Παναγία η Γαλακτοτροφούσα ( Ιερά Μονή Χιλανδαρίου),(3 Ιουλίου)…και άλλες εικόνες που παρουσιάζουν την Παναγία ως Γαλακτοτροφούσα.

Πρόκειται για εικόνα του 1784 με εντελώς ασυνήθιστο θέμα!

 panagia galaktotrofousaΟι εικόνες της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας  παρουσιάζουν τη Θεοτόκο να κρατάει στην αγκαλιά της τον νεογέννητο Χριστό και να Τον τρέφει με το γάλα της (να Τον θηλάζει). Για τον λόγο αυτό, οι εικόνες αυτές είναι πολύ αγαπητές στις νέες μητέρες και ιδιαίτερα σε όσες θηλάζουν. 
 Παρατηρείστε, ότι το στήθος τής Παναγίας παρουσιάζεται σαν κολλημένο στον δεξιό της ώμο, ο δε Ιησούς δεν έχει χαρακτηριστικά θηλάζοντος βρέφους, αλλά μικρού παιδιού!
Η Σύναξή της εορτάζεται
12 Ιανουαρίου και 3 Ιουλίου

Λίγα λόγια για την Εικόνα

Ο εικονιστικός τύπος της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας είναι αξιόλογος, ευρέως γνωστός και λίαν αγαπητός, στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο προικισμένος αγιογράφος που τον δημιούργησε (τον τύπο) τον εμπνεύστηκε από την ευαγγελική διήγηση της Γέννησης του Χριστού (Ματθ. β΄ 1-15, Λουκ. β΄ 1-20) και από το ευαγγελικό εδάφιο: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε και μαστοί ους εθήλασας» (Λουκ. ια΄ 27).

Η σημαντικότερη απ’ τις υπάρχουσες εικόνες της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους.

Η εικόνα αυτή αγιογραφήθηκε στην Παλαιστίνη και ανήκε αρχικώς στη Λαύρα του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου.

Επάνω της είναι γραμμένο το ομοθεματικό της τροπάριο: «Χρυσοπλοκώτατε πύργε και δωδεκάτειχε πόλις, ηλιοστάλακτε θρόνε καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα πώς γαλουχείς τον Δεσπότη;».

Ιστορικό της Εικόνα αυτής

panagia galaktotrofousa (2)Η εικόνα της, πάντα σύμφωνα με προφορικές παραδόσεις που βρίσκονται στη Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου, βρισκόταν στη Λαύρα του Όσιου Σάββα του Ηγιασμένου.

Πριν πεθάνει ο Όσιος Σάββας είπε σ’ αυτούς που ήταν γύρω από το κρεβάτι του, ότι κάποτε θα επισκεφθεί τη Λαύρα κάποιο βασιλοπαίδι, Σάββας ονομαζόμενος και αυτός. Να του δοθεί λοιπόν η εικόνα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης σαν ευλογία.

Γεγονός που έγινε τον 13ο αιώνα, όταν τη Λαύρα επισκέφθηκε ο Άγιος Σάββας ο Σέρβος (Αρχιεπίσκοπος Σερβίας), κτήτορας της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου του Αγίου Όρους. Αυτός μετέφερε την αγία αυτή εικόνα στο Άγιο Όρος, και συγκεκριμένα στη μονή την οποία ο ίδιος ίδρυσε.

Ο νέος Σάββας την αφιέρωσε στο σερβικό Κελλί των Καρυών «Τυπικαριό», όπου ο ίδιος συχνά διέμενε και όπου υπάρχει μέχρι σήμερα τοποθετημένη στο τέμπλο στα δεξιά της Ωραίας Πύλης, δηλαδή στη θέση της εικόνας του Χριστού, η οποία βρίσκεται στα αριστερά αντίθετα με την επικρατούσα συνήθεια.

