ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (9 Αυγούστου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Ματθίας ο Απόστολος
Άγιος Ματθίας ο Απόστολος
Άγιοι Δέκα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Χάλκη
Άγιος Αντωνίνος από την Αλεξάνδρεια
Όσιος Ψόης
Άγιος Κωνσταντίνος Α’ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Εύρεση της Αχειροποιήτου Εικόνος του Χριστού στα Καμουλιανά
Άγιος Ευθύμιος Μητροπολίτης Ρόδου ο Ιερομάρτυρας
Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ναού των Αγίων Ζωής και Εσπέρου εν τω Δευτέρω
Όσιος Γερμανός ο εν Αλάσκα

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Ματθίας πόστολος

Πῶς ὁ Ματθίας κατατάχθηκε στὸ χορὸ τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, τὸ γνωρίζουµε ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Μετὰ τὴν προδοσία καὶ τὸν ἀπαγχονισµὸ τοῦ Ἰούδα καὶ µετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, οἱ ἕντεκα µαθητὲς µὲ τὴν Παναγία βρίσκονταν στὸὑπερῷον. Τότε ὁ Πέτρος πρότεινε νὰ ἐκλεγεῖ ἄλλος ἀντὶ τοῦ Ἰούδα, ἀπὸ τοὺς ἄνδρες ποὺ ἀκολουθοῦσαν ὑπηρετώντας τὸ Χριστό.Ἡ πρόταση ἔγινε δεκτὴ καὶ τέθηκαν δυὸ ὑποψήφιοι: ὁ Ἰωσὴφ ὁ καλούµενος Βαρσαββᾶς καὶ ὁ Ματθίας. Τότε ἔβαλαν κλῆρο, καὶδίνοντας σὲ ὅλους ἐµᾶς παράδειγµα ἐναπόθεσης κάθε ἐκλογῆς µας στὸ Θεό, προσευχήθηκαν ὅλοι µαζὶ ὡς ἑξῆς: «Σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξαν ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δυὸ ἕνα, λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς». Δηλαδή: Σὺ Κύριε, ποὺ γνωρίζεις τὶς καρδιὲς ὅλων, φανέρωσε καθαρὰ ἐκεῖνον ποὺ ἐξέλεξες, ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δυό, γιὰ νὰἐπωµισθεῖ τὸ ἀξίωµα τῆς ἀποστολικῆς διακονίας. Στὴ συνέχεια ὁ κλῆρος ἔπεσε στὸ Ματθία. Καὶ ἔτσι προστέθηκε στοὺς ἕντεκαἈποστόλους. Ἀπὸ τὴν µετέπειτα ζωὴ τοῦ Ματθία, γνωρίζουµε ὅτι κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Αἰθιοπία, ὅπου καὶ τελείωσε τὴν ζωή του µαρτυρικά.

 

Οἱ γιοι 10 Μάρτυρες, ουλιανός, Μαρκιανός, ωάννης, άκωβος, λέξιος, Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος καΜαρία  Πατρικία,

