Λόγοι αγίου Παϊσίου περί Αντιχρίστου, 666 ,ταυτοτήτων και Ευρωπαϊκής Ενώσεως

ολόκληρο το κεφάλαιο: “περί Αντιχρίστου, 666 και ταυτοτήτων” , από το βιβλίο : “Βίος γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου”, του μακαριστού ιερομονάχου Ισαάκ

ο Άγιος Παΐσιος  ο Μικρασιάτης και Αγιορείτης (εικόνα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας)

Ο π. Παΐσιος συμμεριζόταν τις αγωνίες των ανθρώπων και απαντούσε στον προβληματισμό τους.
Ένα θέμα, πού προβλημάτισε ιδιαίτερα εκείνη τήν περίοδο τους πιστούς, ήταν καί τό θέμα των ταυτοτήτων. Ό Γέροντας καί πρίν άπό τήν εμφάνιση του προβλήματος μιλούσε γιά τά σημεία των καιρών καί τόν Αντίχριστο, όπου αυτός έκρινε. Στήν συνέχεια μέ αφορμή τήν εξάπλωση του γραμμωτού κωδικός μέ τόν αριθμό 666 στά προϊόντα, καί τήν προσπάθεια της Πολιτείας νά έκδώση νέα δελτία ταυτοτήτων πού θά περιείχαν -όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων- μαύρη ταινία, τό 666 καί τήν μορφή του διαβόλου, εκφράσθηκε περισσότερο.

.
Τότε ήταν επικίνδυνο νά μιλά κανείς γι αυτά τά θέματα, καί γιά τόν φόβο της πλάνης αλλά καί γιά τήν αντίδραση. Πνευματικοί πατέρες μέ αρίστη θεολογική κατάρτιση απέφευγαν νά απαντούν στά σχετικά ερωτήματα των πιστών καί έστελναν ανθρώπους νά πληροφορηθούν τίς απόψεις του Γέροντα. Στήν αρχή είχε δημιουργηθή σύγχυση καί μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, διότι, αν εξαιρεθούν κάποια φωτεινά παραδείγματα, μερικοί -ελάχιστοι ευτυχώς- εξέφραζαν πλανεμένες απόψεις καί άλλοι αδιαφορούσαν.

.
Ό Γέροντας έλαβε θέση καί μίλησε ξεκάθαρα. Δεν αρκέσθηκε μόνο νά απαντά στά πολλά ερωτήματα τών πιστών, αλλά τό έτος 1987 έγραψε τήν γνωστή του επιστολή: «Σημεία των καιρών-666»1. “Εγινε με ανακούφιση δεκτή καί μέχρι σήμερα καθοδηγεί. Πολλοί αναθεώρησαν τίς απόψεις τους, καί συντάχθηκαν με τίς απόψεις τοϋ Γέροντα. Επειδή προείδε ότι καί στό μέλλον θά χρειασθεί, τήν έγραψε ιδιοχείρως καί τήν υπέγραψε, γιά νά μήν αλλοιωθούν οι απόψεις του πού τίς κράτησε ως τήν κοίμηση του.

1. Παραπέμπομε τόν αναγνώστη στην επιστολή του Γέροντα πού κυκλοφόρησε αυτοτελώς, καθώς καί σέ ενα φυλλάδιο πού περιέχει αποσπάσματα απομαγνητοφωνημένης συνομιλίας του γι’ αυτά τά θέματα, “Εκδοση Καλύ βης Αναστάσεως, Καψάλα 1995. Βλ. επίσης Γέροντος Πα ϊσίου, Λόχοι Β’, σ. 175-192.

.
Ό,τι είπε καί έγραψε είναι καρπός προσευχής, πνευματικής ευαισθησίας καί εσωτερικής πληροφορίας. “Ηθελε νά ζούμε πνευματική ζωή, νά είμαστε καλά ενημερωμένοι καί έτοιμοι γιά θυσίες. Οϋτε νά αδιαφορούμε ούτε νά μας διακατέχη πανικός καί αγωνία. Νά μας χαρακτηρίζη πνεύμα ομολογίας, όπου χρειασθή καί ανάλογα με τήν θέση πού κατέχει ό καθένας.

.
Σέ νέους πού τόν ρωτούσαν αν πρέπη νά νυμφευθούν, γιατί μπορεί νά συμβούν όλα αυτά τά αποκαλυπτικά, τους προέτρεπε νά κάνουν οικογένεια καί νά έργάζωνται, γιατί καί στά χρόνια τών διωγμών οι Χριστιανοί τό ίδιο έκαναν.

.
«Τά χρόνια μας», έλεγε, «είναι δύσκολα καί θά χρειασθεί νά ταλαιπωρηθούμε, ϊσως καί νά μαρτυρήσουμε στην διάρκεια της μπόρας πού θά ξεσπάσει. Μόνο μέ πνευματική ζωή θά τά βγάλει κανείς πέρα. Νά μήν άπογοητευώμαστε. Αυτά τά δύσκολα χρόνια είναι μιά ευλογία, γιατί μας αναγκάζουν νά ζήσουμε πιό κοντά στον Χριστό. Είναι μιά ευκαιρία γιά πιό πολύ αγώνα. Ό πόλεμος τώρα δεν θά είναι μέ δπλα, αλλά πνευματικός, μέ τόν Αντίχριστο. Θά προσπαθήσει νά πλανήση, “ει δυνατόν καί τους εκλεκτούς”1.

