Το Συναξάρι της Ημέρας (27 Απριλίου 2018)

0427

 

●     Ὁ Ἅγιος Συµεὼν ὁ Ἀδελφόθεος, ἐπίσκοπος Ἱεροσολύµων

●     Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ὁµολογητὴς ἡγούµενος Μονῆς Καθαρῶν

●     Ὁ Ἅγιος Ποπλίων

●     Ὁ Ἅγιος Εὐλόγιος ὁ Ξενοδόχος

●     Ὁ Ἅγιος Λολλίων ὁ Νέος

●     Οἱ Ἅγιοι Συµεὼν ὁ νέος Στυλίτης καὶ Γεώργιος ὁ ἀδελφός του

●     Ἁγίας Εἰρήνης «ἀρχαίας καὶ νέας ἐγκαίνια»

●     Ὁ Ὅσιος Στέφανος ὁ Ῥῶσος ἡγούµενος τοῦ Σπηλαίου

 

 

 

Ὁ γιος Συµεν δελφόθεος, πίσκοπος εροσολύµων

Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς τέσσερις γιοὺς τοῦ µνήστορος Ἰωσὴφ καὶ ἀδελφὸς τοῦ ἀδελφοθέου Ἰακώβου, ποὺ ἔγινε πρῶτοςἐπίσκοπος Ἱεροσολύµων. Μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ἰακώβου, ἐπίσκοπος ἀνέλαβε ὁ Συµεών. Σ΄ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκοπικῆς του θητείας, ὑπῆρξε ἀντάξιος του ἀδελφοῦ του. Ἡ ἀνεξάντλητη ἀγωνιστικότητά του, ἡ τέλεια αὐταπάρνησή του, καθὼς καὶ τὸἀπαράµιλλο θάῤῥος του, κατέστησαν τὸν Συµεὼν φωτεινὸ πνευµατικὸ ἀστέρι, διὰ τοῦ ὁποίου στηρίχθηκαν καὶ ὁδηγήθηκαν πολλὲς ψυχὲς στὴ σωτηρία. Τὸ ἐντυπωσιακότερο, ὅµως, χαρακτηριστικό του Συµεὼν ἦταν τὸ ἀκατάβλητο φρόνηµά του. Ἂν καὶ120 χρονῶν γέροντας, δὲν κάµφθηκε µπροστὰ στὸ µαρτύριο. Ὑπέστη µὲ νεανικὴ φλόγα τὸ σταυρικὸ θάνατο. Καὶ ἡ νεανικὴψυχὴ τοῦ γέροντα Συµεὼν ἀποδήµησε κοντὰ στὸ στεφανοδότη Κύριο. Βέβαια, µὲ τὸ παράδειγµά του ἄφησε διδαχὴ στὸ ποίµνιό του τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Τὰ ἄνω φρονεῖτε, µὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς»1. Δηλαδή, πρὸς τὰ πάνω, πρὸς τὸ Θεό, διευθύνετε καὶ προσηλώνετε τὶς σκέψεις σας, ὄχι στὰ γήινα καὶ φθαρτά. Διότι καὶ ὁ Συµεών, ἂν καὶ 120 χρονῶν γέροντας, ἀπὸτέτοιο φρόνηµα ἐµπνεόµενος ἀντιµετώπισε παλικαρίσια τὸ µαρτύριο. (Ὁρισµένοι Συναξαριστὲς ἐπαναλαµβάνουν τὴν µνήµη του καὶ 18 Σεπτεµβρίου).

 