ποὺ µαρτύρησαν στὴ Χάλκη Τὸ µαρτύριο τῶν Ἁγίων αὐτῶν, ἀναφέρεται στὰ χρόνια του εἰκονοµάχου αὐτοκράτορα Λέοντα τοῦ Γ΄. Ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι γνωστό, µὲ διάταγµά του τὸ 728 ἐµπόδισε ὁλοσχερῶς τὴν ἀνάρτηση ἁγίων εἰκόνων, ὄχι µόνο στὶςἐκκλησίες ἀλλὰ σ΄ ὁποιοδήποτε ἄλλο µέρος. Στὸ διάταγµα αὐτὸ ἀντιστάθηκε ὁ Πατριάρχης Γερµανός, ἀλλὰ ὁ βασιλιὰς συγκάλεσε συνέδριο καὶ καταδίκασε τὴν στάση τοῦ Πατριάρχη. Τότε αὐτὸς παραιτήθηκε καὶ δυστυχῶς τὴν θέση του δέχτηκε νὰ πάρει ὁσύγκελλος καὶ µαθητής του Ἀναστάσιος. Ὁ ὁποῖος ἄρχισε ἀµέσως νὰ ἐκτελεῖ τὸ αὐτοκρατορικὸ διάταγµα. Τότε κάποιοςἀξιωµατικός, πολὺ προκλητικὰ πῆγε σὲ µία οἰκοδοµὴ ποὺ ἀποτελοῦσε κατὰ κάποιο τρόπο τὰ προπύλαια τῶν ἀνακτόρων, καὶὀνοµαζόταν Χάλκη Πύλη διότι ἡ στέγη της ἦταν χάλκινη, καὶ µὲ ἕνα τσεκοῦρι ἄρχισε νὰ ξηλώνει τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἦταν πάνω σ΄ αὐτή. Ἐξοργισµένος ὁ ὀρθόδοξος λαὸς µπροστὰ σ΄ αὐτὸ τὸ ἔγκληµα, ἔριξε τὸν ἀσεβῆ ἀξιωµατικὸ ἀπὸ τὴν σκάλα, πάνω στὴν ὁποία ἦταν, µὲ ἀποτέλεσµα αὐτὸς νὰ σκοτωθεῖ. Τότε ὁ βασιλιὰς ἔστειλε τὴν φρουρά του καὶ σκότωσε πολλοὺς ἀπὸ τὸἔντονα διαµαρτυρόµενο πλῆθος. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ οἱ δέκα συγκεκριµένοι Μάρτυρες. Τὰ δὲ ὀνόµατά τους ἦταν τὰ ἑξῆς:Ἰουλιανός, Μαρκιανός, Ἰωάννης, Ἰάκωβος, Ἀλέξιος, Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος καὶ Μαρία ἡ Πατρικία.

 

Ὁ γιος ντωννος (στ Μηναα γράφεται ντώνιος) π τν λεξάνδρεια

Πατρίδα του ἡ Ἀλεξάνδρεια, ὅπου µὲ ζῆλο κήρυττε δηµόσια τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ βασανίστηκε σκληρά. Στὴν ἀρχὴ τὸν κρέµασαν καὶ ξέσχισαν τὶς σάρκες του. Κατόπιν τὸν ἔριξαν µέσα σὲ ἀναµµένο καµίνι, ὅπου παρέδωσε τὴν ἁγία ψυχή του στὸν Θεό. Τὸ ἅγιο λείψανό του βρέθηκε µέσα στὸ καµίνι ἀπείραχτο, χωρὶς ἡ φωτιὰ νὰ βλάψει οὔτε µία τρίχα ἀπὸ τὰ µαλλιὰ τῆς κεφαλῆς του.

 

Ὁ σιος Ψόης

Ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ προσευχόµενος.

 

Ερεσις τς χειροποιήτου Εκόνας το Χριστο στ Καµουλιανά

Ἡ ψευδεπίγραφη αὐτὴ διήγηση γιὰ τὴν εὕρεση τῆς ἀχειροποίητης εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν εἰδωλολάτρισσα Ἀκυλίνα καὶ µετέπειτα χριστιανὴ (σύµφωνα µὲ τὴν διήγηση), µέσα σὲ κιβώτιο, ἀποδόθηκε στὸν Γρηγόριο Νύσσης, ἀπὸ κάποιον µεταγενέστερο, προκειµένου νὰ δώσει κῦρος σ΄ αὐτή.

 

νάµνηση γκαινίων Ναο τν γίων Ζως κασπέρου ν τ Δευτέρ

 

Ὁ γιος Κωνσταντνος  Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Βλέπε βιογραφία του τὴν 29η Ἰουλίου.

 

Ὁ σιος Γερµανς ὁ ν λάσκ

Λεπτοµέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τῆς ὀρθοδοξίας, µπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο « Ἅγιοι τῆς Ἀλάσκας», τοῦ Γ.Ε. Πιπεράκη, ἐκδ. Ἑπτάλοφος», Ἀθῆναι.

 

Πηγές:

  1. ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...