Η Επανάσταση του Ολύμπου (1878)- Η Επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878

από τις άγνωστες αλλά ιδιαίτερα σημαντικές στιγμές της Ιστορίας μας

Εικόνα από:lefteria.blogspot.gr

του Ευάγγελου Κωφού
Η Επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878, ΣΕΛ 30-37
ΙΜΧΑ, 1969

Είς τάς Αθήνας ή Κεντρική Επιτροπή και ιδιαιτέρως ό Πρόεδρος Παύλος Καλλιγάς και ό Ταμίας Μιχαήλ Μελάς εύρίσκοντο είς στενήν έπαφήν μέ τον ‘Αλέξανδρον Κουμουνδοϋρον και τόν Χαρίλαον Τρικούπην, Υπουργούς Εσωτερικών και Εξωτερικών αντιστοίχως εις τήν Οΐκουμενικήν Κυβέρνησιν, προς συντονισμόν τών ενεργειών της επιτροπής. Αί ένέργειαί των άπεσκόπουν είς τήν ταύτόχρονον έξέγερσιν της Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Άπό τοϋ Ιανουαρίου, όμως, τό έργον της διεξαγωγής της Μακεδόνικης έπαναστάσεως ανετέθη είς Έπιτροπήν Μακεδόνων άποτελουμένην έκ προσωπικοτήτων μακεδονικής καταγωγής.

Ή Επιτροπή Μακεδόνων — ή Μακεδόνικη Επιτροπή — ένήργεε ως εντολοδόχος της Κεντρικής, είς τήν οποίαν άλλωστε ανήκον δύο εξέχοντα μέλη της, οί δικηγόροι Στέφανος Δραγούμης — ιθύνων νους της επιτροπής — και Λεωνίδας Πασχάλης. Τα άλλα τρία μέλη ήσαν ό Ιωάννης Πανταζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου, ό Γεώργιος Παπαζήσης, ιατρός, και ό Νικόλαος Χαλκιόπουλος, καθηγητής. Τήν ύψηλήν έποπτείαν διετήρει ή Κεντρική Επιτροπή, ή οποία και διέθετε είς τήν Μακεδονικήν χρήματα, όπλα και πολεμοφόδια αναλόγως τών αναγκών.

Συνέχεια

Η ΘΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΒΛΑΧΩΝ ΗΡΩΙΔΩΝ… Γαλακτός Πιερίων 1878

(Πόντος KIZLAR KAITESI 1680, Ζάλογγος 1803-Αράπιτσα 1822-Γαλακτός Πιερίων 1878)

Ο Σταυρός στο χώρο της θυσίας

Ο Σταυρός στο χώρο της θυσίας

(Σχόλιο momyof6: Πρέπει πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες των ηρωικών προγόνων μας, και να μην περιμένουμε κάποιες κυρίες να μας ξυπνήσουν, με τα ανιστόρητα λεγόμενά τους…Πάντως, προέκυψε και καλό από αυτή την ιστορία, αφού διαβάσαμε, θυμηθήκαμε, ενδιαφερθήκαμε για όλες τις ηρωίδες που προτίμησαν το θάνατο από την άρνηση της Πίστης, την σκλαβιά και την ατίμωση. Ας αποτελούν φωτεινό παράδειγμα και για εμάς τις σύγχρονες Ελληνίδες).

Το γεγονός της θυσίας των επτά Βλάχων γυναικών από το Σέλι.: Οι επτά αυτές γυναίκες θυσιάστηκαν το 1878 στην τοποθεσία «Άγιοι Πάντες», πέφτοντας από το βράχο του Γαλακτού Πιερίων, για να μη συλληφθούν από τους Τούρκους. Η αυταπάρνηση των γυναικών ανακαλεί στη μνήμη μας την ηρωική θυσία των γυναικών  τoυ Πόντου,του Ζαλόγγου και της Αραπίτσας. Συνέχεια