Ὁ σιος ωάννης ὁ µολογητς γούµενος Μονς Καθαρν

Γεννήθηκε στὴν Εἰρηνούπολη τῆς Δεκαπόλεως (Κοίλης Συρίας) ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, τὸν Θεόδωρο καὶ τὴν Γρηγορία (περὶτὸ 778). Σὲ ἡλικία ἐννιὰ ἐτῶν πῆγε σὲ Κοινόβιο (ἄγνωστο πού) καὶ ἀνατέθηκε στὴν πνευµατικὴ φροντίδα ἑνὸς σπουδαίου ἄνδρα, τὸν ὁποῖο καὶ ἀκολούθησε στὴ Νίκαια καὶ ἔπειτα στὴν Κωνσταντινούπολη (787) κατὰ τὴν συγκρότηση τῶν ἐκεῖ Οἰκουµενικῶν Συνόδων. Ὅταν ὁ διδάσκαλός του ἔγινε ἡγούµενος τῆς µονῆς Δαλµατῶν, τότε καὶ αὐτὸς διορίστηκε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Νικηφόρο, ἡγούµενος τῆς µονῆς τῶν Καθαρῶν στὴ Βιθυνία ποὺ τὴν διακυβέρνησε ἐπὶ 10 χρόνια (804-813). Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔλεγξε δυναµικὰ τὸν εἰκονοµάχο Λέοντα τὸν Ε΄, τὸν περιόρισαν σ΄ ἕνα Μετόχι τῆς µονῆς του στὴν Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν τὸνἐξόρισαν σ΄ ἕνα φρούριο τὸ λεγόµενον Πενταδάκυλον ἐν τῇ «χώρᾳ τῆς Καµπῆς», ὅπου ἔµεινε ἁλυσοδεµένος 18 µῆνες. Ἔπειτα ξαναῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ποικιλοτρόπως τὸν βασάνισε ὁ εἰκονοµάχος Πατριάρχης Ἰωάννης ὁ Ζ΄. Ἀλλ΄ ἐπειδὴ ὁὍσιος Ἰωάννης ἐπέµενε στὴν πίστη τῶν Πατέρων, τὸν ἐξόρισαν «εἰς τὸν Κριόταυρον κάστρον τῶν Βουκελλαρίων», ὅπου ἔµεινε κλεισµένος δυὸ χρόνια. Μετὰ τὴν σφαγὴ τοῦ Λέοντα, ἔµεινε προσωρινὰ στὴ Χαλκηδόνα, ἀλλὰ ἐπὶ Θεοφίλου ἐξορίστηκε καὶ πάλι στὴν Ἀφουσία. Ἐκεῖ, µετὰ δυόµισι χρόνια πέθανε.

 

Ὁ γιος Ποπλίων

Μαρτύρησε ἀφοῦ τὸν θανάτωσαν µὲ µαχαῖρι. Κάποια λιγοστὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν γι᾿ αὐτόν, δὲνἀνταποκρίνονται στὴν πραγµατικότητα.

 

Ὁ γιος Ελόγιος  Ξενοδόχος

Ὁ Ἅγιος αὐτὸς ἔζησε στὰ µέρη τῆς Θηβαΐδας τῆς Αἰγύπτου. Τὸ ἐπάγγελµά του ἦταν λατόµος (πετροκόπος) καὶὀνοµάστηκε Ξενοδόχος, διότι σ΄ ὅλη του τὴν ζωὴ κύρια µέριµνα καὶ ἀπόλαυση εἶχε τὸ νὰ φιλοξενεῖ στὸ σπίτι του καὶ νὰ παρέχει κάθε βοήθεια στοὺς πτωχοὺς καὶ ὁδοιπόρους. Παρὰ τὴν βαριὰ καὶ κοπιαστικὴ ἐργασία του, τὸ βράδυ, µόλις σχολοῦσε ἀπὸ τὴν δουλειά του, ἔτρεχε στὴν ἀγορά, κρατῶντας φαναράκι τὸ χειµῶνα καὶ ἀναζητοῦσε ξένους, γιὰ νὰ τοὺς δώσει στέγη καὶ κάθεἄλλη φιλοξενία. Αὐτὸς µάλιστα κάποτε φιλοξένησε καὶ τὸν ἀββᾶ Δανιὴλ µὲ τὸν ὑποτακτικό του, ὅταν αὐτοὶ κατέβηκαν στὴν πόλη καὶ ἔµειναν χωρὶς ψωµὶ καὶ στέγη.

Ὁ Εὐλόγιος ἔζησε πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια, εὐεργετῶντας τοὺς συνανθρώπους του καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

Ὁ γιος Λολλίων  Νέος

Μαρτύρησε ἀφοῦ βίαια τὸν ἔσυραν κατὰ γῆς. Οἱ Ἅγιοι Συµεὼν ὁ νέος Στυλίτης καὶ Γεώργιος ὁ ἀδελφός του Ἄγνωστοι στοὺς Συναξαριστὲς καὶ τὰ Μηναῖα. Ἡ µνήµη τους φέρεται στὸν Ἱεροσολυµιτικὸ Κώδικα βιβλ. Β΄ σελ. 372, ὅπου καὶ ἡ Ἀκολουθία τους, τῆς ὁποίας ὁ Κανόνας φέρει τὴν ἀκροστιχίδα: «τοὺς αὐταδέλφους εὐλογῶ θεηγόρους». Ἁγίας Εἰρήνης «ἀρχαίας καὶ νέαςἐγκαίνια»Ἀναφέρεται στὸν Πατµιακὸ Κώδικα 266 (Μᾶλλον περὶ ναοῦ πρόκειται).

 

Ὁ Ὅσιος Στέφανος ὁ Ῥῶσος ἡγούµενος τοῦ Σπηλαίου

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη/ μέσω Σωτήρ

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...