστη, ἀπάντησε, ὅτι ἀπὸ τὸν Ἱερέα Ἑρµόλαο. Αὐτὸ ἦταν ἀρκετό, γιὰ νὰσταλοῦν ἀµέσως στρατιῶτες καὶ νὰ συλλάβουν τὸν Ἑρµόλαο. Μὲ τὴν θέλησή τους, ἀκολούθησαν αὐτὸν µπροστὰ στὸν κριτὴ τῆς Νικοµήδειας, οἱ φίλοι καὶ συνεργάτες του ἱερεῖς Ἔρµιππος καὶ Ἐρµοκράτης. Ὁ δικαστής, ἀφοῦ ἐξέτασε πρῶτα τὸν Ἑρµόλαο, ρώτησε ἔπειτα τοὺς ἄλλους δυὸ τί ζητοῦσαν καὶ ἦλθαν σ᾿ αὐτόν. Ἐκεῖνοι ἀποκρίθηκαν, ὅτι ἦταν στρατιῶτες τοῦ Ἑρµολάου κάτωἀπὸ τὴν σηµαία τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅτι τὸν παρακαλοῦσαν νὰ ἔχουν ὅλοι κοινὸ θάνατο, ὅπως εἶχαν καὶ κοινὴ ἀδελφικὴ ζωή. Ἡἀπάντηση αὐτή, ἀντὶ νὰ κινήσει τὸ θαυµασµὸ τοῦ δικαστῆ, ἄναψε περισσότερο τὸ θυµό του. Καταδίκασε λοιπὸν καὶ τοὺς τρεῖς σὲ θάνατο. Ἔτσι µὲ τὴν θυσία τῶν κεφαλῶν τους, κέρδισαν τὰ ἀθάνατα βραβεῖα τῶν ἀθλητῶν τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης τοῦΧριστοῦ.

 

Ἡ γία Παρασκευὴ ἡ σιοµάρτυς

Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ γεννήθηκε στὴ Ρώµη, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Ἀντωνῖνος (138- 160 µ.Χ.). Ἦταν κόρη τοῦἈγάθωνα καὶ τῆς Πολιτείας. Χριστιανοὶ καὶ οἱ δυό, ἀνέθρεψαν τὴν κόρη τους ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου, διότι δὲν εἶχαν παιδὶ καὶ εὐχήθηκαν, ἂν ἀποκτήσουν, νὰ τὸ ἀφιερώσουν στὸ Θεό. Πράγµατι, ὁ Θεὸς τοὺς χάρισε παιδὶ καὶ γεννήθηκε ἡµέρα Παρασκευή. Καὶ ἐπειδὴ ἦταν κόρη, ἔδωσαν τὸ ὄνοµα τῆς ἡµέρας αὐτῆς. Μετὰ τὸ θάνατο τῶν γονέων της, ἡ Παρασκευὴ µοίρασε τὰ ὑπάρχοντά της στοὺς φτωχούς, καὶ αὐτή, ἐµπνεόµενη ἀπὸ θερµὴ ἀγάπη πρὸς τὸ Χριστό, γύριζε τὴν Ρώµη καὶ τὰ χωριά, κηρύττοντας τὸ Εὐαγγέλιο. Ἡ δράση της, ὅµως, προκάλεσε τὸν εἰδωλολάτρη βασιλιὰ Ἀντωνῖνο, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ τὴν συνέλαβε, τῆς ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ ἔχει πολλὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ καὶ ἀπολαύσεις, ἂν θυσιάσει στοὺς θεούς. Τότε ἡ Ἅγια, ὀρθὰ-κοφτὰ ἀπάντησε µὲ τὰ λόγια τοῦ προφήτη Ἱερεµία: «Θεοὶ οἳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν οὐκ ἐποίησαν, ἀπολέσθωσαν ἐκ τῆς γῆς». Δηλαδή, θεοὶ ποὺδὲν δηµιούργησαν τὸν οὐρανὸ καὶ τὴν γῆ, ἂς χαθοῦν ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς! Τότε ὁ Ἀντωνῖνος διέταξε καὶ τὴν ἔβαλαν σὲ ἕνα λέβητα µὲ καυτὸ λάδι καὶ πίσσα. Ἐπειδὴ ὅµως εἶδε τὴν Ἁγία ἄθικτη, ράντισε τὸ πρόσωπό του µὲ τὸ ὑγρὸ αὐτό, γιὰ νὰ δοκιµάσειἂν πράγµατι εἶναι καυτό, καὶ ἀµέσως τυφλώθηκε. Ἀλλὰ ἡ Ἁγία µὲ προσευχὴ ἔδωσε στὸν Ἀντωνῖνο τὸ φῶς του, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ πιστέψει στὸ Χριστό. Ἀργότερα, ἡ Ἁγία Παρασκευὴ ἀξιώθηκε µαρτυρικοῦ θανάτου µὲ ἀποκεφαλισµό. Ἡ Ἁγία Ὡραιοζήλη ἩἉγία αὐτὴ εἶχε πατρίδα τὸ Βυζάντιο καὶ ἔζησε τὸν 1ο αἰῶνα µ.Χ. Στὴν ἀρχὴ ἦταν εἰδωλολάτρισσα, κατόπιν ὅµως ἔγινε χριστιανὴἀπὸ τὸ κήρυγµα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Ἐπειδὴ ἡ Ὡραιοζήλη ἦταν µορφωµένη γυναῖκα, µπόρεσε καὶ ἔµαθε σωστὰ ὅλες τὶςἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, ἔτσι ὥστε νὰ τὶς διδάσκει καὶ σ᾿ ἄλλες γυναῖκες. Κατόρθωσε νὰ ἑλκύσει πολλὲς ἀπ᾿ αὐτὲς στὸν Χριστό.Ἀλλ᾿ ὅταν ἐπὶ αὐτοκράτορος Δοµιτιανοῦ κινήθηκε διωγµὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν, συνελήφθη καὶ αὐτή. Ἐπειδὴ ὅµως ἔµεινε πιστὴ στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἀποκεφαλίστηκε καὶ κατατάχθηκε στὸ σεµνὸ χορὸ τῶν Μαρτύρων. Τὸ δὲ νεκρό της σῶµα τὸἔριξαν στὴ φωτιά.