Τροπάριο του Ακάθιστου Ύμνου,
αναφερόμενο στη Θεοτόκο ως Γαλακτοτροφούσα

Κείμενο

Νηδύϊ τὸν Λόγον ὑπεδέξω, τὸν πάντα βαστάζοντα ἐβάστασας· γάλακτι ἐξέθρεψας, νεύματι τὸν τρέφοντα, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, Ἁγνή, ᾧ ψάλλομεν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Σε νεοελληνική απόδοση:
Στην κοιλιά σου δέχθηκες τον Λόγο, και κράτησες αυτόν που κρατάει τα πάντα. Με το γάλα έθρεψες αυτόν που μ’ ένα του νεύμα τρέφει όλη την οικουμένη. Σ’ αυτόν ψάλλουμε «Τα έργα ας υμνούν τον Κύριο κι ας τον ανυψώνουν σε όλους τους αιώνες».

Θεοτοκίον (Γαλακτοτροφούσης)

Φέρεις τον τα πάντα φέροντα, και γαλουχείς τον πάσι τροφήν παρέχοντα μέγα και φρικτόν το υπέρ νου σου μυστήριον, κιβωτέ του σεπτού αγιάσματος, Παρθένε Θεοτόκε όθεν σε πίστει μακαρίζομεν.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Τὴν θείαν σου Εἰκόνα ὡς τῆς δόξης σου σκήνωμα, Γαλακτοτροφοῦσα Παρθένε, προσκυνοῦντες δοξάζομεν· ἐκ ταύτης γὰρ πηγάζεις μυστικῶς, τὸ γάλα τῶν ἀΰλων δωρεῶν, καὶ ἐκτρέφεις τὰς καρδίας καὶ τὰς ψυχάς, τῶν πίστει ἐκβοώντων σοι· δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τοῖς θαυμασίοις σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου ἀφάτῳ χρηστότητι.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τὴν ἐν πρεσβείαις

Τὴν μητρικῶς θηλάζουσαν ὥσπερ βρέφος, τὸν ἐξ αὐτῆς ἀνερμηνεύτως γεννηθέντα, τὴν μόνην Θεοτόκον ὑμνήσωμεν, τὴν γαλακτοτροφοῦσαν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν· πολλῶν γὰρ κινδύνων ἡμᾶς ῥύεται.

Μεγαλυνάριον

Γαλακτοτροφούσης τὴν ἱεράν, καὶ σεπτὴν Εἰκόνα, προσκυνήσωμεν ἀδελφοί· χάριν γὰρ βλυσταίνει, ἀρρήτου συμπαθείας, καὶ θάλπει τὰς καρδίας, καὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δημοσίευση: 03/07/2013, Πηγές: xristianos, inagiounikolaoutouneou
Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα Μ.Θ. http://www.mitrikosthilasmos.com/2013/07/Panagia-i-galaktotrofousa.html#ixzz2Y3HzTQf2

************************************************

χελανδάρι

  Στην παράσταση αυτή, η Παναγία εμφανίζεται όρθια ή καθισμένη σε ένα σκαμπό ή θρόνο, κρατώντας τον Ιησού παιδάκι στην αγκαλιά της και προσφέροντάς του το στήθος της προς θηλασμό. Η Παναγία και ο Ιησούς βρίσκονται σε ένα εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και μερικές φορές εικονίζεται ψηλά και ουράνιος χορός αγγέλων. Σε παλαιότερες εικόνες ο Ιησούς κρατά το στήθος της Παναγίας με το χέρι του, ενώ σε νεώτερες είναι η Παναγία που τού το προσφέρει. Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι το στήθος της Παναγίας παρουσιάζεται κολλημένο στον ώμο της, ο δε Ιησούς δεν έχει χαρακτηριστικά θηλάζοντος βρέφους, αλλά μικρού παιδιού.
 προφήτου ηλιού
Η επιγραφή στο κάτω μέρος λέει:
Αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσης
που βρίσκεται στη ρωσική σκήτη του Προφήτου Ηλιού στον Άθωνα
.
Πολύ διαδεδομένη είναι και η εικόνα στη Ρωσία, όπου η Παναγία και ο Ιησούς εικονίζονται σε ένα κήπο ή όαση με δένδρα, μάλλον φοίνικες, υπονοώντας προφανώς τη φυγή στην Αίγυπτο και την διαμονή τους εκεί.
1 (7)
.
1 (8)
.
2
 .
2 (1)
 .
1 (7)
 .

