TO ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (12 Ιουλίου)

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Οἱ Ἅγιοι Πρόκλος καὶ Ἰλάριος

●     Ὁ Ἅγιος Σεραπίων ὁ νέος

●     Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης, Ἡράκλειος, Φαῦστος, Μηνᾶς καὶ ἡ συνοδεία τους

●     Ὁ Ἅγιος Μάµας πέραν ἐν τῷ Σίγµατι

●     Ὁ Ὅσιος Μιχαὴλ ὁ Μαλεϊνός, πνευµατικὸς πατέρας του Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτη

●     Ἡ Ἁγία Βερονίκη ἡ αἱµοῤῥοοῦσα

●     Ἀνακοµιδὴ Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου, Ἐπισκόπου Ἀσσοῦ Μυτιλήνης

●   Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος τοῦ Νόβγκοροντ (Ῥῶσος)

●  Ο όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Οἱ γιοι Πρόκλος καλάριος

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ ἔζησαν στὰ χρόνια του αὐτοκράτορα Τραϊανοῦ, στὶς ἀρχὲς τοῦ δευτέρου µετὰ Χριστὸν αἰῶνα. Ἡ καταγωγή τους ἦταν ἀπὸ ἕνα χωριὸ κοντὰ στὴν Ἄγκυρα, ποὺ ὀνοµαζόταν Καλλίπποι. Ὁ Πρόκλος εἶχε ἀνεψιὸ τὸν Ἰλάριο, καὶ ἦταν ἑνωµένοιὄχι µόνο µὲ τὸ συγγενικὸ δεσµό, ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν κοινὴ θερµὴ πίστη καὶ ἀγάπη τους στὸ Χριστό. Ἐργάζονταν ἀδιάκοπα γιὰ τὴν καλύτερη πνευµατικὴ οἰκοδοµὴ τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ γιὰ τὸ φωτισµὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ εἰδωλολατρῶν. Διότι πίστευαν ὅτι «αὐτοῦ ἔσµεν ποίηµα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οὖς προητοίµασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωµεν». Δηλαδή, σὰν ἀναγεννηµένοι χριστιανοὶ εἴµαστε ποίηµα Χριστοῦ, ποὺ δηµιουργηθήκαµε νὰ µένουµε ἑνωµένοι µὲ τὸν ἸησοῦΧριστὸ γιὰ νὰ πράττουµε ἔργα ἀγαθά, γιὰ τὰ ὁποῖα µας προετοίµασε ὁ Θεός, γιὰ νὰ ζήσουµε τὴν ὑπόλοιπη ζωή µας µὲ αὐτά. Οἱδραστηριότητες τῶν δυὸ Ἁγίων ἔγιναν αἰτία νὰ συλληφθεῖ ὁ Πρόκλος καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ µπροστὰ στὸν ἔπαρχο Μάξιµο, ποὺ µὲσύντοµη διαδικασία τὸν καταδίκασε σὲ θάνατο. Στὸ δρόµο γιὰ τὴν ἐκτέλεση, τὸν συνάντησε ὁ Ἰλάριος, ποὺ δήλωσε στὸνἐπικεφαλῆς τοῦ ἀποσπάσµατος ὅτι καὶ αὐτὸς εἶναι χριστιανός. Τότε, τὸν µὲν Πρόκλο σκότωσαν µὲ βέλη, τὸν δὲ Ἰλάριο µὲἀποκεφαλισµό.

 

Ὁ γιος Σεραπίων  νέος

Ὁ ἅγιος Σεραπίων ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Σεβήρου (103 µ.Χ.) καὶ ἦταν ἄνδρας θεοσεβὴς καὶ ἀγαθὸς στὴν προαίρεση. Συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἄρχοντα Ἀκύλα καὶ ὅταν ρωτήθηκε ποιᾶς θρησκείας εἶναι, ὁµολόγησε µὲ θάῤῥος, ὅτι πιστεύει καὶσέβεται τὸν Χριστό. Τότε τὸν ἔριξαν στὴ φωτιὰ καὶ τὸν ἔκαψαν ζωντανό, λαµβάνοντας ἔτσι τὸ ἁµαράντινο στεφάνι τοῦµαρτυρίου.Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης, Ἡράκλειος, Φαῦστος, Μηνᾶς καὶ ἡ συνοδεία τους Μάρτυρες, χωρὶς νὰ γνωρίζουµε κανένα βιογραφικό τους στοιχεῖο.

 

Ὁ γιος Μάµας πέραν ν τ Σίγµατι

Ἴσως πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιο Μάρτυρα, ποὺ ἡ µνήµη του ἑορτάζεται τὴν 2α Σεπτεµβρίου.

