ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (6 Νοεμβρίου)

Άγιος Παύλος Α’ ο Ομολογητής και Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Όσιος Λουκάς
Άγιος Δημητριανός επίσκοπος Κηθηρίας Κύπρου
Μνήμη της μετά φιλανθρωπίας κατενεχθείσης κόνεως επί Λέοντος του Μεγάλου
Όσιος Νίκανδρος
Όσιος Παύλος «ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς»
Όσιος Αγάπιος ο πρεσβύτερος
Όσιος Βαρλαάμ «ὁ ἐν Χουτινῇ»
Όσιος Λουκάς «ὁ ἐν Σπηλαίῳ»
Άγιος Iltud

Συνέχεια