Όπως υποστηρίζεται από τους ειδικούς, η παλαιότερη παράσταση αυτού του θέματος βρίσκεται στην κατακόμβη της Πρίσκιλλας και ανάγεται στον 2οαιώνα.

 catacomb-of-priscilla
Η εικόνα είναι βέβαια και ένα ισχυρό οπτικό επιχείρημα εναντίον των μονοφυσιτών, των μη  αποδεχόντων την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, αλλά και εναντίον όλων εκείνων που θεωρούσαν σκάνδαλο την ενανθρώπηση του Θεού.
Το μυστήριο της ενανθρωπήσεως. Ο παντοδύναμος αιώνιος Θεός, η ίδια η Ζωή, ενσαρκώνεται σε ένα παιδί, ανίσχυρο και αδύναμο από τη φύση του, που επαφίεται πλήρως και εντελώς στην Θεοτόκο για την ανάπτυξη και την διατήρησή του στη ζωή.

.

1 (9)

Η Παναγία στην εικόνα προοράται τον θρήνο της Σταύρωσης και της Ταφής. Είναι το γάλα της Θεοτόκου που θα σχηματίσει το ρέον αίμα του εσταυρωμένου Ιησού.

***********************************************************************************************
  Υπάρχουν πολλοί τύποι εικόνων που απεικονίζουν την Παναγία ως Γαλακτοτροφούσα.
mlekopitatelniza

mlekopitatelniza

174431

1 (4)

Γαλακτοτροφούσα της Κύπρου, 16ος αιών.

Γαλακτοτροφούσα της Κύπρου,
16ος αιών.

Εικόνα έτους 1784

Εικόνα έτους 1784

 Σύγχρονή εικόνα Γαλακτοτροφούσας

Σύγχρονή εικόνα Γαλακτοτροφούσας

Κάποιες από τις  εικόνες βρήκαμε στο:http://fos-kastoria.blogspot.gr/2011/12/blog-post_16.html

*****************************

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

(ένα συγκινητικό θαύμα της Παναγίας :έδωσε γάλα σε Τουρκάλα που υιοθέτησε μωρό!)

Το Παλαίκυθρο είναι τουρκοκρατούμενο χωριό της επαρχίας Λευκωσίας το οποίο καταλήφθηκε με τη δεύτερη εισβολή των Τούρκων στις 16 Αυγούστου 1974. Πριν την εισβολή στο χωριό κατοικούσαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.

Η Γαλακτοτροφούσα βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και η εικόνα αυτή της Παναγίας ήταν ιδιαίτερα θαυματουργή σε περιπτώσεις γυναικών που δεν είχαν γάλα να θηλάσουν τα παιδιά τους.

Αξιοσημείωτο είναι το θαύμα της Παναγίας σε μια Τουρκάλα η οποία είχε υιοθετήσει ένα βρέφος και όπως ήταν φυσικό αφού δεν είχε προηγηθεί τοκετός, δεν είχε γάλα να το θηλάσει. Παρακάλεσε, τότε, θερμά την Παναγία να αποκτήσει γάλα για να θηλάσει το παιδάκι ώστε να μην πεθάνει από την πείνα αφού τόσο τα έτοιμα γάλατα όσο και οι παιδικές τροφές ήταν ανύπαρκτα εκείνη την εποχή.

Η Παναγία εισάκουσε το αίτημα της βραβεύοντας την πίστη και την ανιδιοτελή αγάπη της για το βρέφος. (Μαρτυρία Π. Αναστασίου)

http://users.sch.gr/aiasgr/Theotokos_Maria/Istorikes_eikones/Panagia_h_Galaktotrofousa.htm

.

Η Παναγία Γαλατούσα της Κύπρου

Η ΜΕΓΑΛΗ συχνότητα με την οποία συναντάμε στην Κύπρο τα επωνύμια της Παρθένου που σχετίζονται με το θηλασμό των βρεφών, αποδεικνύει πόσο δημοφιλής ήταν η ιδιότητα αυτή της Θεοτόκου, ως προστάτιδας της μητρότητας και του θηλασμού, σε περασμένες κυρίως εποχές. Σε χαλεπούς καιρούς πολέμων και ανέχειας, πολλές γυναίκες που θηλάζαν βρέφη εξέφραζαν την επιθυμία «να τις βοηθήσει η Παναγία να γεμίσουν οι μαστοί τους με γάλα» (Κώστας Παπαγεωργίου, «Η Παναγία της Κύπρου – Η δική μας Παναγία»). Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι οι μητέρες με βρέφη «επικρατούσε η συνήθεια να τρίβουν πάνω στο εικόνισμα της Παναγίας τη θηλή, είτε και ολόκληρο το μαστό τους, αφού έτσι πίστευαν ότι οι μαστοί θα γέμιζαν με γάλα».

