ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (11 Αυγούστου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Εύπλος ο Διάκονος, ο Μεγαλομάρτυρας
Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιοι Αναστάσιος Πανεράς και Δημήτριος ο Μπεγιάζης
Ανάμνηση των εγκαίνιων του Ναού της Θεοτόκου της Ελεούσης
Διήγηση για την αχειροποιήτη εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού
Άγιοι Νεόφυτος, Ζήνων, Γάιος, Μάρκος, Μακάριος και Γαϊανός
Όσιος Πασσαρίων
Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνα
Όσιος Θεοδόσιος ο «εν τω Σπηλαίω»
Άγιοι Βασίλειος και Θεόδωρος οι Οσιομάρτυρες εν τω Σπηλαίω

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Επλος  Διάκονος,  Μεγαλοµάρτυρας

Ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰῶνα µ.Χ., ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Διοκλητιανός. Γεννήθηκε στὴν Κατάνη τῆς Σικελίας, ὅπουἦταν καὶ διάκονος τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας. Θερµὸς κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου ὁ Εὖπλος, προσπαθοῦσε νὰ στερεώσει τὴν πίστη τῶν διωκόµενων χριστιανῶν καὶ τοὺς προέτρεπε νὰ προτιµοῦν τὰ πιὸ φρικτὰ µαρτύρια παρὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὸ Χριστό. Διότι «εἰὑποµένοµεν, καὶ συµβασιλεύσοµεν εἰ ἀρνούµεθα κακεῖνος ἀρνήσεται ἡµᾶς». Ἐάν, δηλαδή, δείχνουµε ὑποµονή, τότε καὶ θὰβασιλεύσουµε µαζὶ µ΄ αὐτὸν (τὸ Χριστό). Ἐάν, ὅµως, Τὸν ἀρνούµαστε, καὶ Ἐκεῖνος θὰ µᾶς ἀρνηθεῖ. Οἱ εἰδωλολάτρες, βλέποντας αὐτὴ τὴν δραστηριότητα τοῦ Εὔπλου, τὸν κατήγγειλαν στὸν Ἔπαρχο Καλβισιανό. Αὐτὸς προσπάθησε µὲ συζήτηση νὰ πείσει τὸν Εὖπλο ὅτι ἦταν µωρία νὰ πιστεύει στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ἔπρεπε τὸ συντοµότερο νὰ Τὸν ἀρνηθεῖ. Ὁ Εὖπλος ἀκαταµάχητος συζητητής, διέλυσε ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα τὰ ἐπιχειρήµατα τοῦ ἐπάρχου. Ὁ Καλβισιανός, ἀφοῦ εἶδε ὅτι δὲν τὰ ἔβγαζε πέρα µὲ τὸν Εὖπλο, διέταξε καὶ τοῦ ἔσχισαν τὶς σάρκες µὲ σιδερένια νύχια. Κατόπιν τοῦ ἔσπασαν τὶς κνῆµες µὲ σφυριὰ καὶ στὸ τέλος τὸνἀποκεφάλισαν. Ἐνῷ ὁ Εὖπλος ἐξακολουθοῦσε νὰ µὴν ἀρνεῖται τὸ Χριστό, µέχρι καὶ τὴν τελευταία του πνοή. Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦτῆς Θεοτόκου τῆς Ἐλεούσης Διήγηση γιὰ τὴν Ἀχειροποίητο Εἰκόνα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Πρόκειται γιὰ παρόµοια διήγηση µὲαὐτὴ τῆς 9ης Αὐγούστου. Πάντα βέβαια σύµφωνα µὲ τὴν παράδοση. Ἀναφέρονται λεπτοµερῶς καὶ οἱ δυὸ διηγήσεις στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ἁγίου Νικόδηµου.

 

Ογιοι Νεόφυτος, Ζήνων, Γάιος, Μρκος, Μακάριος κα Γαϊανς

Μαρτύρησαν διὰ πυρός. «Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν Σύναξις ἐν τῷ ἑξαέρῳ οἴκῳ τῶν Ἁγίων καὶ ἐνδόξων Ἀναργύρων Κοσµᾶ καὶΔαµιανοῦ ἐν τῆς Δαρείου».

