Αϊτή : η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα την Επανάσταση του 1821 και έστειλε βοήθεια και εθελοντές!

Οι 100 εθελοντές από την Αϊτή, που ήρθαν να πολεμήσουν στην επανάσταση του 1821 και πέθαναν στο ταξίδι

Το 1821, η εξέγερση των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού, αρχικά δεν ενθουσίασε τους Ευρωπαίους.

Μια ενδεχόμενη διάλυση της αυτοκρατορίας των Τούρκων, θα ανέτρεπε ριζικά την κατάσταση στην Ευρώπη.

Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για να εξυπηρετήσουν η κάθε μια τα δικά της συμφέροντα, οι δυνάμεις της Ευρώπης δεν αναγνώρισαν την ελληνική επανάσταση.

Η αναγνώριση ήρθε από το Χαΐτιον, τη σημερινή Αϊτή.

Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα την επανάσταση των Ελλήνων και τη διεκδίκηση της ελευθερίας τους, ήταν η Αϊτή, που τότε ονομαζόταν στα ελληνικά Χαΐτιον.

Η Αϊτή ήταν μια ανεξάρτητη, αλλά πολύ φτωχή χώρα – προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης.

Ο Αδαμάντιος Κοραής μαζί με άλλους επιφανείς Έλληνες, είχε γράψει μια επιστολή στον τότε πρόεδρο της Αϊτής, Ζαν Πιερ Μπουαγέ, στην οποία ζητούσαν βοήθεια για την επανάσταση.

Ο Αϊτινός πρόεδρος απάντησε με μια επιστολή, στην οποία έλεγε ότι η χώρα του ήταν πολύ φτωχή και δεν είχε ολοκληρώσει τον αγώνα της εναντίον των Γάλλων αποικιοκρατών.

Έτσι, δεν ήταν σε θέση να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα.

Αναγνώριζε, όμως, το δικαίωμα των Ελλήνων γι’ αυτοδιάθεση και μιλούσε με θερμά λόγια για την επανάσταση.

«Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα, για να αποκτήσει την ελευθερία της και της θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη.
Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση, που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής», έγραφε μεταξύ άλλων ο Ζαν Πιερ Μπουαγέ.

Συμβολικά, η Αϊτή έστειλε στους Έλληνες 45 τόνους καφέ προς πώληση, για να αγοραστούν καριοφύλια και άλλα πολεμοφόδια, αλλά και 100 Αϊτινούς εθελοντές, που πέθαναν όλοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα.

 

Η επιστολή του προέδρου της Αϊτής προς τους Έλληνες , διασώθηκε, σε ελληνική μετάφραση, στο «Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως» του φιλικού και αγωνιστή του ’21, Ιωάννου Φιλήμονος:  

 

Ζαν Πιερ Μπουαγέ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία  τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας

Μπόγερ

 Πηγή:ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ– το είδα στο Αβέρωφ

και μια ενδιαφέρουσα αναφορά από το FB

Did you know? In 1821, Haiti provided aid to the Greek struggle against Turkish Occupation. In 1935, Princess Marina of Greece visited Haiti to express her country’s gratitude for Haiti’s contribution to the struggle against Turkish domination. On the first day of 1804 and after 14 years of violent conflicts between the African slaves and French colonists, Haiti made history by being the first independent African nation in the world. 16 years later, the declaration of the Greek Revolution against the ruling Ottoman Empire recieved a warm response in Haiti. Not only was Haiti the first country that recognised the Greek War of Independence and the Greek state but 100 volunteers also departed from the island to join Greeks. Unfortunately those brave men never arrived in Greece, probably because of a pirate attack on their ship. It is interesting, however how the free nation of ex-slaves viewed its role in the world supporting the liberation of slaves worldwide. Jean-Pierre Boyer, President of Haiti, responded positively to the requests of the Paris Greek Committee in 1822 to help Greece . In his letter to the Committee, he said that Haitian government would like to support the fair Greek Revolution by sending money to revolutionaries to purchase weapons. The young republic did not help financially… But, the truth is that Haiti did find another way to help. It sent 25 tons coffee beans to the revolutionaries, in order to be sold to buy weapons.

.

Αυτό το ξέρατε; Το 1821, η Αϊτή παράσχει βοήθεια στον ελληνικό αγώνα κατά του Τούρκου κατακτητή. Το 1935,η πριγκίπισσα Μαρίνα της Ελλάδας επισκέφθηκε την Αϊτή για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της χώρας της για την  συνεισφορά της Αϊτής στον αγώνα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
.
Την πρώτη ημέρα του 1804, και μετά από 14 χρόνια βίαιων συγκρούσεων μεταξύ των αφρικανών σκλάβων και των Γάλλων αποίκων,η  Αϊτή έγραψε ιστορία με το να είναι το πρώτο ανεξάρτητο αφρικανικό έθνος στον κόσμο. 16 χρόνια αργότερα, η δήλωση της Ελληνικής Επανάστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έλαβε μια θερμή απάντηση στην Αϊτή. Όχι μόνο ήταν Αϊτή η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ελληνική επανάσταση και το ελληνικό κράτος αλλά 100 εθελοντές επίσης αναχώρησαν από το νησί να συμμετάσχουν οι Έλληνες. Δυστυχώς τα παλικάρια ποτέ δεν έφτασε στην Ελλάδα, πιθανώς λόγω μιας επίθεσςη πειρατών σε πλοίο τους.
.
Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, πώς το ελεύθερο έθνος των πρώην σκλάβων είδε το ρόλο του στον κόσμο που υποστηρίζει την απελευθέρωση των σκλάβων σε όλο τον κόσμο. Ο Jean-Pierre Boyer, Πρόεδρος της Αϊτής, απάντησε θετικά στα αιτήματα της Ελληνικής Επιτροπής  του Παρισίου το 1822 να βοηθήσει την Ελλάδα. Στην επιστολή του προς την Επιτροπή, είπε ότι η κυβέρνηση της Αϊτής θα ήθελε να υποστηρίξει το δίκαιο της Ελληνικής Επανάστασης με την αποστολή χρημάτων στους επαναστάτες για την αγορά όπλων. Το μόλις ιδρυθένδημοκρατικό  κράτος της Αϊτής  δεν βοήθησε οικονομικά… Αλλά, η αλήθεια είναι ότι η Αϊτή βρήκε έναν άλλο τρόπο για να βοηθήσει. Έστειλε  25 τόνους κόκκους  καφέ  στους επαναστάτες, προκειμένου να πωληθούν για να αγοραστούν όπλα.
.
.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...