 

σιος γνάτιος  Στειρωνίτης

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

Ὁ γιος ππίων

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

 

Ἡ γία ερουσαλήµ

Ἡ Ἁγία αὐτὴ ἦταν φίλη τῆς Ἁγίας Ὥραιοζηλης καὶ σύνοικος. Εἶχε ἐπίσης θερµὴ εὐσέβεια καὶ ἄλλες ἀρετές, καὶ τὴν βοηθοῦσε στὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στὴν πόλη τοῦ Βυζαντίου. Ὁπότε συνελήφθη καὶ αὐτὴ µαζὶ µὲ τὴν συναθλήτριά της. Ὁκριτὴς προσπάθησε νὰ τὴν ἑλκύσει προτείνοντάς της νὰ τὴν παντρέψει µὲ ὡραιότατο εἰδωλολάτρη ἀξιωµατικό. Ἀλλ᾿ ἡ πιστὴπαρθένος τὸ ἀπέῤῥιψε καὶ ἔτσι ἀποκεφαλίστηκε, παίρνοντας τὸ ἀµάραντο στεφάνι τοῦ µαρτυρίου.

 

Τὰ γκαίνια το Ναορχαγγέλου Μιχαλ πέραν ν Σκάλλαις

Τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ πέραν ἐν Χάλδαις

 

 Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου πέραν ν τ Πηγαδί πλησίον το νέου µβόλου

 

σιος Γερόντιος γιορείτης

Ὁ Ὅσιος αὐτὸς ἦταν ἡγούµενος τῆς παλιᾶς Μονῆς τῶν Βουλευτηρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ ἡ Μονὴ αὐτὴ ἦταν παραλιακὴ καὶ δεχόταν πολλὲς ἐπιδροµὲς βαρβάρων, ἐγκαταλείφθηκε ἀπὸ τοὺς µοναχούς, ποὺ πῆγαν σ᾿ ἄλλα δυσπρόσιτα µέρη τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἔτσι καὶ ὁ Ὅσιος Γερόντιος, µαζὶ µὲ ἕναν ὑποτακτικό του, ἐγκαταστάθηκε στὸ πάνω µέρος τῆς Σκήτης τῆςἁγίας Ἄννας, ὅπου ἔκτισε ἡσυχαστήριο µὲ ἐκκλησία στὸ ὄνοµα τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονα. Ἔτσι ὁ Ὅσιος Γερόντιος εἶναι ὁπρῶτος, ποὺ δηµιούργησε τὴν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννας. Ἐκεῖ κοντὰ µάλιστα, ὁ Ὅσιος διὰ ἀποκαλύψεως τῆς Παναγίας, βρῆκε νερὸ(ἐνῷ ὁ τόπος ἐκεῖ ἦταν ἐντελῶς ἄνυδρος), ποὺ καὶ σήµερα ἀναβλύζει καὶ οἱ µοναχοὶ τὸ χρησιµοποιοῦν σὰν ἁγίασµα.

 

σιος Γερόντιος

ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ σὲ βαθιὰ γεράµατα.

 

σιος Συµεν ρχιµανδρίτης κα στυλίτης «πέκεινα τονάπλου»

Ἄγνωστος στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου. Ἡ µνήµη του ἀναφέρεται στὸν Πατµιακὸ Κώδικα 266 καὶ στὸν Βιέννης Theol. gr. 300, ἀλλὰ καὶ στὸν Συναξαριστὴ Delehaye χωρὶς βιογραφικὸ ὑπόµνηµα.

 

σιος άκωβος ν λάσκ

Λεπτοµέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τῆς ὀρθοδοξίας, µπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο «Ἅγιοι τῆςἈλάσκας», τοῦ Γ.Ε. Πιπεράκη, Ἐκδ. Ἑπτάλοφος», Ἀθῆναι.

 

Πηγές:

  1. Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

 

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...