ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (13 Αυγούστου)

Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού
Ανακομιδή και Μετάθεση Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή
Αγία Ευδοκία η βασίλισσα
Όσιος Δωρόθεος
Όσιος Δοσίθεος ο υποτακτικός του Οσίου Δωροθέου
Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα
Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείσης Ξένης Mοναχής
Άγιος Κορωνάτος
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μάξιμου της Μόσχας
Άγιος Τύχων Επίσκοπος Ζαντόνσκ

Περισσότερα στοιχεῖα

Ἡ νακοµιδ κα µετάθεσις το Λειψάνου τοσίου Μαξίµου το µολογητο

Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα τὴν 21η Ἰανουαρίου.

 

Ἡ γία Εδοκία  βασίλισσα

Ἦταν κόρη τοῦ ἀθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου καὶ γεννήθηκε τὸ 401 µ.Χ. Σπούδασε κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν γραµµατική, τὴ ρητορικὴ καὶ τὴ φιλοσοφία. Ὅταν πέθανε ὁ Λεόντιος, ἄφησε ὅλην τὴν περιουσία του στοὺς γιούς του, καὶ σ΄ αὐτὴν ἄφησε µόνο 100 χρυσὰ νοµίσµατα. Ὅταν, λοιπόν, ἦλθε στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ διεκδικήσει τὰ κληρονοµικά της δικαιώµατα, παντρεύτηκε τὸν Θεοδόσιο τὸν Β΄, µέσῳ τῆς ἀδελφῆς του Πουλχερίας, ποὺ εἶχε κατενθουσιαστεῖ ἀπὸ τὰ σπάνια χαρίσµατα τῆς ἀθηναίας κόρης. Ἔτσι βαπτίστηκε χριστιανὴ καὶ πῆρε τὸ ὄνοµα Εὐδοκία, ἀπὸ Ἀθηναΐδα ποὺ τὴν ἔλεγαν πρῶτα. ἩΕὐδοκία ἀπὸ τὴν φύση της γυναῖκα σεµνή, δὲν ἀνακατεύθηκε καθόλου µὲ τὶς βασιλικὲς ὑποθέσεις. Τὴν εἵλκυσε περισσότερο ἡἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπεδίωξε νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Ὅταν ὁ σκοπός της πραγµατοποιήθηκε, αἰσθάνθηκε τὴν ψυχή της νὰ φτερουγίζει στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐπιστροφή της, ὅµως, στὴ Βασιλεύουσα, ἐπεφύλασσε ἐκπλήξεις. Οἱ σχέσεις της µὲ τὸν Θεοδόσιο ψυχράνθηκαν, λόγω συκοφαντιῶν. Γι΄ αὐτό, µὲ τὴν ἄδειά του ἐπέστρεψε στὴν Ἱερουσαλήµ, ὅπουἵδρυσε πολλὰ µοναστήρια. Καὶ µὲ προσευχή, µελέτη καὶ «ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι», τελείωσε τὴν ζωή της.

 

Ὁ σιος Σέριδος γούµενος τς Μονς στ Γάζα

Ὁ µεγάλος αὐτὸς ἀσκητής, ὑπῆρξε ἡγούµενος τοῦ µεγάλου κοινοβίου, ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὴ Γάζα, ὅπου ἔλαµψαν µὲτὴν πνευµατική τους ἄσκηση ὁ Βαρσανούφιος µὲ τὸν µαθητή του Ἰωάννη, καθὼς καὶ ὁ µέγας ἀββᾶς Δωρόθεος. Ὁ Ὅσιος Σέριδοςἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

Οἱ σιοι Δωρόθεος κα Δοσίθεος ποτακτικός του

Ὁ Ὅσιος Δωρόθεος ἦταν ἀσκητὴς στὴν κοινοβιακὴ Μονὴ τοῦ ἀββᾶ Σέριδου, κοντὰ στὴ Γάζα. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀββᾶἸωάννη τοῦ προφήτη, ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἵδρυσε δική του Μονή, ὅπου ἔζησε ἀσκητικὰ καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

 δσιος Δοσίθεος ταν ποτακτικς τοββ Δωροθέου.