Οι διάφορες παραλλαγές των εικόνων της Παρθένου που θηλάζει το Θείο Βρέφος είναι η «Γαλαταρκώτισσα» (στα χωριά της μητροπολιτικής περιφέρειας Πάφου Πωμό και Πάχνα, καθώς και στην Κάτω Πάφο, υπάρχουν ναοί στο όνομα της Παναγίας της Γαλαταρκώτισσας), «Γαλαταρούσα» ή «Γαλατερούσα» (σε εικονίσματα της Παναγίας που βρίσκονται σε ναούς της Κύπρου) «Γαλατούσα» και «Γαλούσα», «Γαλουτιστή» (εικόνες και ναοί, π.χ. στην εκκλησία του Πραστείου Αυδήμου στις Αγγλισίδες, του κατεχόμενου Παλικύθρου, κ.α.), «Γαλακτοφορούσα» (Κούκλια, επαρχία Πάφου, εκκλησάκι στην περιοχή του ναού της Αφροδίτης) και «Γαλακτοτροφούσα» (ενοριακός ναός και ξωκκλήσι στο χωριό Δωρός, επ. Λεμεσού, ξωκκλήσια στην Άλωνα και το Μαθιάτη, εικονίσματα στον Άγιο Ιωάννη στη Λάρνακα, στην Παναγία Χρυσοκαβαλιώτισσα στην Καλαβασό, στη Γαλαταριά στην Πάφο, καθώς και ένα ανδρικό παλαιοημερολογίτικο μοναστήρι έξω από την Κοφίνου). «Πιθανώς πάσαι αι τελευταίαι ονομασίαι αναφέρονται εις μίαν και την αυτήν εικόνα υπό διαφόρους τύπους.

Η Γαλούσα εξηγείται Γαλακτοφόρος ή Γαλακτούχος. Εν Αμμοχώστω σώζονται δύο λίθοι περιέργου σχήματος, ως μαστοί και κοινή επωνυμούνται «αγίασμα Παναγίας της Γαλούσης». […] Αι δε γυναίκες αι πάσχουσαι εξ αγαλακτίας, σέβονται τους λίθους και προσέρχονται εις προσκύνησιν», αναφέρει ο Πυθαγόρας Θεμελής στο βιβλίο του «Τα επωνύμια της Παναγίας εν Κύπρω», διευκρινίζοντας πάντως σε υποσημείωσή του για το παραπάνω έθιμο στην Αμμόχωστο, ότι «εκ των Κυπρίων μεθ’ όσων ωμίλησα, ουδείς εβεβαίωσε τας ειδήσεις ταύτας». πηγή

.

Η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα ας είναι βοηθός σε όλες τις νέες μανούλες που  θηλάζουν τα παιδιά τους!

 

 ***************

Σχετικά άρθρα:

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ-η ανεκτίμητη αξία του (αφιέρωμα)

ΜHTEΡΑ: Αφιέρωμα στη γιορτή της… (Μέρος 5ο)

Θαύματα της Παναγίας Γαλακτινής (Γαλακτοτροφούσας) από το κατεχόμενο χωριό Μάνδρες της Αμμοχώστου.

όλα τα άρθρα της κατηγορίας ΘΗΛΑΣΜΟΣ:   πατήστε εδώ

One thought on “Παναγία η Γαλακτοτροφούσα ( Ιερά Μονή Χιλανδαρίου),(3 Ιουλίου)…και άλλες εικόνες που παρουσιάζουν την Παναγία ως Γαλακτοτροφούσα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Η Παναγία η Ελευθερώτρια, προστάτιδα των επιτόκων γυναικών- και άλλοι άγιοι προστάτες για την εγκυμοσύνη και την γέννα | οικογένεια: μια γων

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...