 

σιος Πασσαρίων

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

γιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Πρόκειται γιὰ τὸν Πατριάρχη Νήφωνα τὸν Β΄, ποὺ πατριάρχευσε τρεῖς φορές: α) 1486- 1489 β) 1497-1498 καὶ γ) 1502. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο καὶ γεννήθηκε ἀπὸ τοὺς Μανουὴλ καὶ Μαρία. Τὸ κοσµικό του ὄνοµα ἦταν Νικόλαος. Προσκολλήθηκε σὲ κάποιον µοναχὸ Ἀντώνιο καὶ ἔγινε µοναχὸς στὴν Ἐπίδαυρο µὲ τὸ ὄνοµα Νήφων. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ γέροντά του, πῆγε στὸ κάστρο τῆς Νάρδας, ὅπου γνώρισε τὸν ἐνάρετο Ἁγιορείτη Ζαχαρία, µὲ τὸν ὁποῖο ἐγκαταστάθηκε στὴ Μονὴ τῆς Θεοτόκου στὴν Ἀχρίδα. Ὅταν ὁ Ζαχαρίας ἐκλέχτηκε ἀρχιεπίσκοπος Ἀχριδῶν, ὁ Νήφων ἀναχώρησε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου χειροτονήθηκε διάκονος καὶ ἱερέας στὴ Μονὴ Διονυσίου. Ἀπὸ τὴν Μονὴ αὐτὴ κλήθηκε νὰ γίνει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καὶἀπὸ ἐκεῖ, µετὰ τὸν θάνατο τοῦ Συµεών, ἀνέλαβε τὸν οἰκουµενικὸ θρόνο. Ἀποµακρύνθηκε δυὸ φορὲς ἀπὸ τὸν θρόνο καὶ κατέφυγε στὴ Βλαχία καὶ ἀπὸ κεῖ στὸ Ἅγιον Ὄρος στὴ Μονὴ Διονυσίου. Τὴν τρίτη φορὰ ποὺ κλήθηκε στὸν Οἰκουµενικὸ θρόνο δὲν πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πέθανε στὴ Μονή, ἀφοῦ ἔζησε ζωὴ ἀσκητική. Ἀνάµνηση θαύµατος Ἁγίου Σπυρίδωνος Πρόκειται γιὰ τὴνἐκδίωξη τῶν Ἀγαρηνῶν µε θαυµατουργικὸ τρόπο ἀπὸ τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα, ὅταν αὐτοὶ ἀπειλοῦσαν µὲ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴτὴν Κέρκυρα τὸ 1716. Οἱ Ἅγιοι Ἀναστάσιος ὁ Πανερὰς καὶ Δηµήτριος ὁ Μπεγιάζης Οἱ καλλίνικοι αὐτοὶ Ἅγιοι Νεοµάρτυρες τοῦΧριστοῦ, ὁ µὲν Ἀναστάσιος, ἡλικίας 20 χρονῶν, καταγόταν ἀπὸ τοὺς Ἀσωµάτους, ὁ δὲ Δηµήτριος, 18 χρονῶν, ἀπὸ τὴν Ἁγιάσο τοῦνησιοῦ Λέσβου. Μαρτύρησαν καὶ οἱ δυὸ γιὰ τὴν Ἁγία Πίστη τοῦ Χριστοῦ στὸν Κασαµπὰ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὸ ἔτος 1816 ἢ 1819. Οἱνεοµάρτυρες αὐτοί, ἔκαναν στὸν Κασαµπὰ τὸ ἐπάγγελµα τοῦ καλαθοποιοῦ, πιθανῶς µάλιστα νὰ ἦταν καὶ συγγενεῖς. Ἀλλὰσυγχρόνως µὲ τὴν ἐξάσκηση τοῦ ἐπαγγέλµατός τους, κήρυτταν τὸ Εὐαγγέλιο στοὺς Χριστιανούς, ποὺ ἦταν κάτω ἀπὸ τὸν Τούρκικο ζυγό. Γι΄ αὐτὸ τὸ λόγο οἱ Τοῦρκοι τοὺς συνέλαβαν, τοὺς φυλάκισαν καὶ τοὺς βασάνισαν φρικτά. Ἐπειδὴ ὅµως συνέχιζαν νὰ ὁµολογοῦν καὶ νὰ κηρύττουν τὴν πίστη τους, τοὺς ἀπαγχόνισαν κάτω ἀπὸ ἕναν πλάτανο. Στὸ ὄνοµα καὶ τῶν δυὸ Ἁγίων,ἀνεγέρθηκε στὴν Ἁγιάσο µεγαλοπρεπὴς ναός, ὅπου καὶ γιορτάζεται ἡ µνήµη τους 11 Αὐγούστου.

 

 

Πηγές:

  1. ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...