Ἀναδείχθηκε καὶ αὐτὸς στὴν ἀσκητικὴ πάλη καὶ ἀφοῦ ἔζησε κατὰ τὸ παράδειγµα τοῦ γέροντά του, ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

Μνήµη τς οιδίµου κα παµµακαρίστου βασιλίσσης κα κτητορίσσης τς σεβασµίας Μονς το Παντοκράτορος Σωτρος Χριστο Ερήνης τς µετονοµασθείσης Ξένης µοναχς

Ἔζησε τὸν 12ο αἰῶνα µ.Χ. καὶ ἦταν κόρη ὡραία καὶ ἐνάρετη. Αὐτὸ τὸ παρατήρησε ὁ βασιλιὰς Ἀλέξιος ὁ Κοµνηνὸς καὶ τὴν πάντρεψε µὲ τὸ γιό του Ἰωάννη, τὸν ἐπονοµαζόµενο Καλοϊωάννη λόγω τῶν πολλῶν του ἀρετῶν. Ἡ ἐνάρετη λοιπὸν βασίλισσα Εἰρήνη, ξόδευε µὲ ἁπλοχεριὰ σὲ φιλανθρωπικὰ ἔργα, µόνη µάλιστα πήγαινε σὲ φτωχικὲς καλύβες, γιὰ νὰ δώσει ὄχι µόνο χρήµατα,ἀλλὰ καὶ ἀνώτερη ἐνίσχυση καὶ παρηγοριὰ τῆς ἐλπίδας στὸ Χριστό. Ἐπίσης ἔκτισε γηροκοµεῖα καὶ ξενῶνες, καὶ ἄφησε σ΄ αὐτὰµεγάλα χρηµατικὰ ποσὰ γιὰ τὴν ἀσφαλῆ καὶ ἄνετη συντήρησή τους. Στὴ συνέχεια ὅµως, ἡ Εἰρήνη δοκίµασε µεγάλες θλίψεις. Ὁἄντρας της σὲ µία ἐκστρατεία του στὴ Συρία τὸ 1143, πέθανε. Ἀργότερα τὸ ἴδιο συνέβη καὶ µὲ τὰ δυὸ ἀπὸ τὰ τέσσερα παιδιά της. Τότε ἡ Εἰρήνη θέλησε νὰ βρεῖ ἀνακούφιση στὶς θλίψεις της µέσα στὴ µοναχικὴ ζωή. Ἀφοῦ λοιπὸν πῆρε καὶ τὴν συγκατάθεση τοῦβασιλιᾶ γιοῦ της Μανουήλ, ἀποσύρθηκε στὴ µονὴ Παντοκράτορος, ὅπου καὶ ἔγινε µοναχή, µετονοµασθεῖσα Ξένη. Ἐκεῖ τὴν βρῆκε ὁθάνατος καὶ τὴν κήδευσαν µὲ µεγάλη ἁπλότητα, ὅπως ἡ ἴδια τὸ ἐπιθυµοῦσε. Διότι λίγο πρὶν πεθάνει ἔλεγε, ὅτι ἡ βασίλισσα Εἰρήνη εἶχε πεθάνει πρὸ πολλοῦ, καὶ δὲν ἔµενε πλέον παρὰ µόνο ἡ µοναχὴ Ξένη.

 

Ὁ γιος Κορωντος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

 

πόδοσις ορτς τς θείας Μεταµορφώσεως το Σωτρος

 

Ὁ γιος Μάξιµος τς Μόσχας ( νακοµιδ λειψάνων)

Διὰ Χριστὸν σαλός.

 

 

Πηγές:

  1. ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...