Τά πάντα θά ελέγχονται από τό θηρίο, άπό τίς Βρυξέλλες. Μετά από τίς κάρτες καί τήν ταυτότητα, θά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα· θά εκβιάζουν τους ανθρώπους νά σφραγισθούν στό χέρι ή στό μέτωπο. Μόνο όσοι έχουν τό σφράγισμα θά μπορούν νά αγοράζουν, νά πωλούν καί νά εξυπηρετούνται.

Οι πιστοί πού θά αρνηθούν, θά ταλαιπωρηθούν. Γι’ αυτό άπό τώρα νά συνηθίσουν νά ζουν απλά καί άν μπορούν νά έχουν κανένα χωράφι, λίγα ελαιόδενδρα ή κανένα ζώο γιά τίς ανάγκες της οικογένειας τους. Τό στρύμωγμα θά διαρκέσει τρία-τριάμισι χρόνια. Δεν θ’ αφήσει ό Θεός αβοήθητους τους ανθρώπους».

.

Απέρριπτε τήν λογική καί τήν τακτική μερικών πού έλεγαν: «Τί και άν σφραγισθώ; Θά κάνω καί τό σημείο του Σταυροΰ στό κεφάλι μου» ή «Θά πάρω ταυτότητα καί θά χαράξω, καί τόν Σταυρό επάνω» ή «Άπό μέσα δεν θ’ αρνηθώ».
“Ελεγε σχετικά: «”Αν οι σημερινοί Χριστιανοί μέ τήν λογική τους ζούσαν στον καιρό τών διωγμών, δέν θάχαμε κανένα μάρτυρα. Οι πρώτοι Χριστιανοί δέν έβαζαν καθόλου τήν λογική, αλλά ακράδαντα ώμολογούσαν τόν Χριστό καί φλέγονταν γιά τό μαρτύριο. Τους έδιναν αξιώματα, τους έλεγαν: “Πές μόνο δτι δέν είσαι Χριστιανός καί μέσα σου πίστευε στον Θεό σου, βάλε λίγο λιβάνι, κάνε δτι θυσιάζεις καί υστέρα μη θυσιάζης, κάνε δτι τρως ειδωλόθυτα καί σύ φάε καθαρό κρέας, μην κηρύττης σ’ αυτόν τόν τόπο, πήγαινε άλλου”- καί δμως με τίποτε δέν αρνούνταν τόν Χριστό. Με χαρά έτρεχαν νά μαρτυρήσουν γιά τόν Χριστό. Φλέγονταν άπό θείο έρωτα.

.
»Ή Εκκλησία νά πάρη μιά σωστή θέση. Νά διαμαρτυρηθη καί νά ζητήση άπό τό κράτος τουλάχιστον νά μήν είναι υποχρεωτική ή νέα ταυτότητα. Νά εξήγηση καί στους πιστούς νά καταλάβουν δτι, άν πάρουν ταυτότητα, αυτό θά είναι πτώση».

.
Συμπερασματικά ό Γέροντας πίστευε ότι: «Πίσω άπό τήν Ε.Ο.Κ. (Ε.Ε.) κρύβεται ή δικτατορία των Σιωνιστών. Τέτοια στυγνή δικτατορία μόνο ό διάβολος μπορούσε νά σκεφθή. Τό σφράγισμα είναι άρνηση. Ακόμη καί ή ταυτότητα είναι άρνηση. Όταν έχουν πάνω στην ταυτότητα το σύμβολο του διαβόλου 666 καί υπογράφω, άρα τό αποδέχομαι αυτό τό πράγμα. Είναι άρνηση, ξεκάθαρα πράγματα. Αρνείσαι τό Άγιο Βάπτισμα, βάζεις άλλη σφραγίδα, αρνείσαι τήν σφραγίδα τοϋ Χρίστου καί παίρνεις του διαβόλου. Άλλο είναι πού στά νομίσματα έχουν τό 666 -άπόδοτε τά Καίσαρος Καίσαρι…2- καί άλλο ή ταυτότητα πού είναι κάτι τό προσωπικό.

.
Άκόμη καί αν δεχθή νά σφραγισθή κανείς άπό αδικαιολόγητη άγνοια η αδιαφορία, πάλι χάνει τήν θεία χάρι καί δέχεται δαιμονική ενέργεια».

.
Αυτή εν ολίγοις ήταν ή θέση του Γέροντα. Μιλούσε με σαφήνεια καί σταθερότητα ώς τήν κοίμηση του. Τώρα καθοδηγεί καί διδάσκει με τά γραπτά του.

.

από το βιβλίο: “Βίος γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου”, του μακαριστού Ιερομανάχου Ισαάκ, Άγιον Όρος 2008, έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, σ. 307-311

.

για την αντιγραφή: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

εικόνα: ο Άγιος Παΐσιος ο Μικρασιάτης και Αγιορείτης από εδώ (στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας)

.

Ας μας οδηγούν οι διδαχές του και ας μας ενισχύουν οι πρεσβείες του νεοκαταταγέντος αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου.

Εμφάνιση 10931371_836572156404910_6011210953385429961_n.jpg

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...