 

Ὁ σιος Μιχαλ  Μαλεϊνός, πνευµατικς πατέρας του γίου θανασίου τοθωνίτη

Ἔζησε στὰ χρόνια τῶν βασιλέων Κων/νου Ζ΄ καὶ µέχρι τῶν χρόνων τοῦ Βασιλείου Β΄ τοῦ Βουλγαροκτόνου. Γεννήθηκε στὴν Καππαδοκία ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ πλούσιους, τὸν Εὐδόκιµο καὶ τὴν Ἀναστασώ. Ὁ παππούς του ἀπὸ τὸν πατέρα του, Εὐστάθιος, κατεῖχε τὸ ἀξίωµα τοῦ πατρικίου. Ὁ δὲ παππούς του ἀπὸ τὴν µητέρα του Ἀδράλεστος, εἶχε τὸ ἀξίωµα τοῦΣτρατηλάτη τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Μανουὴλ – αὐτὸ ἦταν τὸ κατὰ κόσµον ὄνοµά του – ἀνατράφηκε µέσα στ΄ ἀνάκτορα, ἀλλὰγρήγορα κατάλαβε τὴν µαταιότητα τῶν ἐγκόσµιων τιµῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ γι᾿ αὐτὸ κατέφυγε στὸ ὄρος τοῦ Κύµινα. Ἐκεῖ βρῆκε κάποιο µοναχὸ γέροντα µεγάλης ἀρετῆς, τὸν Ἰωάννη, καὶ τὸν παρεκάλεσε νὰ µείνει κοντά του. Ὁ γέροντας µὲ ἐπιφύλαξη τὸν δέχτηκε, ἀλλά, µετὰ ἀπὸ λίγο, ὁ πατέρας του ἐντόπισε ποὺ βρίσκεται καὶ µὲ διάφορες παρακλήσεις τὸν ἔφερε στὸ σπίτι. Ἀλλὰµετὰ ἀπὸ λίγους µῆνες καὶ µὲ τὴν ἄδεια αὐτὴ τὴν φορὰ τῶν γονέων του, ἐπέστρεψε στὸν γέροντά του, ποὺ τὸν δέχτηκε µὲ χαρὰµεγάλη. Μετὰ τρία ἔτη δοκιµασίας, ὁ Μανουὴλ ἔγινε µοναχὸς µὲ τὸ ὄνοµα Μιχαήλ. Ἀργότερα, ὅταν πέθανε ὁ γέροντάς τουἸωάννης, ὁ Μιχαήλ, µὲ τὴν µεγάλη πατρικὴ κληρονοµιὰ ποὺ ἀπόκτησε ὑπῆρξε µεγάλος δωρητὴς τῶν φτωχῶν καὶ τῶν πασχόντων. Ἐπίσης ἵδρυσε τὴν περίφηµη µεγάλη Λαύρα τοῦ Κύµινα, ὅπου σχηµατίστηκε πολυάριθµη ἀδελφότητα, τὴν ὁποία ὁΜιχαὴλ ὀργάνωσε κοινοβιακὰ καὶ τὴν συνέδεσε µὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη. Ἀπ΄ αὐτὴ τὴν Μονὴ πέρασαν πολλὲς ἐκλεκτὲς ψυχές, µεταξὺτῶν ὁποίων καὶ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, ἱδρυτὴς τῆς µεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ µονὴ τοῦ Κύµινα διακρίθηκε γιὰ τοὺς καλλιγράφους της καὶ ἀντιγραφεῖς Ἱερῶν βιβλίων. Σὲ ἡλικία προχωρηµένη, ἀλλὰ ἀκµαῖος στὴν πίστη καὶ τὸ πνεῦµα, ὁΜιχαὴλ παρέδωσε εἰρηνικὰ τὴν ἁγία του ψυχὴ στὸν Θεό. Ἡ Ἁγία Βερονίκη ἡ αἱµοῤῥοοῦσα Τὴ θεραπεία τῆς αἱµοῤῥοούσης γυναικός, ποὺ κατὰ τὴν παράδοση ὀνοµαζόταν Βερονίκη, µπορεῖ νὰ διαβάσει ὁ ἀναγνώστης στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο κεφάλαιο Θ΄ στ. 20-22, στὸ κατὰ Μᾶρκον κεφάλαιο Ε΄ στ. 25-34 καὶ στὸ κατὰ Λουκᾶν κεφάλαιο Η΄ στ. 43-49. Ὁ Συναξαριστὴς τοῦ ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου ἀναφέρει ὅτι ἡ ἁγία αὐτὴ καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Πανεάδα. Ὅταν τὴν γιάτρεψε ὁ Κύριοςἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς αἱµοῤῥαγίας, αὐτὴ γιὰ νὰ Τὸν εὐχαριστήσει, φιλοτέχνησε τὸν ἀνδριάντα Του καὶ τὸν ἔστησε µπροστὰ στὸσπίτι της γιὰ νὰ προσκυνεῖται ἀπ΄ ὅλους. Μάλιστα στὴ βάση τοῦ ἀνδριάντα, φύτρωσε βότανο ποὺ θεράπευε διάφορες ἀσθένειες.Ἀργότερα ἡ Βερονίκη ἔγινε µέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, καὶ ἀφοῦ ἔζησε ἁγία ζωή, εἰρηνικὰ παρέδωσε τὸ πνεῦµα της.Ἀνακοµιδὴ Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου, Ἐπισκόπου Ἀσσοῦ Μυτιλήνης

 

Ὁ γιος ρσένιος το Νόβγκοροντ (Ῥῶσος)

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...